New Union Customs Code comes into force - Newsflash October 2016
Read in English  In English      Latviešu valodā  Latviešu valodā '       Lietuvių  Lietuvių      Русский  Русский

  Jānis Taukačs
   
 
Jānis Taukačs
Partner
Soraineni Läti kontor
janis.taukacs@sorainen.com
   
  Jonas Sakalauskas
   
 
Jonas Sakalauskas
Advokaat
Soraineni Leedu kontor
jonas.sakalauskas@sorainen.com
   
  Allar Jõks
   
 
Allar Jõks
Partner
Soraineni Eesti kontor
allar.joks@sorainen.com
   
  Viktar Strachuk
   
 
Viktar Strachuk
Nõunik
Soraineni Valgevene kontor
viktar.strachuk@sorainen.com
   
Hea klient ja koostööpartner

1. mail 2016 jõustus uus ühenduse tolliseadustik (ÜTS), millega muudetakse ja täiendatakse varasema tolliseadustiku sätteid. Tolliseadustiku rakendussätted on kehtestatud rakendusaktis ja delegeeritud õigusaktis. Ülemineku delegeerimisakt kehtestab ka üleminekureeglid ettevõtjatele ja tolliametnikele kuni vastavate IT-süsteemide tutvustamiseni.

Uus tolliseadustik toob kaasa olulised muudatused, mis mõjutavad nii tolliasutuste tööd kui ka kaubavahetust üldiselt, eriti aspektides, mis puudutavad autori- ja litsentsitasu arvamist tolliväärtuse hulka, nn esmamüügipõhimõtte tühistamist, uut tolliprotseduuride süsteemi, kohustusliku tagatise kehtestamist, siduva tariifiinformatsiooniga (STI) seonduvaid muudatusi ning volitatud ettevõtja staatusega seonduvaid nõudeid.

Allpool on valik ÜTS-iga kaasnevaid olulisemaid uuendusi:

 • ÜTS-is sätestatakse tolliasutustele otsuste vastuvõtmise tähtajad ning kaheastmeline kord: teavitamine laekunud taotlusest (30-päevane tähtaeg) ning teavitamine vastuvõetud otsusest (120-päevane tähtaeg, mida on võimalik pikendada).
 • ÜTS-is nähakse ette ka taotlejale ebasoodsate otsuste vastuvõtmise kord. Enne taotleja jaoks potentsiaalselt ebasoodsa otsuse vastuvõtmist on tolliasutus kohustatud teavitama taotlejat põhjendustest, millele asutus oma otsuses kavatseb tugineda, ning võimaldama taotlejal esitada tähtajaks omapoolne seisukoht.
 • ÜTS-iga muudetakse tolliväärtuse määramise korda, tühistatakse ekspordi esmamüügi põhimõte ja kehtestatakse ekspordi lõppmüügi põhimõte ning samuti sätestatakse autori- ja litsentsitasude tollimaksustamise uued reeglid.
 • Sätestatakse üldtagatiste kord ja tagatisest vabastamise kord. ÜTS-i järgi ei ole eritagatisi kasutavatel ettevõtetel võimalik taotleda tagatismäära vähendamist. Üldtagatist kasutavatele ettevõtetele rakenduvad soodustingimused.
 • Siduv tariifiinformatsioon (STI) muutub otsuse saaja suhtes siduvaks. STI, mis on esitatud pärast 1. maid 2016, kehtib 3 aastat.
 • ÜTS-is kehtestatakse volitatud ettevõtja staatusele uued kriteeriumid. Volitatud ettevõtjatele nähakse ette täiendavad soodustused ja lihtsustatakse nendega seonduvat regulatsiooni. Volitatud ettevõtja staatuse taotlemine on kohustuslik, kui soovitakse kasutada teatud volitusi ja lihtsustusi.
 • ÜTS-is on sätestatud uued ja rangemad karistused tollialaste õigusaktide täitmatajätmise eest.
 • Enamike ÜTS-iga kehtestatud muudatuste eesmärk on hõlbustada kaubavahetust ja optimeerida tolliprotseduure, kuid tõenäoliselt toovad need muudatused ettevõtetele kaasa ka täiendavad kulud ja halduskoormuse.

Soovitused

Kulude optimeerimiseks ja ÜTS-ist tulenevate võimaluste paremaks ärakasutamiseks peaksid ettevõtjad hakkama ettevalmistusi tegema ÜTS-i nõuete täitmiseks. Soovitame läbi mõelda järgmised valdkonnad:

 • ÜTS-i mõju kehtivatele ja planeeritavatele tolliprotseduuridele ning uued nõuded. Soovitame läbi vaadata ÜTS-iga kehtestatud tolliprotseduuride ja korra süsteemi, äriühingutele kehtestatud nõuded ning üleminekutähtajad.
 • Tolliprotseduuride lihtsustumine ja nendest tulenevad eelised. Soovitame üle vaadata eriloa andmise tingimused ning kaaluda sellega kaasnevaid võimalikke eeliseid võrrelduna võimalike kaasnevate lisakuludega äriühingu  jaoks.
 • Vajadus volitatud ettevõtja staatuse järele, volitatud ettevõtja sertifikaadi liigid ning nõuetelevastavus. ÜTS ei sätesta küll kohustuslikku volitatud ettevõtja staatust, kuid staatusega kaasnevad eelised tulevad esile enamikust ÜTS-i sätetest.  
 • Tagatisest tulenevatele nõuetele vastavus. Soovitame läbi vaadata käendajatega sõlmitud lepingute tingimused ning valida sobivad ja majanduslikult jätkusuutlikud käendajad, samuti hinnata rahalise tagatise ja käibekapitali voogude vajadust.
 • Äripartnerid tarneahelas ning nende võimalik mõju äriühingu müügitulemustele (näiteks, kas äripartneril on volitatud ettevõtja staatus, kas ta on tolliasjades kvalifitseeritud, kas äripartner on majanduslikult jätkusuutlik, kas ettevõte võib jääda võlgnikuks äripartneri tegevuse tõttu jne). ÜTS-ist tulenevad muudatused loovad importijatele täiendavaid õigusi ja kohustusi, mistõttu tuleb tarnijatega sõlmitud lepingute tingimused üle vaadata, et ÜTS-ist tulenevad nõuded oleksid täidetud ning saaks neid kohandada äriühingu tegevusse. Incotermsi tarneklauslite õige valik ei ole enam kõige tähtsam aspekt, mida tarnelepingu koostamisel arvestada.
 • Tolliväärtuse hindamise uue korra võimalik mõju kaupade tolliväärtusele ja äriühingu tegevusele. Soovitame üle vaadata klientide ning litsentsi- ja patendiomanikega sõlmitud lepingute tingimused.
 • Valige ÜTS-ist tulenevatele nõuetele vastav personal ja tagage nende vajalik koolitamine. Hinnake IT-süsteemide paigaldamise või uuendamise vajadust.

Kui teil tekib küsimusi seoses ÜTS-ist tulenevate muudatustega, pöörduge julgesti Soraineni tolli- ja maksuõiguse meeskonna poole, kellel on põhjalikud tolliõiguse alased teadmised ja kogemused.

 
EESTI
Allar Jõks
Partner
saada e-kiri
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
tel +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LÄTI
Jānis Taukačs
Partner
saada e-kiri
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Riia
tel +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LEEDU
Saulė Dagilytė
Partner
saada e-kiri
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
tel +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
VALGEVENE
Viktar Strachuk
Nõunik
saada e-kiri
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minsk
tel +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Olete saanud selle uudiskirja, sest olete lisatud Soraineni andmebaasi. Te võite täpsustada oma eelistusi uudiskirjade saamiseks siit või kui te edaspidi pole huvitatud Soraineni uudiskirjade saamisest, palun vastake siit.

Soraineni uudiskirjad on koostatud teabe edastamise eesmärgil ega too autoritele kaasa mingeid kohustusi ega juriidilist vastutust. Uudiskirjad ei kata kõiki õigusvaldkondi ega kajasta kõiki muutusi õigussüsteemis, samuti pole esitatud seletused ammendavad. Seetõttu soovitame lisainformatsiooni saamiseks ühendust võtta advokaadibürooga Sorainen või oma juristiga. Soraineni uudiskirjade elektroonilised versioonid leiate meie kodulehelt www.sorainen.ee ning te võite täpsustada oma eelistusi uudiskirjade saamiseks siit.

© Sorainen 2016
Kõik õigused kaitstud