Eesti maksu- ja tolliõiguse uudiskiri. Juuni 2017
To read the news in English, please click here: In English

   
  Allar Jõks
 
Allar Jõks
Partner
allar.joks@sorainen.com
   
  Kärt Anna Maire Kelder
 
Kärt Anna Maire Kelder
Välisnõunik
kart.kelder@sorainen.com
   
  Paul Künnap
 
Paul Künnap
Nõunik, vandeadvokaat
paul.kunnap@sorainen.com
   
  Kaido Künnapas
 
Kaido Künnapas
Vandeadvokaat
kaido.kunnapas@sorainen.com
   
  Tanel Molok
 
Tanel Molok
Maksuõiguse vandeadvokaat
tanel.molok@sorainen.com

VAATA OMA GRUPISISESED LAENUSUHTED ÜLE ENNE 01.07.2017!

Uudiseid laenude maksustamise rindelt

Oma 16. mai 2017 uudiskirjas kirjutasime riigikogus esimese lugemise läbinud kavast kehtestada panditulumaks, millega maksustataks kõik tütarühingult emaühingutele antud niinimetatud kasumilaenud. Kuigi panditulumaksu ideest loobuti, võttis Riigikogu 19.06.2017 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega kehtestati pikaajaliste laenude puhul ümberpööratud tõendamiskohustus ning seotud isikutele antud laenude deklareerimise kohustus.

Grupisiseste laenude puhul tuleb edaspidi arvestada järgmist:

  1. Tulumaksu tuleb maksta aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatult kasumi jaotamisega.
  2. Kui ühing annab laenu emaettevõtjale või selle teistele tütardele, samuti emaettevõtjast ülevalpool asuvale ühingule, siis peab laenuandja olema pikemate kui 48 kuuliste laenude puhul valmis tõendama, et laenusaaja on võimeline laenu tagasi maksma ja tal selline kavatsus ka on.
  3. Alates 01.07.2017 antud laenud või oluliselt muudetud tingimustega laenud (eelkõige kui laenusummat on suurendatud või laenu tagasimaksetähtaega pikendatud) tuleb deklareerida hiljemalt 10.02.2018. Pärast seda tuleb laenud deklareerida kvartaalselt. Ainuüksi deklareerimisega maksukohustust ei kaasne.

Enne 01.07.2017 suurendatud või pikendatud laenude puhul ümberpööratud tõendamiskoormist seadusemuudatuse kohaselt ei teki. Seetõttu on ettevõtjatel mõistlikum anda ema- või sõsarühingule laenu pigem enne 01.07.2017 kui pärast seda. Kui lähiajal on soov juba antud laenude tähtaega pikendada või laenusummat suurendada, siis on samuti mõistlik seda teha pigem enne 01.07.2017.  

Kuidas valmistuda maksuhaldurile selgitama, et laenusaaja on võimeline laenu tagasi maksma ja tal selline kavatsus ka on?

  • Analüüsi ja dokumenteeri, kas laenusaajal on laenu kasutamiseks äriliselt mõistlik ja põhjendatud eesmärk;
  • Analüüsi ja dokumenteeri, kas laenu kestvus ja summa on laenusaaja eesmärgi täitmiseks mõistlik ja põhjendatud; 
  • Dokumenteeri põhjalikult laenu andmise otsus, laenusaaja maksevõime riskianalüüs ja laenu andmisele eelnenud läbirääkimised, samuti säilita laenusaaja maksevõime hindamise aluseks olevad registriväljavõtted ja muud väljavõtted/dokumendid;  
  • Sõlmi korrektne kirjalik laenuleping;
  • Lepi kokku turul tavapärases laenuintressis;
  • Lepi kokku, kuidas laenu tagastamine on tagatud;
  • Pigem anna üks pikemaajalisem laen kui suurenda/pikenda antud laene iga-aastaselt.

 

 
prindi HTML
 

Olete saanud selle e-kirja Soraineni uudiskirjaga, sest olete lisatud Soraineni andmebaasi.
Kui te edaspidi pole huvitatud Soraineni uudiskirja saamisest, palun klikkige siia.

Soraineni uudiskirjad on koostatud teabe edastamise eesmärgil ning ei too autoritele kaasa kohustust ega juriidilist vastutust. Soraineni uudiskirjad ei kata kõiki õigusvaldkondi ega kajasta kõiki muutusi õigussüsteemis, samuti pole esitatud seletused ammendavad. Seetõttu soovitame lisainformatsiooni saamiseks ühendust võtta advokaadibürooga Sorainen või oma juristiga. Soraineni uudiskirjade elektroonilised versioonid leiate meie kodulehelt www.sorainen.ee.

© Sorainen 2017
Kõik õigused kaitstud