Latvian Employment Newsflash - Dev 2013
To read the Latvian Employment Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Andis Burkevics
   
 
Andis Burkevics
Zvērināta advokāts
andis.burkevics@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Šajā ziņu izlaidumā informēsim Jūs par diviem praksē aktuāliem darba tiesību jautājumiem – iespējamās sekas darbinieku kolektīvās atlaišanas procedūras neievērošanas gadījumā un darbinieka tiesības uz vairāku arodbiedrību aizsardzību, ja darba devējs plāno uzteikt darba līgumu. Ielūkosimies Latvijas Republikas Augstākās tiesas (LR AT) Senāta Civillietu departamenta spriedumos, kas skar šos abus jautājumus. Tāpat vērsīsim Jūsu uzmanību uz izmaiņām kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atsaukšanas un ievēlēšanas kārtībā, kas liek izmaiņu veikšanu plānot savlaicīgi.

Konsultāciju neveikšana pirms kolektīvās atlaišanas pati par sevi nav pietiekams pamats darba devēja uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošanai darbā

Šāds secinājums ietverts Senāta spriedumā lietā Nr. SKC-1106/20131. Izskatītajā lietā viens no svarīgiem jautājumiem bija, vai darba devējs, veicot kolektīvo atlaišanu, ir izpildījis savu informēšanas un konsultēšanās pienākumu ar darbinieku pārstāvjiem un, ja nē, vai šis Darba likuma pārkāpums ir pietiekami būtisks, lai atzītu, ka darba devējs šādā situācijā nav tiesīgs izbeigt darba tiesiskās attiecības saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu.

Rīgas apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa, konstatēja, ka darba devējs savu informēšanas un konsultēšanās pienākumu ar darbinieku pārstāvjiem nav izpildījis, un norādīja, ka tādēļ darba līguma izbeigšana nav tiesiski pamatota. Šādu viedokli Rīgas apgabaltiesa pamatoja ar argumentu, ka pretējā gadījumā (t.i., ja uzskatītu, ka darba devējam Darba likuma 105.-107. panta neievērošanas gadījumā nerodas faktiski nekādas negatīvas sekas) Darba likuma noteikumiem par kolektīvo atlaišanu zustu jēga.

Tomēr Senāts uzskatīja, ka kolektīvās atlaišanas procedūras neievērošanas sekas darba devējam nevar būt tik smagas, ja tiesa konstatē, ka darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu (Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punkts), ir pamatots pēc būtības. Tiesību normu2 mērķis nav ierobežot darba devēja brīvību organizēt savu darbību tādā veidā, kas tam šķiet visatbilstošākais tā vajadzībām, kad objektīvi nevar novērst darbinieku atlaišanu vai samazināt atlaižamo darbinieku skaitu.

Tomēr Senāts arī norādīja, ka gadījumā, ja konsultēšanās nav notikusi, darbinieks varētu celt prasību tiesā, lai saņemtu kādu papildu atlīdzību par to laiku, kad it kā vajadzēja notikt darba devēja un darbinieku pārstāvju konsultācijām un darbiniekam tādējādi vajadzētu strādāt.
Praksē darbiniekiem gan varētu būt grūti pamatot, cik ilgs varētu būt laika periods, kad „it kā vajadzēja notikt darba devēja un darbinieku pārstāvju konsultācijām”, un līdz ar to arī iespējamās atlīdzības apmēru, jo konsultāciju ilgumu likums neregulē.

Ja darbinieks ir vairāku darbinieku arodbiedrību biedrs, darba devējam darba līguma uzteikšanai šādam darbiniekam pietiek ar vienas arodbiedrības piekrišanu. Izvēle, kurai arodbiedrībai darba devējam piekrišana jālūdz, ir darbinieka ziņā

Senāts3 analizēja līdz šim pretējus viedokļus izraisījušu jautājumu, vai gadījumā, ja darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs, darba devējam pirms darba līguma uzteikšanas šādam darbiniekam patiešām jāsaņem visu arodbiedrību piekrišana. Un, ja nē, tad kuras arodbiedrības piekrišanu darba devējam ir nepieciešams iegūt?

Senāts, atsaucoties uz Darba likuma 10. panta trešās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka vairāku arodbiedrību pārstāvji sarunās ar darba devēju pauž vienotu viedokli, secināja, ka likumdevēja mērķis, izvēloties šādu regulējumu, ir bijis novērst arodbiedrību savstarpēju konkurenci, kā arī atšķirīgas pozīcijas, risinot jautājumus, kas skar darbinieka tiesības un intereses. Tātad – nepieciešamībai paust vienotu nostāju (t.i., „jā” vai „nē”) vajadzētu attiekties arī uz situāciju, kad arodbiedrībām ir atšķirīgi viedokļi par to, vai būtu jāpiekrīt darba līguma uzteikumam darbiniekam – visu attiecīgo arodbiedrību biedram. Tādējādi situācijā, kad darba līguma uzteikšanai darbiniekam – arodbiedrības biedram darba devējs ir saņēmis vienas arodbiedrības piekrišanu, ir pamats uzskatīt, ka šīs arodbiedrības nostāja ir saskanīga ar citu arodbiedrību viedokli šajā jautājumā.

Darba likums (101. panta sestā daļa) paredz darba devēja pienākumu pirms darba līguma uzteikšanas noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs. Parasti darba devējs šādu informāciju lūdz sniegt pašam darbiniekam, jo tikai pats darbinieks var precīzi zināt, cik un kādu arodbiedrību biedrs viņš ir.

Ja tiek noskaidrots, ka darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs, tad darba devējam ar lūgumu sniegt piekrišanu darba līguma uzteikšanai jāvēršas un jāsaņem tieši tās arodbiedrības piekrišana, kuru šī jautājuma izlemšanai ir izvēlējies pats darbinieks.

Informējam, ka saskaņā ar Komerclikuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā, ir mainījusies kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atsaukšanas un ievēlēšanas kārtība

Proti, ja ir pieņemts lēmums par valdes locekļa atsaukšanu vai ievēlēšanu, tad personas paraksts uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces vai akciju sabiedrības padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma ir apliecināms notariāli. Tāpat, ja ir pieņemts lēmums par akciju sabiedrības padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu, personas paraksts uz akciju sabiedrības akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma ir apliecināms notariāli. Papildus ir jāņem vērā, ka, ja ir pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem, piemēram, ja tiek samazināts vai palielināts valdes vai padomes locekļu skaits, tad personas paraksts ir arī apliecināms notariāli uz kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā. Statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā jāparaksta gan valdes locekļiem, gan arī tām personām, kuras parakstījušas dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolu.

Ir jāņem vērā, ka šāda kārtība būtiski paildzina izmaiņu veikšanas procesu, jo, pirmkārt, ir jārēķinās, ka kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem ir jāapmeklē notārs, otrkārt, ja kapitālsabiedrības dalībnieki vai akcionāri apliecina parakstus pie notāra ārvalstīs, tad ir jāņem vērā, ka dažos gadījumos notāra paraksts būs jāapliecina ar Apostille, kā arī papildus būs jāveic notariālā apliecinājuma tulkojums.


12013. gada 26. aprīļa LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2013 ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā.

2Šajā gadījumā attiecīgi – Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu un Darba likuma 105.-107. panta noteikumi.

3LR AT Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 26. aprīļa spriedumā lietā Nr. SKC-1444/2013 pieejams Augstākās tiesas mājaslapā.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas darba tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2013
Visas tiesības rezervētas