Nuo liepos 1 d. įsigalioja viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai
To read the newsflash in English, please click here: In English

  Laurynas Lukošiūnas
   
 
Laurynas Lukošiūnas
Advokatas, Viešųjų pirkimų praktikos vadovas
laurynas.lukosiunas@sorainen.com
   
  Žilvinas Briedis
   
 
Žilvinas Briedis
Advokatas
zilvinas.briedis@sorainen.com
   
  Almina Ivanauskaitė
   
 
Almina Ivanauskaitė
Teisininkė
almina.ivanauskaite@sorainen.com
   
  Vita Sabalytė
   
 
Vita Sabalytė
Teisininkė
vita.sabalyte@sorainen.com
   
Gerbiamieji,

Norime Jus informuoti, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja didžioji dalis Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (Komunalinio sektoriaus VPĮ) nuostatų, taip pat Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimai dėl viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo.

Papildomai įsigalioja nauji lydimieji teisės aktai, tokie kaip Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ir Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Taip pat išplečiami atvejai, kai tiekėjai gali patekti į „Juodąjį“ (nepatikimų) tiekėjų sąrašą bei reglamentuojami atvejai, kai tiekėjai gali patekti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

Nauju reglamentavimu yra užbaigiamas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų reformos, kuri apėmė naujų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2014/24/ES ir 2014/25/ES priėmimą, įgyvendinimas Lietuvoje.

Lyginant su iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusia VPĮ redakcija, naujasis reglamentavimas skatina perkančiąsias organizacijas / perkančiuosius subjektus rinktis ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, susiaurina vidaus sandorių taikymo atvejus, taip pat nustato lankstesnes pirkimo sutarčių keitimo taisykles ir kitas naujoves. Pakeitimai turėtų padidinti konkurencingumą ir skaidrumą rinkoje, užtikrinti geriausią įsigyjamų prekių, paslaugų bei darbų kainos ir kokybės santykį bei skatinti inovacijas.

Žemiau pateikiame informaciją apie aktualiausius pakeitimus. Plačiau apie kiekvieną pakeitimą skaitykite spustelėję atitinkamą sąrašo punktą. 

Numatytos VPĮ / Komunalinio sektoriaus VPĮ taikymo išimtys papildomoms sritims

Atsižvelgiant į tam tikrų veiklos sričių pobūdį, naujajame reglamentavime papildytas sričių, kurioms viešųjų pirkimų taisyklės netaikomos, sąrašas. Viešųjų pirkimų taisyklės, be kita ko, nebus taikomos:

 • teisinėms paslaugoms, kurias teikia advokatas, atstovaudamas ar teikdamas konsultacijas dėl atstovavimo arbitražo, taikinimo ar teismo procese;
 • finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, pirkimams;
 • paskoloms, susijusioms ar nesusijusioms su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu.

Nauji ribojimai vidaus sandorių sudarymui

Valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nebegalės sudaryti vidaus sandorių. Be to, vidaus sandoriai galimi tik su kita perkančiąja organizacija (perkančiuoju subjektu) ir tik išimtiniais atvejais, esant griežtoms sąlygoms dėl apyvartos, kontrolės ir privataus kapitalo nedalyvavimo. Vidaus sandorių galimybė palikta savivaldybėms ir savivaldybių valdomoms įmonėms.

Siekiant sukurti sąlygas vidaus sandorių sudarymo priežiūrai, vykdant pirkimo sutartis pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos, kaip ir kitų pirkimų atveju, turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (išskyrus atvejus, kai viešojo pirkimo sutartys sudaromos žodžiu).

Aiškesnis ir detalesnis reglamentavimas dėl konfidencialios informacijos

Pagal naują reglamentavimą, informacijos negalima laikyti konfidencialia, jei:

 • tai pažeistų teisės aktus;
 • tai yra informacija dėl pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, išskyrus atvejus, kai būtų pažeista asmens duomenų apsauga ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis;
 • tai yra informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, subtiekėjus, išskyrus, jei būtų pažeista asmens duomenų apsauga;
 • taip būtų pažeisti reikalavimai paskelbti apie sudarytą sutartį, informuoti (išskyrus, jei būtų pažeista duomenų apsauga ar visuomenės interesai, teisėti konkretaus tiekėjo komerciniai interesai ar būtų padarytas neigiamas poveikis tiekėjų konkurencijai).

Pakeitimai dėl supaprastintų pirkimų vykdymo

Įsigaliojus naujam VPĮ ir Komunalinio sektoriaus VPĮ, supaprastinti pirkimai bus vykdomi pagal įstatymų nustatytą reglamentavimą. Supaprastintiems pirkimams naujas reglamentavimas nustato iš esmės tokias pačias taisyklės kaip ir tarptautiniams pirkimams (su keliomis išimtimis).

Mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė nei 58 000 EUR, o darbų pirkimo vertė – mažesnė kaip 145 000  EUR, perkančiosios organizacijos turės atlikti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas taisykles (Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą), o perkantieji subjektai, kuriems taikomas Komunalinio sektoriaus VPĮ – pagal jų pačių patvirtintas taisykles.

Pirmenybė teikiama ekonominiam naudingumui

Naujasis reglamentavimas apriboja pirkimų, kuriuose teikiami pasiūlymai yra vertinami taikant mažiausios kainos kriterijų, apimtis. Taip perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai viešuosiuose pirkimuose skatinami rinkis ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Pirkimai, atliekami taikant kainos kriterijų, kiekvienais kalendoriniais metais negalės sudaryti daugiau kaip 70 % nuo perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų bendros vertės (neskaičiuojant mažos vertės pirkimų).

Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė

Ekonominės pažangos ir inovacijų skatinimui numatytas naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystės procedūra. Ši procedūra galės būti pasirenkama, kai perkančioji organizacija / perkantysis subjektas norės įsigyti naujo produkto sukūrimą. Inovacijų partnerystė bus įgyvendinama dviem etapais – pirmiausia, sukuriamas inovatyvus produktas, o vėliau perkamas didesnis to sukurto produkto kiekis. Inovacijų partnerystės pirkimo procedūra artima skelbiamų derybų procedūrai ir atliekama tik taikant kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų.

Tarptautinius pirkimus privaloma skaidyti į dalis

Tarptautiniai pirkimai privalės (o supaprastinti pirkimai – galės) būti atliekami skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas galės būti skaidomas į dalis kiekybiniu ir kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Tokiu reglamentavimu siekiama paskatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių dalyvavimą ir padidinti konkurenciją pirkimuose. Neskaidyti tarptautinio pirkimo objekto galima pagrindus skaidymo netikslingumą.

Rengiantis pirkimui galimos konsultacijos su rinka

Įsigaliojus naujam reglamentavimui, perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai nebeprivalės, kaip iki šiol, skelbti techninių specifikacijų projektus bei vertinti dėl jų gautas pastabas. Be to, reglamentuota išankstinių rinkos konsultacijų galimybė. Siekdama kokybiškesnių pirkimų, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas galės konsultuotis su nepriklausomais ekspertais, institucijomis, rinkos dalyviais dėl pirkimų planavimo, atlikimo, pirkimo dokumentų rengimo. Pirkime nedraudžiama dalyvauti tiekėjui, kuris padėjo pasirengti, jeigu jo dalyvavimas nepažeidžia tiekėjų konkurencijos.

Tiekėjų kvalifikacija pirmiausia vertinama pagal Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą

Siekiant lankstesnių pirkimo procedūrų, perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai pirkimuose tiekėjų atitiktį reikalavimams dėl pašalinimo ir kvalifikacijos pirmiausia vertins pagal jų užpildytą deklaraciją – Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Tiekėjo atitiktį patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš laimėtojo, o kilus abejonių, – iš bet kurio tiekėjo bet kuriuo pirkimo procedūros metu. Tiekėjas pašalinamas bet kuriuo pirkimo procedūros momentu paaiškėjus, kad iki procedūros ar jos metu atsirado jo pašalinimo pagrindas.

Išplėstas sąrašas atvejų, kai tiekėjas privalo būti pašalintas iš pirkimo

Įtvirtinti nauji privalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai:

 • kai perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi pagrįstų įrodymų, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai tarpusavyje sudarė susitarimus, iškreipiančius tame pirkime dalyvaujančių tiekėjų konkurenciją;
 • esant interesų konfliktui ar konkurencijos pažeidimui dėl išankstinio tiekėjų dalyvavimo pasirengime pirkimui, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti;
 • tiekėjui pateikus melagingą informaciją apie savo atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems reikalavimams (tokiu atveju tiekėjai pateks į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą);
 • kai tiekėjas ėmėsi neteisėtų veiksmų siekdamas daryti įtaką pirkimo rezultatams;
 • jeigu tiekėjas darė esminių pažeidimų vykdydamas anksčiau sudarytas viešųjų pirkimų, koncesijų ar komunalinio sektoriaus pirkimų sutartis (tokiu atveju tiekėjai pateks į „Juodąjį“ (nepatikimų) tiekėjų sąrašą);
 • jei tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija.

Tuo pačiu naujasis reglamentavimas suteikia galimybę tiekėjams „pasitaisyti“, tai yra įrodyti, kad atitinkami pažeidimai, pavyzdžiui, lėmę tiekėjo įtraukimą į „juodąjį“ (nepatikimų) tiekėjų sąrašą, neturėtų kliudyti dalyvauti pirkime ir vykdyti pirkimo sutartį.

Perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai galės tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais

Numatoma nauja galimybė perkančiajai organizacijai / perkančiajam subjektui tiesiogiai sumokėti subtiekėjui už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes, jeigu tai leidžia pirkimo sutarties pobūdis ir subtiekėjas to prašo. Tais atvejais, kai subtiekėjas tokį norą išreiškia, sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.

Numatytos lankstesnės pirkimo sutarčių keitimo ir nutraukimo taisyklės

Remiantis naujuoju reglamentavimu, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimui nebereikia Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Pirkimo ar preliminariąją sutartį galima pakeisti:

 • pagal iš anksto joje numatytas sutarties peržiūros sąlygas;
 • kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą. Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 %, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 % pradinės sutarties vertės;
 • kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti. Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 %, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 % pradinės sutarties vertės;
 • kai sutarties šalis pakeičiama nauja dėl tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto, naujam tiekėjui perėmus pagrindinio tiekėjo įsipareigojimus subtiekėjams;
 • kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y. toks, dėl kurio pirkimą galėtų laimėti kitas tiekėjas ar ekonominė pusiausvyra pasikeistų tiekėjo naudai, ar būtų ženkliai išplečiama pirkimo sutarties apimtis.

Numatytas pirkimo sutarčių keitimo galimybes bus galima taikyti ir toms sutartims, kurios sudarytos dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, tačiau pirkimo sutartį galima pakeisti tik jos galiojimo laikotarpiu.

Sutrumpinti pretenzijų perkančiajai organizacijai ir ieškinio teismui teikimo terminai

Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai / perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą, jei nenumatytas reikalavimas raštu informuoti tiekėjus apie priimtus sprendimus. Jei pranešimas tiekėjams apie priimtus sprendimus siunčiamas ne elektroninėmis priemonėmis, tuomet tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją ar ieškinį per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

Padidinti žyminio mokesčio, mokamo už teisminius viešųjų pirkimų ginčus, dydžiai, taip pat padaryti kiti CPK pakeitimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. už ieškinį, kuriuo ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, bus mokamas 300 EUR – 5 000 EUR dydžio žyminis mokestis, priklausomai nuo viešojo pirkimo vertės ir pirkimo procedūrų stadijos:

 • mažos vertės pirkimuose – 300 EUR, o kai ieškinys pareiškiamas jau pranešus apie laimėtoją – 350 EUR;
 • supaprastintuose pirkimuose – 1 000 EUR, o kai ieškinys pareiškiamas jau pranešus apie laimėtoją – 2 000 EUR;
 • tarptautiniuose pirkimuose – 3 000 EUR, o kai ieškinys pareiškiamas jau pranešus apie laimėtoją – 5 000 EUR.

Teikiant ieškinį elektroninėmis priemonėmis mokama 75 % nustatyto dydžio žyminio mokesčio.

Įtvirtina nauja taisyklė, kad teismas nutraukia bylą, jei pripažįsta, kad ieškovo (tiekėjo) nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimu atsisakyti nagrinėti tiekėjo kreipimąsi (pavyzdžiui, dėl praleisto termino), yra nepagrįsti.

  spausdinti HTML
ESTIJA
Carri Ginter
Partneris
siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Agris Repšs
Partneris
siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Laurynas Lukošiūnas
Vyresnysis teisininkas
siųsti el. laišką
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Alexey Anischenko
Partneris
siųsti el. laišką
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs gavote šį naujienlaiškį, nes esate įtrauktas į „Sorainen“ duomenų bazę.
Keisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus galite spustelėję čia. Jei nenorite gauti tokių naujienlaiškių ateityje, prašome mums apie tai pranešti paspaudžiant nuorodą čia.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad „Sorainen“ naujienlaiškis sudaromas tik informaciniais tikslais – jis neapima visų teisės aktų ir neatspindi visų teisės aktų pakeitimų, o pateikti paaiškinimai nėra išsamūs. Todėl, jei Jums reikalinga detalesnė informacija, prašome kreiptis į „Sorainen“ ar į Jums patariantį teisininką. Elektronines naujienlaiškių versijas galite rasti mūsų interneto svetainėje www.sorainen.lt, kur Jūs šį leidinį galite ir užsisakyti.

© „Sorainen“ 2017
Visos teisės saugomos