Patiesā labuma guvēju reģistrācija UR
To read the Public Procurement Newsflash in English, please click here: In English

  Agris Repšs
  Agris Repšs
Partneris, zvērināts advokāts
agris.repss@sorainen.com
   
  Raivo Raudzeps
  Raivo Raudzeps
Vadošais speciālists
raivo.raudzeps@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Rudenī varam atskatīties uz vasarā izdarītajiem grozījumiem likumos, kas ietekmē publisko iepirkumu veikšanu. Šajā apskatā aplūkosim grozījumus Starptautisko un (LR) nacionālo sankciju likumā.

Kas jādara?

Kopš 12.07.2018. gada Starptautisko un LR nacionālo sankciju likuma 11.1 pants nosaka pienākumu iepirkuma veicējam pārbaudīt, vai pret kandidātu vai tādu pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav noteiktas starptautiskās vai Latvijas nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts sankcijas, kas ietekmē līguma izpildi (turpmāk – sankcijas).

Informāciju par sankcijām un sankciju sarakstiem var iegūt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē šeit.  

Kuros iepirkumos jāveic pārbaude?

Pārbaude jāveic ikvienā iepirkumā, kas tiek veikts, piemērojot jebkuru no Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā vai Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās iepirkuma procedūrām, t.sk. atvieglotās procedūras iepirkumu veikšanai.

Kuras personas jāpārbauda?

Pārbaudi jāveic par visiem kandidātiem, kā arī par tādiem pretendentiem, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Jāpārbauda sankciju piemērošana gan pašam kandidātam vai pretendentam, gan to valdes un padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām un prokūristiem, un personām, kuras pilnvarotas pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Pārbaudi jāveic arī par katru personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība.

Tāda pati pārbaude jāveic arī attiecībā uz katru norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, kā arī personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām.

Kādas ir sankciju piemērošanas sekas?

Ja atklājas, ka sankcijas ir piemērotas kandidātam vai pretendentam, vai to amatpersonām vai pārstāvēttiesīgajām personām, kandidātu vai pretendentu jāizslēdz no dalības procedūrā.

Ja atklājas, ka sankcijas piemērotas apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, vai to amatpersonām, vai pārstāvēttiesīgajām personām, kandidātam un pretendentam ir tiesības 10 darbdienu laikā nomainīt šādu apakšuzņēmēju tādā kārtībā, kāda noteikta tajā normatīvajā aktā, saskaņā ar ko tiek rīkota iepirkuma procedūra. Ja kandidāts vai pretendents šādu personu 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nenomaina, kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

Ko jānosaka līgumā?

Likumā tāpat ir noteikts pienākums līgumos paredzēt tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas sankcijas.

Šis pienākums neattiecas uz tiem iepirkumiem vai iepirkumu procedūrām, kas uzsāktas vai izsludinātas pirms 12.07.2018. gada.

 
IGAUNIJA
Carri Ginter
Partneris
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Agris Repšs
Partneris
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Laurynas Lukošiūnas
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Alexey Anischenko
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Ja Jūs abonējat mūsu ziņas mūsu mājas lapā vai citādi esat mums snieguši sava uzņēmuma kontaktinformāciju, mēs varam nosūtīt Jums jaunumus, ziņas vai juridiska rakstura brīdinājumus, kas varētu būt Jums interesanti. Jūs varat atrast vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju un citu informāciju, kas sniegta tādu ziņojumu nolūkā, kādas ir Jūsu tiesības un citu informāciju, mūsu Mārketinga politikā
Jūs varat atteikties no abonēšanas šeit.
Jūs varat mainīt savu abonementa izvēli šeit.

© Sorainen 2018
Visas tiesības rezervētas