Latvian Corporate Newsflash - March 2016
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Vecākā juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Atgādinām, ka tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Saskaņā ar Gada pārskatu likumu visām komercsabiedrībām ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām (tātad, ja sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim) VID jāiesniedz dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts gada pārskats. Izņēmumi ir:

  • lielākas komercsabiedrības, kuras, atbilst Gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem un
  • sabiedrības, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu.

Šajos izņēmuma gadījumos gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Papildus gada pārskatam un revidenta atzinumam par gada pārskatu (tām sabiedrībām, kuras sasniedz Gada pārskatu likumā noteiktos kritērijus, kā arī sabiedrībām, kuru statūtos vai dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā ir noteikts, ka gada pārskatu pārbauda revidents), saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem pirms gada pārskata apstiprināšanas ir nepieciešams sagatavot arī valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu gadījumā – par finanšu stāvokļa uzlabošanu) un padomes ziņojumu par gada pārskatu (ja sabiedrībai ir padome). Turklāt saskaņā ar Koncernu likumu, ja vien nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām jāsagatavo arī atkarības pārskats, kas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulce gada pārskata apstiprināšanai ir sasaucama ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā, paziņojums par sapulces sasaukšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem nosūtāms vismaz divas nedēļas pirms sapulces, akciju sabiedrības akcionāriem – vismaz 30 dienas pirms sapulces. Kopā ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu komercsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) ir nosūtāms arī gada pārskats, atkarības pārskats, revidenta atzinums, padomes ziņojums un valdes priekšlikums. Attiecībā uz akciju sabiedrībām, iepriekš minētos dokumentus var nepievienot paziņojumam par sapulces sasaukšanu, ja paziņojumā ir norādīta vieta un laiks, kad akcionārs ar šiem dokumentiem var iepazīties sabiedrības juridiskajā adresē.

Gada pārskats jāiesniedz tikai VID. VID iesniedzams arī paskaidrojums par to, kad gada pārskats ir apstiprināts, vai arī dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols par gada pārskata apstiprināšanu (vai tā izraksts).

Atgādinājums par korporatīvo dokumentu precizēšanu saistībā ar eiro un dokumentu iesniegšanas termiņiem

Saistībā ar eiro ieviešanu, kapitālsabiedrībām ir jāizsaka pamatkapitāls un pamatkapitāla daļas vai akcijas nominālvērtība no latiem uz eiro. Lai to izdarītu, kapitālsabiedrības valdei likumā un statūtos noteiktajā kārtībā ir jāsasauc kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro un attiecīgi arī par statūtu grozījumiem.

Pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšana no latiem uz eiro ir jāpiesaka reģistrācijai komercreģistrā.

Ja kapitālsabiedrības veic denomināciju un denomināciju pamatojošos dokumentus iesniedz reģistrācijai komercreģistrā līdz 30.06.2016., un kapitālsabiedrības statūtos netiek veikti citi grozījumi, denominācijas procesam tiek piemēroti vairāki atvieglojumi:

  • lēmumu par statūtu grozījumiem saistībā ar pāreju uz eiro dalībnieku (akcionāru) sapulce var pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu,
  • ja dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmums par grozījumiem statūtos ir saistīts tikai ar pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro, tad nav jāievēro Komerclikuma prasības par parakstu apliecināšanu pie notāra uz noteiktiem dokumentiem un kapitālsabiedrība būs atbrīvota no valsts nodevas samaksas par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā un ziņu izsludināšanu „Latvijas Vēstnesī”.

Tomēr, ja pamatkapitāla pāreja uz eiro netiks veikta termiņā, Uzņēmumu reģistrs pats automātiski konvertēs pamatkapitālu no latiem uz eiro ievērojot oficiālo lata un eiro maiņas kursu (EUR 1 = LVL 0,702804). Šādā gadījumā kapitālsabiedrības valdei vienalga saglabājas pienākums organizēt pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtības denominācijas no latiem uz eiro procesu un to pamatojošos dokumentus iesniegt komercreģistrā tad, kad reģistrācijai komercreģistrā tiek pieteiktas jebkādas citas izmaiņas.

Veicot denomināciju pēc 30.06.2016., denominācijai vairs nevarēs piemērot „atviegloto” procedūru. Lēmuma pieņemšanai par statūtu grozījumiem būs jāpiemēro Komerclikumā vai statūtos noteiktās prasības, dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols un statūti būs jāapliecina pie notāra, kā arī būs jāmaksā valsts nodeva par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā un ziņu izsludināšanu „Latvijas Vēstnesī”.

Tāpēc izvērtējiet jautājuma par pamatkapitāla denominācijas no latiem uz eiro iekļaušanu kārtējās dalībnieku (akcionāru) sapulces, kas apstiprina gada pārskatu, darba kārtībā (vai arī kādā no citām tuvākajām dalībnieku (akcionāru) sapulcēm).

Vairāk par daļas (akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro lasiet šeit.

Atgādinājums par SIA dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā

Atgādinām, ka Komerclikums paredz noteiktas prasības SIA dalībnieku reģistra vešanai un visām SIA ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmais nodalījums, kas parakstīts pie notāra (alternatīva dokumentu parakstīšanai pie notāra – tie var būt parakstīti ar drošu elektronisku parakstu vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas klātbūtnē).

Pienākums iesniegt dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu līdz 30.06.2015. attiecās uz visām tām SIA, kurās bija divi un vairāk dalībnieku. Par dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma neiesniegšanu Uzņēmumu reģistrā noteiktajā termiņā, SIA valdei var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no EUR 70 līdz EUR 430. Arī viena dalībnieka SIA ir pienākums iesniegt Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu, taču tas obligāti jādara tikai brīdī, kad tiek veiktas izmaiņas SIA dalībnieku sastāvā vai pamatkapitālā. Gatavojot dokumentus pamatkapitāla izteikšanai eiro, ir būtiski pārliecināties, vai SIA valde ir jau iesniegusi Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu.

Ja SIA valde dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu iesniedz kopā ar dokumentiem par pamatkapitāla izteikšanu eiro, tad šādā gadījumā dalībnieku reģistra nodalījums ir parakstāms pie notāra.

Savukārt, ja SIA:

  • jau ir iesniegusi dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu Uzņēmumu reģistrā un
  • izsakot pamatkapitālu eiro, gatavo jaunu dalībnieku reģistra nodalījumu, un
  • pieteikumu par pamatkapitāla izteikšanu eiro iesniedz Uzņēmumu reģistrā līdz 30.06.2016.,

tad arī jaunā dalībnieku reģistra nodalījuma parakstīšanai var piemērot „atviegloto procedūru”, t.i. šādu dalībnieku reģistra nodalījumu var neparakstīt pie notāra.

SIA, kurā ir divi vai vārāk dalībnieki un, kura nav vēl iesniegusi Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu, to noteikti vajag izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai mazinātu administratīvā soda risku par dokumentu neiesniegšanu termiņā.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama juridiska palīdzība, lūdzam sazināties ar SORAINEN korporatīvo konsultāciju prakses juristiem vai savu juridisko konsultantu.

 

Žurnāla iBizness rīkotā konference „Darbinieki – uzņēmuma vērtīgākais „darba rīks”” notiks š.g. 7. aprīlī.

Konferencē SORAINEN pārstāvēs jurists Māris Simulis, kurš dalībniekus iepazīstinās ar darba tiesību strīdu mācībām un tiesu praksi.

Iepazīties ar pilnu konferences programmu un reģistrēties dalībai iespējams šeit.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina

tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga

tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa

tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1
Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2016
Visas tiesības rezervētas