Patiesā labuma guvēju reģistrācija UR
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Alīna Kalviša
   
 
Alīna Kalviša
Juriste
alina.kalvisa@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2018. gada 9. maijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Novēršanas likums), ar kuriem kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un – attiecībā uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu – arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (Aizlieguma subjekti) tiek aizliegts uzsākt un uzturēt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumus ar noteiktām pazīmēm atbilstošiem čaulas veidojumiem.

Kas ir čaulas veidojums?

Novēršanas likums čaulas veidojumu definē kā juridisko personu, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:

  1. nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un Aizlieguma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo,
  2. valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību,
  3. valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).

Jānorāda, ka pēdējie grozījumi Novēršanas likumā čaulas veidojuma definīciju vien nedaudz precizēja – čaulas veidojuma definīcija Novēršanas likumā tika ieviesta jau agrāk – ar grozījumiem, kas spēkā stājās 2017. gada 9. novembrī. Līdz šim Novēršanas likums paredzēja vienīgi pāris papildu procedūras, ar kurām jārēķinās  čaulas veidojumiem. Čaulas veidojumam paredzēts pienākums personīgi piedalīties klienta identifikācijas procesā, kā arī Aizlieguma subjektam paredzēts pienākums pieprasīt klienta – čaulas veidojuma – patiesā labuma guvēja parakstītu apliecinājumu, ka tas ir klienta patiesais labuma guvējs, ja klienta vai vairāku klientu, kuriem ir viens patiesais labuma guvējs, kopējais kredīta apgrozījums pēdējo 12 kalendāra mēnešu periodā pārsniedz 10 miljonus EUR. 

Vai Novēršanas likums aizliedz sadarbību ar visiem čaulas veidojumiem?

Jāuzsver, ka ar grozījumiem noteiktais sadarbības aizliegums neattiecas uz visām juridiskajām personām, kas atbilst kādai no čaulas veidojuma pazīmēm, proti, Novēršanas likums paredz, ka Aizlieguma subjektiem ir aizliegts uzsākt vai uzturēt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu ar čaulas veidojumiem, kas vienlaikus atbilst iepriekšminētajām a un b pazīmēm.

Tādējādi, lai arī kādai no čaulas veidojuma pazīmēm atbilst gan daļa Latvijas Republikā, gan citās ES valstīs reģistrētu juridisku personu, praksē šis aizliegums attiecas uz salīdzinoši šaurāku juridisko personu loku.

Aizliegums piemērojams sadarbībai ar juridiskām personām, kam nav saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai kā darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un kuras reģistrētas jurisdikcijās, kurās nav paredzēts pienākums iesniegt finanšu pārskatus attiecīgajām pārraudzības institūcijām.

Tādejādi uzsverams, ka aizliegums neattiecas uz sadarbību ar Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām, jo Latvijas Republikas normatīvie akti paredz pienākumu iesniegt finanšu pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam. Tādejādi Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas neatbilst iepriekšminētajai b pazīmei.

Attiecībā uz tām juridiskajām personām, kas atbilst kādai no čaulas veidojumu pazīmēm, bet ne a un b pazīmei kopā, joprojām piemērojamas ir iepriekšminētās papildu procedūras, kas tika ieviestas jau ar 2017. gada nogales grozījumiem Novēršanas likumā.

Kāda ir sadarbības izbeigšanas kārtība?

Aizlieguma subjektiem 14 dienu laikā kopš aizlieguma spēkā stāšanās dienas bija jāpaziņo attiecīgajām pazīmēm atbilstošajiem čaulas veidojumiem par sadarbības izbeigšanu. Sadarbība ir jāizbeidz 60 dienu laikā kopš aizlieguma spēkā stāšanās dienas (2018. gada 9. maija).

Balstoties uz grozījumos iekļauto deleģējumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2018. gada 29. maijā pieņēma grozījumus normatīvajos noteikumos klientu padziļinātās izpētes jomā, paredzot minimālās prasības, kas piemērojamas, lai pārliecinātos par čaulas veidojumu atbilstību iepriekšminētajām a un b pazīmēm. Jāpiemin, ka normatīvajos noteikumos, kas attiecas uz kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, čaulas veidojumi definēti kā augstākā riska tipa klienti.

Normatīvie noteikumi paredz pienākumu cita starpā pieprasīt dokumentus, kas pietiekami izskaidro attiecīgās juridiskās personas biznesa darbības modeli, ārējā auditora auditētu finanšu pārskatu, kas ļauj gūt izpratni par veiktajiem darījumiem un peļņas atbilstību, preču un pakalpojumu apriti apliecinošus dokumentus, vai arī dokumentus, kas raksturo un apliecina darbības atbilstību dibināšanas mērķim (piemēram, aktīva turēšana), informāciju par galvenajiem sadarbības partneriem un to saimniecisko darbību, nodokļu nomaksu apliecinošus dokumentus, kā arī līgumus ar personām, kas faktiski organizē un izpilda ar attiecīgās juridiskās personas saimniecisko darbību saistītus uzdevumus.  Normatīvie noteikumi paredz arī minimālās par čaulas veidojumiem glabājamās informācijas apjomu.

Detalizētākas prasības un informācijas izvērtēšanas kārtība Aizlieguma subjektiem līdz 2018.  gada 2. jūlijam ir jāiestrādā savās iekšējās politikās un procedūrās, savukārt informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnveide ir jāveic līdz 2018. gada 2. septembrim.

Ņemot vērā termiņus, kas Aizlieguma subjektiem noteikti paziņojumu izsūtīšanai un sadarbības izbeigšanai, jāsecina, ka attiecīgie FKTK noteikumi praksē palīdzēs, lai noteiktu čaulas veidojumus, ar kuriem atteikties stāties jaunās darījumu attiecībās, un, iespējams, veiktu profilaktiskas pārbaudes pēc pirmā attiecīgo čaulas veidojumu atlasīšanas brīža, jo tika izdoti pēc tam, kad Aizlieguma subjektiem jau bija jābūt identificējušiem attiecīgajām pazīmēm atbilstošos čaulas veidojumus no esošo klientu loka, lai atbilstoši Novēršanas likumam laicīgi izsūtītu paziņojumus par sadarbības izbeigšanu un izbeigtu sadarbību. 

Grozījumu anotācijā norādīts, ka attiecību izbeigšanai ar čaulas veidojumiem būtu piemērojama līdzšinējā  likumā paredzētā darījuma attiecību izbeigšanas kārtība un, gadījumā, ja pēc noteiktā 60 dienu termiņa čaulas veidojuma naudas līdzekļi joprojām atrodas pie Aizlieguma subjekta, tad čaulas veidojumam būs iespēja tos pārskaitīt uz savu kontu citā kredītiestādē vai maksājumu iestādē, bet ne izmantot darījuma veikšanai.

Sankcijas par aizlieguma neievērošanu

Novēršanas likumā par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā  paredzēts plašs dažādu sankciju veidu klāsts, sākot no brīdinājuma izteikšanas un naudas soda līdz 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma vai 5 miljoniem euro, līdz attiecīgās iestādes darbības apturēšanai un licences anulēšanai. Grozījumu anotācijā norādīts, ka aizlieguma sadarboties ar čaulas veidojumiem neievērošana tiks uzskatīta par būtisku likuma pārkāpumu, tādejādi jāsecina, ka nepieciešamības gadījumā FKTK varētu lemt par labu smagāko iespējamo sankciju piemērošanai.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Ja Jūs abonējat mūsu ziņas mūsu mājas lapā vai citādi esat mums snieguši sava uzņēmuma kontaktinformāciju, mēs varam nosūtīt Jums jaunumus, ziņas vai juridiska rakstura brīdinājumus, kas varētu būt Jums interesanti. Jūs varat atrast vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju un citu informāciju, kas sniegta tādu ziņojumu nolūkā, kādas ir Jūsu tiesības un citu informāciju, mūsu Mārketinga politikā
Jūs varat atteikties no abonēšanas šeit.
Jūs varat mainīt savu abonementa izvēli šeit.

© Sorainen 2018
Visas tiesības rezervētas