Uzņēmumu ienākuma nodokļa reforma
To read the Latvian Tax Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Jānis Taukačs
 
Jānis Taukačs
Partneris, zvērināts advokāts
janis.taukacs@sorainen.com
   
  Aija Lasmane
 
Aija Lasmane
Vecākā nodokļu menedžere
aija.lasmane@sorainen.com
   
  Kaspars Strazds
 
Kaspars Strazds
Nodokļu menedžeris
kaspars.strazds@sorainen.com
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2017. gada 4. jūlijā un 11. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja vairākus likumprojektus, kas no 2018. gada 1. janvāra ieviesīs būtiskas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā. Šajā nodokļu jaunumu ziņojumā mēs Jūs iepazīstināsim ar būtiskākajiem jaunumiem par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Likumprojekts ir pieņemts Saeimā steidzamības kārtībā 2017. gada 28. jūlijā.

Latvija seko Igaunijas pēdās un ievieš 0% likmi reinvestētajai peļņai

Pati būtiskākā izmaiņa no 2018. gada būs 0% UIN likmes piemērošana reinvestētajai peļņai jeb, citiem vārdiem sakot, UIN tiks maksāts tikai gadījumos, kad tiks izmantotas dividendes vai veiktas citas izmaksas no uzņēmuma, kas vērstas uz faktisku peļņas sadali (nosacīti sadalītā peļņa).

Sākot ar 2018. gadu, uzņēmuma gūtā peļņas netiks aplikta ar UIN vispār, bet uzņēmums maksās 20% UIN no dividendēs izmaksātās summas. Vienlaikus, fiziskajām personām, saņemot šādas dividendes, nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN). Lai gan likumprojektā ir noteikts, ka UIN likme ir 20%, tomēr, skatot to kopsakarā ar noteikumu, ka ar nodokli apliekamā bāze ir jādala ar koeficientu 0,8, faktiski efektīvā nodokļa likme ir 25%.

Ar UIN tiks apliktas ne tikai dividendes, bet arī nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzināmas izmaksas. Ja attiecībā uz dividenžu definīciju jautājumiem nevajadzētu rasties, tad jauni jēdzieni likumprojektos ir nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzināmas izmaksas. Nosacītās dividendes ir tāda pamatkapitāla samazināšana (arī uzņēmuma likvidācijas gadījumā), kas iepriekš ir bijis palielināts no nesadalītās peļņas, par kuru esošajā UIN režīmā netika samaksāts nodoklis.

Savukārt, nosacīti sadalītā peļņa varēs būt vairāku veidu, un turpmāk tiks nosaukti būtiskākie:

  • Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītas izmaksas, piemēram, izdevumi darbinieku atpūtai, izdevumi par reprezentatīvo auto, soda naudas, u.c.,
  • Procentu maksājumi nefinanšu uzņēmumiem un privātpersonām, kas pārsniedz noteiktus limitus (angliski: thin capitalisation, no 2018. gada paliks viens esošais ierobežojums – aizņemtā parāda attiecība pret pašu kapitālu 4 pret 1, kā arī tiks ieviests jauns ierobežojums, ja samaksāto procentu apmērs pārsniegs 3 miljonus EUR),
  • Norakstītie nedrošie debitoru parādi,
  • transfertcenu korekcijas,
  • likvidācijas kvotas.

Būtiski ir norādīt, ka arī aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem tiks pielīdzināti dividenžu izmaksai un būs apliekami ar UIN, ja vien uz tiem neattieksies atbrīvojums, piemēram, ja izsniegto aizdevumu summa nepārsniegs saņemto aizdevumu apmēru no nesaistītām personām, aizdevums tiks izsniegts meitas sabiedrībai, aizdevums tiks izsniegts uz periodu, īsāku par 12 mēnešiem u.c. Tajā taksācijas periodā, kad aizdevums tiks atdots, uzņēmums drīkstēs samazināt ar UIN apliekamo bāzi par atdotā aizdevuma summu. Likumprojektā ir paredzēts, ka nodokļu administrācijai būs tiesības vērtēt arī 2017. gadā izsniegtos aizdevumus.

Jaunajā nodokļu sistēmā taksācijas periods būs viens mēnesis (ar atsevišķiem izņēmumiem attiecībā uz nosacīti sadalīto peļņu, kas būs aprēķināma un iekļaujama pārskata gada pēdējā taksācijas mēneša nodokļa deklarācijā).

Tiks saglabāti vairāki esošie nodokļa atvieglojumi

Jaunajā likumprojektā tiks saglabātas vairākas esošās nodokļu atlaides, kā arī tiks ieviesti pārejas noteikumi, kas ļaus izmantot iepriekš nesadalīto peļņu, kā arī izmantot uzkrātos nodokļu zaudējumus.

Ir paredzēts, ka uzņēmumam būs tiesības sadalīt iepriekšējos gados uzkrāto peļņu, nemaksājot 20% UIN. Tomēr jāņem vērā, ka gan norakstītie debitoru parādi, gan arī nākamo periodu zaudējumi samazinās uzkrāto peļņu.

Tāpat ir paredzēts, ka uzņēmumi drīkstēs izmantot uzkrātos UIN zaudējumus. Uzņēmumi tos varēs izmantot 5 gadus, sākot no 2018. gada, turklāt, tikai 15% apmērā. Par šiem zaudējumiem drīkstēs samazināt par dividendēm maksājamo UIN ne vairāk kā 50% apmērā.

Nedaudz izmainītā veidā tiks saglabāta arī viena no lielākajām Latvijas starptautiskajām priekšrocībām – saņemtās dividendes, ja vien tās būs apliktas ar UIN izcelsmes valstī, netiks atkārtoti apliktas Latvijā, kā arī ienākums no akciju atsavināšana netiks aplikts ar UIN, ja vien uzņēmums atsavinātās kapitāldaļas būs turējis vismaz 36 mēnešus.

Tiks saglabāta arī atlaide par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Uzņēmumi varēs izvēlēties, vai nemaksāt UIN par ziedojumiem, ja tie nepārsniegs vienu no diviem lielumiem (5% no iepriekšējā taksācijas perioda peļņas summas vai 2% apmērā no darba samaksas fonda iepriekšēja pārskata periodā) vai arī saņemt atlaidi no maksājamā UIN, bet vienlaikus maksājot UIN par ziedojumu. Uzņēmumi varēs saņemt UIN atlaidi 75% apmērā no ziedojuma summas, bet ne vairāk kā 20% no maksājamā UIN par dividendēm.

Uzņēmumi drīkstēs neaplikt ar UIN reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz 5 % no pirmstaksācijas gada bruto darba algas, par kuru samaksāti VSAOI maksājumi, ja šie izdevumi uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem.

Pēc Satiksmes ministrijas lūguma tiks saglabāts esošais tonnāžas nodokļa režīms, kā arī uzņēmumiem būs tiesības izmantot iepriekš piešķirtās lielo investīciju projektu atlaides un UIN atlaides par darbību speciālajās ekonomiskajās zonās.

Citi jaunumi

Nerezidentiem dzīve ar jauno UIN sistēmu būtiski nemainīsies, vienīgi par to sniegtajiem vadības pakalpojumiem turpmāk nodoklis tiks piemērots 20% apmērā. Ar 2018.gadu tiks palielināts ieturējuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma – no 2% līdz 3%. Savukārt, pastāvīgās pārstāvniecības nodokli maksās tāpat kā Latvijas uzņēmumi – brīdi, kad pastāvīgās pārstāvniecības peļņa tiks nodota tās galvenajam uzņēmumam.

Jaunajā sistēmā nodokli maksās jauni subjekti – personālsabiedrības, savukārt ieguldījumu fondi, t.sk. alternatīvie ieguldījumu fondi nebūs nodokļu maksātāji arī jaunajā sistēmā un nodokli maksās ieguldījumu fondu dalībnieki.

Ņemot vērā, ka jaunais UIN taksācijas periods būs 1 kalendārais mēnesis, ir paredzēts, ka arī nodokļu deklarācijas būs jāiesniedz par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam. Par 2018. gada pirmo pusgadu būs jāsagatavo viena UIN deklarācija, kā arī uzņēmumiem, kuriem pārskata periods atšķiras no kalendārā gada, būs pienākums sagatavot starpperiodu pārskatu uz 2017. gada 31. decembri.

Turpmākajos ziņu izlaidumos informēsim par būtiskākajiem jaunumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kā arī pieņemtajiem grozījumiem citos nodokļu likumos .

Jūs jau nekavējoties uzzināsiet par Latvijas nodokļu jautājumiem, ja sekosiet Sorainen @nodokli Twitter kontam vai Facebook lapai: https://www.facebook.com/SorainenTax

 
IGAUNIJA
Allar Jõks
Partneris
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Jānis Taukačs
Partneris
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Saulė Dagilytė
Partnere
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Viktar Strachuk
Vadošais speciālists
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minska
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas nodokļu ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko vai nodokļu konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas