„Naujas puslapis“ ES prekybos apsaugos priemonių taikyme
 
   
  Jonas Sakalauskas
 
Jonas Sakalauskas
Vyresnysis teisininkas,
Advokatas
siųsti el. laišką
   

2018 m. birželio 8 d. įsigaliojo antidempingo ir antisubsidijų priemonių reguliavimo pakeitimai. Tai esminė  ir pirmoji tokia ES prekybos apsaugos priemonių peržiūra per pastaruosius 20 metų. Tikimasi, jog dėl šių pakeitimų ES prekybos apsaugos priemonės bus veiksmingesnės ir skaidresnės bei labiau tenkins ES gamintojų, naudotojų ir importuotojų interesus.

Šiais pakeitimais tęsiami prekybos apsaugos priemonių pokyčiai, pradėti įgyvendinti 2017 m. pabaigoje įsigaliojus pakeitimams, nustačiusiems naują normaliosios vertės ir dempingo skirtumo nustatymo metodologiją.

2018 m. gegužės 30 d. buvo priimtas ir birželio 8 d. įsigaliojo reglamentas Nr. 2018/825 (toliau – Reglamentas 2018/825), kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas Nr. 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos (toliau – ES) narėmis nesančių valstybių (toliau – Antidempingo reglamentas) ir Reglamentas Nr. 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (toliau – Antisubsidijų reglamentas).

Greitesni ir veiksmingesni tyrimai

Antidempingo ir antisubsidijų priemonių reguliavimo pakeitimai labiausiai liečia prekybos apsaugos priemonių taikymo tyrimus, o jų tikslas – užtikrinti tinkamą ES gamintojų ir importuotojų interesų apsaugą. Reglamentu 2018/825 siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir nuspėjamumą bei įtvirtinti veiksmingesnes kovos su trečiųjų valstybių atsakomaisiais veiksmais priemones. Tarp aktualiausių pakeitimų yra šie:

  • Rinkos dalyviai bus perspėjami likus 3 savaitėms iki prekybos apsaugos priemonių taikymo pradžios. Bendrovės, įskaitant ES importuotojus, galės sužinoti, dėl kokių trečiosios šalies įmonių pradėtas tyrimas ir koks muito dydis bus preliminariai taikomas. Tai ypač aktualu laikinųjų muitų taikymo atveju. Išankstiniai pranešimai bus skelbiami Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato tinklapyje. Tai turėtų padėti nors iš dalies pasiruošti rinkos pokyčiams ir įsivertinti sudaromus sandorius su trečiųjų šalių eksportuotojais.
  • Sutrumpėjo laikinųjų priemonių nustatymo laikotarpis (iki 7–8 mėn.) ir tyrimo laikas (maksimalus laikas – 14 mėn.).
  • Padidinti importo į ES registracijos atvejai. Siekiant tyrimo metu apsaugoti Europos pramonę, numatyta maksimaliai padidinti importo į ES registracijos atvejus, kad vėliau tokiam importui būtų galima pritaikyti priemones nuo registracijos datos.
  • Profesinės sąjungos gali būti suinteresuotaisiais asmenimis tyrime. Pirmą kartą profesinėms sąjungoms suteikta teisė būti suinteresuotaisiais asmenimis tyrime, sudarant galimybę gauti prieigą prie tam tikros tyrimo dokumentacijos, teikti komentarus ir paaiškinimus, kartu su Europos pramone teikti pareiškimus tyrimų inicijavimui.
  • Išplėstas prekybos apsaugos priemonių taikymas. Įtvirtinta galimybė taikyti prekybos apsaugos priemones dempingo kaina parduodamiems arba subsidijuojamiems produktams, kurie yra atgabenami į valstybių narių lengvatinių mokesčių zonas, įsikūrusias kontinentiniuose šelfuose arba išskirtinėse ekonominėse zonose.

Socialiniai ir aplinkosaugos reikalavimai

Socialiniai ir aplinkosaugos standartai tapo prekybos apsaugos priemonių dalimi. Nuostatomis siekiama, kad taikant prekybos apsaugos priemones Europos pramonė nenukentėtų dėl ES taikomų aukštų standartų ir, atitinkamai, tam skiriamų išlaidų. Apskaičiuojant žalos skirtumą bus atsižvelgiama į sąnaudas, kurios susidaro ES gamintojams laikantis ES taikomų socialių ir aplinkosaugos standartų.

Be to, trečiajai valstybei nesilaikant pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir daugiašalių aplinkosaugos susitarimų, tokia situacija gali būti pagrindu nesuteikti trečiosios šalies eksportuotojams išimčių prekybos apsaugos priemonių taikymo atveju ar pradėti naujus priemonių taikymo tyrimus.

Galimybė nustatyti didesnius muitus

Pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles, taikomų prekybos apsaugos priemonių dydis turėjo atitikti dempingo skirtumą ar subsidijos dydžio maržą. Kita vertus, galioję Antidmepingo ir Antisubsidijų reglamentai buvo įtvirtinę vadinamąją mažesnio muito taisyklę (angl. lesser duty rule). Pagal ją muito dydis neturėjo viršyti apskaičiuoto dempingo skirtumo ar kompensuotinų subsidijų sumos ir dempingo atveju turėjo būti mažesnis už šį skirtumą, o subsidijų atveju – už kompensuotinų subsidijų sumą, jei tokio mažesnio muito pakanka atitaisyti žalą Europos pramonei.

Naujieji Reglamento 2018/825 pakeitimai leis koreguoti mažesnio muito taisyklę ir taikyti viso dempingo skirtumo ar subsidijos dydžio muito normą. Tai ypač aktualu tyrimuose, susijusiuose su importuojamais produktais, kurie buvo pagaminti naudojant dirbtinai maža kaina tiekiamas žaliavas ir energiją. Taigi prekybos apsaugos priemonių efektyvumas turėtų padidėti.

Patobulintas žalos skaičiavimas taip pat leis efektyviau apskaičiuoti muitus ir užtikrinti jų taikymo veiksmingumą. Bus galima efektyviau atsižvelgti į žaliavų rinkų iškraipymus eksporto šalyje. Pažymėtina, jog minėtoji situacija iki šiol ES gamintojams kenkė dvigubai – parduodant prekes, kurių gamybai panaudotos dirbtinai maža kaina tiekiamos žaliavos, dempinguojama kaina, ir iškraipant žaliavų kainą, taip apribojant ES gamintojams galimybę konkuruoti savo produktais.

Nemažiau svarbu tai, kad dabar Europos Komisija galės atsižvelgti į būtinų investicijų, pavyzdžiui, į infrastruktūrą ar mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, sąnaudas ir būsimas išlaidas, susijusias su socialiniais ir aplinkosaugos standartais. Taip pat skaičiuojant žalos skirtumą bus įtrauktas ne mažesnis kaip 6 proc. pelnas.

Parama mažesnėms ES bendrovėms

ES mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms bus sudarytos galimybės lengviau dalyvauti prekybos apsaugos priemonių taikymo tyrimuose. Tam bus nustatytos supaprastintos procedūros bei išplėsta bendrovėms pagalbą teikianti tarnyba (Mažųjų ir vidutinių įmonių pagalbos tarnyba). Reglamentu įtvirtintos šios priemonės:

  • Pagalba rengiat skundą dėl trečiųjų šalių gamintojų veiksmų, kurie sukelia žalą Europos pramonei. Visgi skundo padavimui yra taikomi atitinkami reikalavimai, todėl pavieniu veikiančios mažos ir vidutinės įmonės negali savarankiškai įgyvendinti šios teisės. Reglamentas numato galimybę tokią teisę įgyvendinti per laikinas asociacijas arba nacionalines ar Europos mastu veikiančias sektorines asociacijas.
  • Importuotojai galės registruotis prekybos apsaugos priemonių tyrimuose kaip suinteresuotieji asmenys ir teikti savo poziciją ir tyrimui aktualią informaciją dėl ketinamų priimti priemonių. Atitinkamai nustatytos procedūros ir terminai, per kuriuos įmonės turės registruotis.
  • Nustatyta aiškesnė tvarka dėl tyrimo dalyvių ir suinteresuotųjų asmenų informavimo apie tyrimą bei užtikrinta galimybė prieinamais būdais (pvz., internetu) susipažinti su tyrimo informacija.

Įvertinus Reglamentu 2018/825 įgyvendinamus pokyčius, matyti, jog jų priėmimui didelę įtaką turėjo pastaraisiais metais ES Teisingumo Teismo ir ES institucijų formuota praktika antidempingo ir kompensacinių muitų tyrimuose bei ES ir trečiųjų valstybių PPO ginčų rezultatai. Todėl tikimasi, kad naujų, modernizuotų taisyklių taikymas užtikrins priemonių efektyvumą, pastovumą ir didesnę tyrimo dalyvių atsakomybę bei bus griežčiau ginami ES interesai. Tai tampa ypač aktualu šiuo metu, kai didžiosios trečiosios valstybės keičia savo prekybos politiką ES atžvilgiu ar daro neleistiną įtaką ir iškraipymus eksporto šalių rinkose.

  spausdinti HTML
ESTIJA
Allar Jõks
Partneris
siųsti el. laišką
Pärnu mnt. 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Jānis Taukačs
Partneris 
siųsti el. laišką
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Saulė Dagilytė
Partnerė 
siųsti el. laišką
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTARUSIJA
Viktar Strachuk
Ekspertas
siųsti el. laišką
ul Internatsionalnaya
36-1, 220030 Minskas
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com