Latvian Corporate Newsflash - Apr 2014
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Vecākā juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Atgādinām, ka tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Saskaņā ar Gada pārskatu likumu visām komercsabiedrībām ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām (tātad, ja sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim) VID jāiesniedz dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts gada pārskats. Izņēmums ir lielākas komercsabiedrības, kuras, ja tās atbilst Gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem, gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Papildus gada pārskatam un revidenta atzinumam par gada pārskatu (tām sabiedrībām, kuras sasniedz Gada pārskatu likumā noteiktos kritērijus, kā arī sabiedrībām, kuru statūtos vai dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā ir noteikts, ka gada pārskatu pārbauda revidents), saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem pirms gada pārskata apstiprināšanas ir nepieciešams sagatavot arī valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu gadījumā – par finanšu stāvokļa uzlabošanu) un padomes ziņojumu par gada pārskatu (ja sabiedrībai ir padome). Turklāt, saskaņā ar Koncernu likumu, ja vien nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām jāsagatavo arī atkarības pārskats.

Kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulce gada pārskata apstiprināšanai ir sasaucama ne vēlāk kā augstāk minētajā termiņā, paziņojums par sapulces sasaukšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem nosūtāms vismaz divas nedēļas pirms sapulces, akciju sabiedrības akcionāriem – vismaz 30 dienas pirms sapulces. Kopā ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu komercsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) ir nosūtāms arī gada pārskats, atkarības pārskats, revidenta atzinums, padomes ziņojums un valdes priekšlikums. Attiecībā uz akciju sabiedrībām, iepriekš minētos dokumentus var nepievienot paziņojumam par sapulces sasaukšanu, ja paziņojumā ir norādīta vieta un laiks, kad akcionārs ar šiem dokumentiem var iepazīties sabiedrības juridiskajā adresē.

VID iesniedzams arī paskaidrojums par to, kad ir apstiprināts gada pārskats, vai arī dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols par gada pārskata apstiprināšanu (vai tā izraksts).

Atgādinājums par korporatīvo dokumentu precizēšanu saistībā ar eiro

Saistībā ar eiro ieviešanu, kapitālsabiedrībām ir jāizsaka pamatkapitāls un pamatkapitāla daļas vai akcijas nominālvērtība no latiem uz eiro. Lai to izdarītu kapitālsabiedrības valdei, likumā un statūtos noteiktajā kārtībā, ir jāsasauc kapitālsabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro un attiecīgi arī par statūtu grozījumiem.

Pamatkapitāla un daļas/akcijas nominālvērtības izteikšana no latiem uz eiro ir jāpiesaka reģistrācijai komercreģistrā.

Kaut arī termiņš, līdz kuram Uzņēmumu reģistrā var iesniegt dokumentus saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu eiro, ir 2016. gada 30. jūnijs, šīs izmaiņas ir vērts ieplānot savlaicīgi. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju jebkādus grozījumus kapitālsabiedrības statūtos, varēs pieteikt reģistrācijai komercreģistrā tikai tad, ja pamatkapitāls tiks vienlaikus denominēts no latiem uz eiro. Tāpēc izvērtējiet jautājuma par pamatkapitāla denominācijas no latiem uz eiro iekļaušanu kārtējās dalībnieku/akcionāru sapulces, kas apstiprina gada pārskatu, darba kārtībā (vai arī kādā no citām tuvākajām dalībnieku/akcionāru sapulcēm).

Mainot pamatkapitāla un daļas/akcijas nominālvērtību no latiem uz eiro der atcerēties šādus pamatprincipus:

  1. SIA pamatkapitāla daļa ir izsakāma veselos eiro (bez atlikuma).
  2. SIA daļas mazākā nominālvērtība var būt 1 eiro.
  3. AS pamatkapitāla akcija var tikt izteikta eiro un eiro centos.
  4. AS akcijas mazākā nominālvērtība var būt 10 eiro centi.
  5. Pamatkapitāla daļas/akcijas nominālvērtības denominācijā piemēro oficiālo lata un eiro maiņas kursu (EUR 1 = LVL 0,702804). Atšķirībā no vispārīgajiem naudas summu noapaļošanas principiem, denominējot daļas/akcijas nominālvērtību no latiem uz eiro noapaļošanu visās situācijās veic uz leju.
  6. Izsakot daļas/akcijas nominālvērtību no latiem uz eiro, pēc iespējas ir jāsaglabā tā proporcija (daļu/akciju sadalījums), kāda pastāv starp dalībniekiem/akcionāriem.
  7. Izmaiņām attiecībā pret pamatkapitāla apmēru ir jābūt pēc iespējas minimālām.
  8. Ja tas ir nepieciešams 6. un 7. punktā minēto principu ievērošanai, ir atļauts mainīt daļas/akcijas nominālvērtību (t.i., noteikt savādāku, kā to, ko iegūst konvertējot daļas nominālvērtību no latiem uz eiro), ar nosacījumu, ka daļas/akcijas nominālvērtība nav mazāka par likumā atļauto minimālo daļas/akcijas nominālvērtību.
  9. Denominācijas rezultātā iegūto atlikumu, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās/akcijās (pamatojoties uz dalībnieku/akcionāru sapulces lēmumu) izmaksā dalībniekiem/akcionāriem proporcionāli viņu ieguldījumam vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs.

Vairāk par daļas/akcijas nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro lasiet šeit.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama juridiska palīdzība, lūdzam sazināties ar SORAINEN korporatīvo konsultāciju prakses juristiem vai savu juridisko konsultantu.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© SORAINEN 2014
Visas tiesības rezervētas