Latvian Corporate Newsflash - July 2013
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
  Zanda Frišfelde
   
 
Zanda Frišfelde
Zvērināta advokāta palīgs
zanda.frisfelde@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2013. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas jāņem vērā gan plānojot darījumus ar SIA kapitāla daļām, gan korporatīvās izmaiņas attiecībā uz SIA un AS. Būtībā grozījumi paredz, ka, sākot no 2013. gada 1. jūlija, liela daļa no sabiedrības korporatīvajiem dokumentiem jāparaksta pie notāra. Dokumentu parakstīšana pie notāra attiecas arī uz tām sabiedrībām, kurās ir tikai viens dalībnieks/akcionārs. Grozījumi sabiedrībām rada finansiāli un administratīvi lielāku slogu, tai pašā laikā ir paredzams, ka tie nodrošinās papildu drošību pret reiderisma iespējamību, kad, pretēji esošo dalībnieku/akcionāru interesēm, tiek prettiesiski pārņemta kontrole sabiedrībā.

Sagatavojot korporatīvos dokumentus, mēs iesakām rūpīgi sekot līdzi, vai ir ievērotas visas likumā noteiktās prasības dokumentu saturam un noformēšanai, lai bez kavēšanās korporatīvās izmaiņas varētu pieteikt reģistrācijai komercreģistrā.

SIA KAPITĀLA DAĻU PĀREJA

Dalībnieku reģistra vešana

 1. Grozījumi papildina dalībnieku reģistrā iekļaujamo informāciju, kas nodrošinās iespēju hronoloģiski izsekot dalībnieku reģistrā veiktajām izmaiņām. Dalībnieku reģistrs turpmāk jāveido no atsevišķiem nodalījumiem, kas atspoguļo dalībnieku sastāva aktuālo informāciju. Dalībnieku reģistra nodalījumu paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis, un viņu parakstiem jābūt notariāli apliecinātiem.

  SIA, kuras reģistrētas pirms grozījumi stājušies spēkā (t.i., līdz 2013. gada 30. jūnijam), jaunais dalībnieku reģistrs jāiesniedz LR Uzņēmumu  reģistrā  (UR)  ne  vēlāk  kā  līdz 2015. gada 30. jūnijam.

 2. Saskaņā ar grozījumiem veicot darījumus ar SIA kapitāla daļām, notariāli apliecināmi arī daļas atsavinātāja un ieguvēja paraksti uz dalībnieku reģistra nodalījuma.

Potenciālo daļu ieguvēju aizsardzība

 1. Grozījumi paredz prezumpciju, ka attiecībā pret trešajām personām daļa pieder tai personai, kas ierakstīta kā SIA dalībnieks UR esošā sabiedrības reģistrācijas lietai pievienotā dalībnieku reģistra nodalījumā. Tas nozīmē, ka trešās personas varēs paļauties uz ziņu, kas norādītas UR iesniegtajā dalībnieku reģistra nodalījumā, patiesumu un tās būs saistošas trešajai personai.

 2. Grozījumi regulē arī tādas situācijas, kad valde nesadarbojas ar jauno 100% kapitāla daļu īpašnieku. Šādā gadījumā lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu ir spēkā arī tad, ja to pieņēmusi persona, kas vēl nav ierakstīta dalībnieku reģistrā, bet mantojumā vai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ieguvusi visas SIA kapitāla daļas.

Pirmpirkuma tiesību aizsardzība un izpirkuma tiesību izlietošana

 1. Turpmāk, pārdodot kapitāla daļas pārdevējam vai ieguvējam, par to būs jāpaziņo ne tikai SIA valdei, bet arī katram dalībniekam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz dalībnieku reģistrā norādītajām dalībnieku adresēm. Paziņojumam būs jāpievieno noslēgtais pirkuma līgums vai tā apliecināta kopija.

 2. Pirmpirkuma tiesības varēs izlietot viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Šajā laikā daļas pārdevējam ir aizliegts rīkoties ar daļu vai grozīt pirkuma līguma noteikumus.

 3. Gadījumos, kad pirmpirkuma tiesības būs pārkāptas, esošajiem dalībniekiem būs izpirkuma tiesības. Izpirkuma tiesības varēs izlietot viena mēneša laikā no dienas, kad izpirkumtiesīgais dalībnieks uzzināja par pirmpirkuma tiesību neievērošanu, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no dienas, kad SIA reģistrācijas lietai pievienots dalībnieku reģistra nodalījums. Izpirkuma tiesības ir piemērojamas, ja daļu atsavināšanas darījums ir noslēgts pēc 2013. gada 30. jūnija.

FORMALITĀTES ATTIECĪBĀ UZ KORPORATĪVAJIEM LĒMUMIEM

 1. SIA dalībnieku sapulces protokols papildus sapulces vadītājam un protokolistam ar savu parakstu jāapliecina arī vismaz vienam sapulces ievēlētam dalībniekam (protokola pareizības apliecinātājs).

 2. AS akcionāru sapulcei tiek samazināts minimālais akcionāru skaits, kas apliecina protokola pareizību, no diviem uz vienu akcionāru.

 3. Ja UR tiek iesniegts sabiedrības protokola/lēmuma kopija vai izraksts, tad arī kopijas vai izraksta pareizība jāapliecina tām pašām personām, kuras parakstījušas oriģinālu.

 4. Turpmāk notariāli jāapliecina personas paraksts uz korporatīvajiem lēmumiem par SIA/AS valdes locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, AS padomes locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, statūtu grozījumiem (papildus notariāli jāapliecina arī personas paraksts uz statūtu teksta jaunajā redakcijā), likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu. Ja SIA/AS statūti to īpaši paredz, personas paraksta notariālu apliecinājumu var paredzēt arī pilnīgi visiem AS padomes sēžu un SIA dalībnieku/AS akcionāru sapulču protokoliem. Tāpat statūtos var arī paredzēt, ka visi pieteikumi, kas iesniedzami UR, ir jāparaksta pie notāra.

 5. Statūtos var arī paredzēt, ka dalībnieku/akcionāru sapulces norisi apliecina zvērināts notārs un protokolu sastāda kā notariālu aktu. Grozījumi paredz, ka tām sabiedrībām, kuras reģistrētas līdz 2013. gada 30. jūnijam, laikā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam ir tiesības dalībnieku/akcionāru sapulcē pieņemt lēmumu par šādiem statūtu grozījumiem ar dalībnieku/akcionāru sapulcē klātesošo dalībnieku/akcionāru vienkāršu balsu vairākumu.

SABIEDRĪBAS PELŅAS IZLIETOŠANA

Līdz šim par peļņas izlietošanu sabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulce varēja lemt tikai vienu reizi gadā. Turpmāk saskaņā ar grozījumiem, ja sabiedrībai ir nesadalītā peļņa, dalībnieku/akcionāru sapulce var lemt par peļņas izlietošanu biežāk kā vienu reizi gadā, izmaksājot t.s. „starpperiodu dividendes”.

JAUNS UR MAKSAS PAKALPOJUMS

No 2014. gada 1. janvāra ikvienai personai būs tiesības par maksu saņemt UR paziņojumu par katru attiecīgā sabiedrības reģistrācijas lietā saņemtu pieteikumu. Šāds pakalpojums varētu noderēt SIA dalībniekiem/AS akcionāriem, lai sekotu līdzi korporatīvajām izmaiņām, kas tiek veiktas attiecībā uz sabiedrību, kurā viņiem pieder daļas/akcijas.

 

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par aprakstīto jauno Komerclikuma noteikumu piemērošanu, mēs būsim priecīgi palīdzēt.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas korporatīvo tiesību ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv.

© SORAINEN 2013
Visas tiesības rezervētas