Latvian Corporate Newsflash - July 2012
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
  Zanda Brakša
   
 
Zanda Brakša
Zvērināta advokāta palīdze
zanda.braksa@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Šajā korporatīvo konsultāciju prakses ziņu izlaidumā vēlamies Jūs informēt par nesenajiem grozījumiem Komerclikumā attiecībā uz interešu konfliktiem, kā rezultātā kapitālsabiedrību valdes locekļiem būs rūpīgāk jāizvērtē darījuma partnera saikne ar sabiedrību vai tās valdes un padomes locekļiem.

2012.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas kapitālsabiedrībām paredz stingrākus kritērijus darījumu slēgšanai ar tā saucamajām ieinteresētajām personām. Grozījumu mērķis ir ieviest praksē korporatīvās pārvaldības principu par interešu konfliktu mazināšanu un kontrolēšanu sabiedrības darījumos, tādējādi papildus aizsargājot kapitālsabiedrības intereses un palielinot kapitālsabiedrības pārvaldības caurspīdīgumu.

Komerclikums identificē šādu personu grupas, kuru darījumi ar sabiedrību tiek pakļauti stingrākai kontrolei: sabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes un padomes locekļi un saistītās personas. Saistītās personas Komerclikums definē šādi:

  1. dibinātāja, dalībnieka, valdes vai padomes locekļa radinieks (līdz otrajai radniecības pakāpei), laulātais vai svainis, vai persona, ar kuru ir kopīga saimniecība,
  2. cita kapitālsabiedrība (SIA vai AS), kurā vai nu:
    • daļu vairākums pieder attiecīgajam dibinātājam, dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, vai arī
    • attiecīgais dibinātājs, dalībnieks, valdes vai padomes loceklis ieņem valdes vai padomes locekļa amatu,
  3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurā ieguldījuma daļu vairākums pieder attiecīgajam dibinātājam, dalībniekam, valdes vai padomes loceklim.

Sabiedrībai turpmāk, slēdzot darījumus ar iepriekš minētajām personām, ir jāievēro vairāki nosacījumi, izņemot, ja sabiedrība iegūst mantu parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, bezatlīdzības darījuma, izsoles rezultātā, vai arī biržas darījumā, vai saskaņā ar tiesas nolēmumu. Iesakām klientiem turpmāk būt īpaši uzmanīgiem, izvērtējot, vai darījums, ja tas tiek slēgts ar iepriekš minētajām personām, ir sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, un šaubu gadījumā tomēr noformēt nepieciešamo piekrišanu vai apstiprinājumu, jo paredzam, ka šajos gadījumos turpmāk varētu rasties strīdi.

A. Darījumiem ar dibinātāju, dalībnieku vai personu, kura ar tiem saistīta, būs nepieciešams dalībnieku/akcionāru sapulces apstiprinājums/piekrišana:

  1. Ja sabiedrība divu gadu laikā pēc sabiedrības nodibināšanas (ja statūtos nav paredzēts ilgāks termiņš) slēdz darījumu ar dibinātāju, dalībnieku/akcionāru vai saistīto personu par tādas mantas iegūšanu, kuras vērtība pārsniedz 1/101 no sabiedrības pamatkapitāla, ir nepieciešams, lai dalībnieku/akcionāru sapulce apstiprinātu šāda darījuma slēgšanu vai arī lai dalībnieku/akcionāru sapulce dotu piekrišanu šāda darījuma slēgšanai.
  2. Ja manta tiek iegūta no dibinātāja vai dalībnieka/akcionāra, tad šāds darījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir saņemts dalībnieku/akcionāru sapulces apstiprinājums. Tātad līdz šāda apstiprinājuma saņemšanai attiecīgais darījums nav spēkā.

Savukārt, darījums starp sabiedrību un personu, kura saistīta ar dibinātāju vai dalībnieku/akcionāru, būs spēkā arī gadījumā, ja dalībnieku/akcionāru sapulce nebūs devusi piekrišanu attiecīgajam darījumam (piekrišanas nesaņemšana automātiski nepadara darījumu par spēkā neesošu). Tomēr šāds darījums būs apstrīdams ar prasību tiesā, pamatojoties uz Civillikuma 1403. pantu, jo tas nebūs uzskatāms par noslēgtu atļautā kārtā.

Dalībnieku/akcionāru sapulces apstiprinājums/piekrišana būs nepieciešama arī gadījumos, ja manta tiek iegūta vairāku saistītu darījumu rezultātā, kur katra atsevišķā darījuma vērtība nekvalificējas iepriekš minētajam darījuma vērtības slieksnim, taču kopsummā to pārsniedz.

Dalībniekam/akcionāram nav tiesību piedalīties balsošanā, ja tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu starp sabiedrību un attiecīgo dalībnieku/akcionāru vai personu, kura saistīta ar šo dalībnieku/akcionāru.

Ja visas sabiedrības kapitāla daļas (100%) pieder vienam dalībniekam/akcionāram, tad darījumam starp dalībnieku/akcionāru un sabiedrību nav nepieciešams dalībnieku/akcionāru sapulces apstiprinājums/piekrišana, bet darījums noteikti ir slēdzams rakstveidā.

B. Darījumiem ar valdes, padomes locekli vai personu, kura ar viņiem saistīta, būs nepieciešams padomes (ja tāda izveidota) vai dalībnieku sapulces apstiprinājums/piekrišana.

Akciju sabiedrības (AS) gadījumā šādas piekrišanas/apstiprinājuma sniegšana būs padomes kompetencē. Arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) gadījumā tas ietilpst padomes kompetencē, ja tāda ir izveidota. Ja SIA padomes nav, tad lēmumu par apstiprinājuma/piekrišanas sniegšanu pieņem dalībnieku sapulce. SIA statūtos var noteikt kārtību, kas atšķiras no iepriekš minētās darījumu slēgšanas kārtības. Komerclikums nosaka arī procedūru un balsstiesību regulējumu situācijās, ja kāds no padomes locekļiem vai persona, kura ar viņu saistīta, izskatot jautājumu par piekrišanas/apstiprinājuma sniegšanu attiecīgajam darījumam, atrodas interešu konflikta situācijā.

Ja darījums tiek slēgts starp sabiedrību un tās valdes vai padomes locekli, tad šāds darījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir saņemts padomes, vai SIA gadījumā, ja padome nav izveidota, dalībnieku sapulces apstiprinājums. Savukārt, darījums starp sabiedrību un personu, kura saistīta ar valdes vai padomes locekli, būs spēkā arī gadījumā, ja padome vai dalībnieku sapulce nebūs devusi piekrišanu attiecīgajam darījumam. Vienlaikus minētais darījums būs apstrīdams, jo tas nebūs uzskatāms par noslēgtu atļautā kārtā.

Ar šiem grozījumiem Komerclikumā tiek paplašināts arī to jautājumu loks, kas var būt par iemeslu sabiedrības iekšējās revīzijas veikšanai. Papildus jautājumiem par sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli kā atsevišķs revīzijas jautājumu loks tiek iekļauti arī darījumi starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli, vai saistīto personu.

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par minētajiem korporatīvās pārvaldības jautājumiem vai arī ja Jums rodas nepieciešamība sagatavot dokumentu paraugus lēmumiem, kas skar jautājumus par darījumu slēgšanu ar ieinteresētājām personām, vai vadlīnijas Jūsu sabiedrības valdei, lai palīdzētu izprast un precīzi piemērot šeit aprakstītos jaunos Komerclikuma noteikumus, mēs būsim priecīgi jums palīdzēt.

---

1 Attiecībā uz t.s. mazkapitāla sabiedrībām slieksnis darījumiem, kuriem būs nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana vai apstiprinājums, ir noteikts LVL 200 apmērā (t.i. 1/10 no LVL 2 000).

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Zane Paeglīte
Juriste
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu apskatu/pasākumu ielūgumu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Latvijas korporatīvo tiesību ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv.

© SORAINEN 2012
Visas tiesības rezervētas