Latvian Corporate Newsflash - March 2013
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Zane Paeglīte
   
 
Zane Paeglīte
Juriste
zane.paeglite@sorainen.com
   
  Jānis Bite
   
 
Jānis Bite
Zvērināts advokāts
janis.bite@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2013.gads ir sācies ar jauniem grozījumiem Komerclikumā. Šie grozījumi galvenokārt attiecas uz kapitālsabiedrību darbības izbeigšanas procedūru, tomēr vienlaicīgi Komerclikumā tiek ieviesta arī jauna procedūra komersanta darbības apturēšanai uz laiku, kā arī precizēti ierobežojumi fiziskai personai veikt komercdarbību vai ieņemt noteiktus amatus, ja tas izriet no kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtiem nolēmumiem.

I. Kapitālsabiedrību darbības izbeigšana

Ar grozījumiem tiek būtiski paplašināts to subjektu loks, kas var ierosināt kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu. Turpmāk šādas tiesības būs gan nodokļu administrācijai, gan ikvienai trešajai personai. Nodokļu administrācija varēs ierosināt kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu situācijās, kad kapitālsabiedrība ilgstoši neiesniedz gada pārskatus vai nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai kad kapitālsabiedrības darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu. Ikviena trešā persona varēs izmantot šīs tiesības, ja tās likumīgās intereses būs aizskartas ar to, ka kapitālsabiedrības pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām vai ka kapitālsabiedrība neiesniedz Uzņēmumu reģistram likumā paredzētās ziņas vai dokumentus.

Vienlaicīgi ar grozījumiem tiek atvieglota kapitālsabiedrību darbības izbeigšanas procedūra situācijās, kad pastāv pamats šādas procedūras uzsākšanai, bet neviena kapitālsabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi tiesai vai komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un nav arī pasludināts maksātnespējas process. Šādos gadījumos kapitālsabiedrības darbību varēs izbeigt bez likvidācijas vai maksātnespējas procesa ar Uzņēmumu reģistra lēmumu, bet manta, kas paliks pēc kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas, tiks pielīdzināta bezmantinieka mantai un pienāksies valstij. Noprotams, ka šo grozījumu mērķis ir rast risinājumu praksē bieži vien novērojamajai problēmai, kad komercreģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības eksistē vienīgi formāli, jo faktiski nekādu ekonomisko aktivitāti neveic un nekādas likumā paredzētās ziņas vai dokumentus Uzņēmumu reģistram nesniedz.

Visbeidzot, grozījumi arī precizē iepriekš pastāvējušās neskaidrības attiecībā uz rīcību ar kreditoru prasījumiem, kurus nevar apmierināt likvidācijas procesa ietvaros tādēļ, ka zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai viņa saistība vēl nav izpildāma. Turpmāk šādiem kreditoriem maksājamās summas varēs deponēt pie zvērināta notāra pēc kapitālsabiedrības juridiskās adreses.

II. Procedūra komersanta darbības apturēšanai uz laiku

Komerclikuma grozījumi paredz jaunu procedūru komersanta darbības apturēšanai uz laiku, kas, ievērojot nepieciešamību veikt grozījumus citos normatīvajos aktos, stāsies spēkā tikai pēc gada – 2014.gada 1.janvārī. Līdz šim komersanta darbību apturēšana uz laiku nebija īsti iespējama, jo, neskatoties uz operatīvās darbības apturēšanu, komersantam bija jāturpina ievērot tos pašus noteikumus, kas attiecas uz ekonomiski aktīviem komersantiem, piemēram, sniegt regulāras atskaites nodokļu administrācijai. Saskaņā ar grozījumiem komersanta darbību varēs apturēt vai atjaunot, pamatojoties uz paša komersanta lēmumu, ja būs ievēroti vairāki priekšnoteikumi:

  1. komersantam nedrīkst būt nenokārtotu nodokļu saistību,
  2. komersantam nedrīkst būt darbinieku,
  3. ir iesniegti gada, finanšu un saimnieciskās darbības pārskati,
  4. ir apmierināti kreditoru prasījumi par saistībām, kuru izpildes termiņš iestājas pirms saimnieciskās darbības apturēšanas vai tās laikā,
  5. ir nodrošināti kreditoru prasījumi, kuru izpildes termiņš iestājas pēc komersanta darbības apturēšanas beigām.

Papildus tam grozījumi arī paredz, ka komersanta darbību varēs apturēt vai atjaunot arī, pamatojoties uz nodokļu administrācijas vai kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu.

Komersanta darbības apturēšana vai atjaunošana būs spēkā ar dienu, kad komercreģistrā ir veikts attiecīgs ieraksts.

III. Ierobežojumi fiziskai personai veikt komercdarbību vai ieņemt noteiktus amatus

Visbeidzot, Komerclikuma grozījumi arī konkretizē tos ierobežojumus, kas fiziskai personai ir jāievēro, ja saskaņā ar kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtiem nolēmumiem personai tiek atņemtas vai ierobežotas tiesības uz noteikta veida vai visi veidu komercdarbību vai tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrību pārvaldes institūcijās (piemēram, valdē vai padomē) vai būt par filiāles pārstāvi, prokūristu vai parasto komercpilnvarnieku.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Biroja vadošā partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys
Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas korporatīvo tiesību ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar SORAINEN vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv.

© SORAINEN 2013
Visas tiesības rezervētas