Spēkā stājušies būtiski ierobežojumi stratēģiski svarīgiem uzņēmumiem
To read the Latvian Corporate Newsflash in English, please click here: In English
Follow us on Twitter

  Eva Berlaus
   
 
Eva Berlaus
Partnere, zvērināta advokāte
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Toms Natālija Šestakova
   
 
Natālija Šestakova
Juriste
natalija.sestakova@sorainen.com
   
  Alīna Kalviša
   
 
Alīna Kalviša
Jurista palīgs
alina.kalvisa@sorainen.com
   
Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Kā mēs nesen ziņojām, ir izstrādāti grozījumi Nacionālās drošības likumā, kas radīs sarežģījumus darījumos ar nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām un ietekmēs arī darījumu norises ilgumu. Galīgajā lasījumā likumprojektā ir veikti būtiski precizējumi, tāpēc atkārtoti nosūtām likuma būtiskāko grozījumu kopsavilkumu. Lūdzam ņemt vērā, ka Grozījumi ir stājušies spēkā jau 2017. gada 29. martā. Grozījumi paredz bez Ministru kabineta (“MK”) atļaujas aizliegt veikt noteiktas darbības nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās, ar mērķi novērst valsts drošības, pārvaldes vai sabiedrības apdraudējumu (arī potenciālu apdraudējumu).

Minētie aizliegumi attiecas uz:

 • Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kuriem noteiktas tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības Elektronisko sakaru likumā paredzētajā kārtībā
 • Audiāliem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 60% no tās teritorijas, vai audiovizuāliem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 95% no tās teritorijas
 • Komercsabiedrībām, kas saņēmušas licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai, vai tām pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu
 • Elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājiem, kuru uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 50MV
 • Siltumenerģijas pārvades un sadales operatoriem, kuriem pieder siltumtīkli vismaz 100 km garumā
 • Komercsabiedrībām, kas saņēmušas licenci elektroenerģijas pārvadei.

Grozījumi paredz, ka MK atļauju nepieciešams saņemt šādām darbībām ar minētajām kapitālsabiedrībām:

 • Būtiskas līdzdalības (10% vai vairāk kapitāldaļu) iegūšana
 • Izšķirošas ietekmes (kapitāldaļu vairākuma) iegūšana
 • Uzņēmuma pāreja
 • Akcionāra vai dalībnieka statusa vai tiesību izmantot netiešo līdzdalību (balsstiesības) saglabāšana, ja mainās patiesā labuma guvējs.

Atļauju nepieciešams saņemt arī pirms jauna biedra iestāšanās nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā un būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanas tādā kapitālsabiedrībā, kas ir biedrs nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā.

Pienākums pieprasīt atļauju izšķirošas ietekmes vai būtiskas līdzdalības iegūšanai ir personai, kura vēlas iegūt ietekmi attiecīgajā kapitālsabiedrībā. Precīzu kārtību paredzēts noteikt ar MK noteikumiem, kas šobrīd vēl nav izstrādāti.

Arī minēto komercsabiedrību patiesā labuma guvēja maiņas gadījumā attiecīgajam tās dalībniekam, akcionāram vai biedram piecu darba dienu laikā jāiesniedz MK lūgums atļaut saglabāt līdzdalību vai biedra statusu attiecīgajā komercsabiedrībā. Ja MK noteiks pienākumu atsavināt kapitāldaļas vai akcijas, izbeigt netiešo līdzdalību vai izstāties no personālsabiedrības, tā nepildīšanas gadījumā persona zaudēs tiesības izmantot savas balsstiesības attiecīgajā kapitālsabiedrībā vai pārstāvēt personālsabiedrību un kārtot lietvedību.
MK atļauju nepieciešams saņemt arī uzņēmuma pārejai, kuras rezultātā cita persona iegūst īpašumā vai lietošanā tādu nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības uzņēmumu, kurā ietilpst aktīvi, kas tiek izmantoti minēto komercsabiedrību darbības nodrošināšanai. Šajā gadījumā attiecīgais lūgums MK jāiesniedz nacionālajai drošībai nozīmīgajai kapitālsabiedrībai.

Iepriekšminētajos gadījumos lēmumi MK būs jāpieņem viena mēneša laikā, bet nepieciešamības gadījumā šo termiņu būs iespējams pagarināt līdz četriem mēnešiem. MK lēmumu varēs pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, kas lietu skatīs trīs tiesnešu sastāvā. Par tiesas spriedumu varēs iesniegt kasācijas sūdzību.

Grozījumi nosaka, ka gadījumā, ja attiecīgajam darījumam vai darbībai attiecīgā atļauja nav saņemta, tas uzskatāms par spēkā neesošu no tā noslēgšanas vai veikšanas brīža. Bez MK atļaujas ir aizliegts veikt izmaiņas dalībnieku reģistrā.

Komercsabiedrībai, kas no jauna ieguvusi nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, piecu darba dienu laikā:

 • jāiesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojums par savu atbilstību attiecīgajam statusam,
 • jāveic ieraksts akcionāru vai dalībnieku reģistrā,
 • jānodrošina, ka attiecīgs paziņojums tiek nosūtīts dalībniekiem vai akcionāriem, personām, kas izmanto netiešo līdzdalību vai personālsabiedrības biedriem,
 • jāinformē MK noteiktā institūcija par kapitālsabiedrības dalībniekiem, akcionāriem un personām, kas izmanto netiešo līdzdalību, vai par biedriem, kā arī patiesā labuma guvējiem.

 
Visām komercsabiedrībām, kas grozījumu spēkā stāšanās dienā atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības statusam, jāizpilda iepriekšminētie pienākumi līdz 2017. gada 1. jūnijam.

No 2017. gada 15. jūnija Uzņēmumu Reģistra mājaslapā tiks publicēta informācija par nacionālai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām.  Grozījumi paredz, ka MK noteiks, cita starpā, institūciju, kam iesniedzams pieteikums attiecīgās atļaujas saņemšanai, iesniedzamās informācijas apjomu, attiecīgo lēmumu pieņemšanas kārtību. Šobrīd attiecīgie MK noteikumi vēl nav izstrādāti, tādēļ, lai arī grozījumi stājušies spēkā 2017. gada 29. martā, jau šobrīd komercsabiedrībām var rasties grūtības, jo nav skaidrības par to piemērošanas praktiskajiem aspektiem.

 
IGAUNIJA
Karin Madisson
Partnere
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
estonia@sorainen.com
 
LATVIJA
Eva Berlaus
Partnere
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
latvia@sorainen.com
 
LIETUVA
Algirdas Pekšys Partneris
sūtīt e-pastu
Sergej Butov Partneris
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
 
BALTKRIEVIJA
Maksim Salahub
Partneris
sūtīt e-pastu
ul Internatsionalnaya
36-1, Minska 220030
tel. +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis Latvijas korporatīvo tiesību ziņas, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas Sorainen datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen juridiskās ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. Sorainen juridisko ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas Sorainen mājaslapā www.sorainen.lv, kur iespējams arī parakstīties to saņemšanai.

© Sorainen 2017
Visas tiesības rezervētas