Tänaseks on jõustunud Harju Maakohtu määrus, millega kohus kinnitas, et 2010. aastal toimud aktsiate ülevõtmise käigus ei maksnud Telia Company AB Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist. Väikeaktsionäride esindajad on esitanud Telia Company AB-le nõude täiendav hüvitis üle kanda. Kuivõrd Telia Company AB nõude saamisel hüvitist väikeaktsionäridele tasuma ei nõustunud, on esindajad taas pöördunud kohtu poole.

Kohtuvaidlus sai alguse 2010. aastal, kui väikeaktsionärid pöördusid täiendava hüvitise nõudega kohtusse. Menetlus puudutab üle 1500 väikeaktsionäri. Kõigi väikeaktsionäride ühisteks esindajateks on kohus määranud Soraineni vandeadvokaadid Reimo Hammerbergi ja Carri Ginteri.

08.05.2017 teavitas Telia Company AB aktsionäre, et neil on võimalik esitada oma nõuded täiendava hüvitise saamiseks Raidla Ellex Advokaadibüroole, kes aktsionäride avaldused läbi vaatab. Sorainen on 09.05.2017 esitanud Raidla Ellex Advokaadibüroole avalduse, milles nõuab kohtu poolt määratud hüvitise ja 7 aasta jooksul kogunenud viiviste ning õigusabikulude tasumist kõigile väikeaktsionäridele. Väikeaktsionäride esindajad leiavad, et menetluse mõttega ei ole kooskõlas Telia Company AB kehtestatud tingimus, et hüvitis makstakse välja vaid pärast täiendavate dokumentide esitamist ja menetlemist Raidla Ellex Advokaadibüroos. Samuti on Telia Company AB jätnud väikeaktsionärid teavitamata viivisenõude esitamise võimalikkusest.

Väikeaktsionäride esindajate arvates on aktsionäridel on õigus saada Telia Company AB-lt täiendav hüvitis koos viivise ja õigusabikuludega ja nõuded esitada täiendavaid lisadokumente või avaldusi ei põhine seadusel. Seetõttu on esindajad pöördunud kohtu poole, paludes kohtul kinnitada, et Telia Company AB-l on kohustus Soraineni esitatud nõude alusel tasuda hüvitis koos viivistega kõigile väikeaktsionäridele ilma selleks täiendavaid eeltingimusi kehtestamata. Harju Maakohus arutab kohtuasja 28.06.2017 kell 13.00.