Advokaadibüroo Sorainen jätkab seitse aastat kestnud kohtuvõitlust, et ASi Eesti Telekom endised väikeaktsionärid saaksid Telia Company AB’lt hüvitist koos kõigi viivistega ega peaks tasuma õigusabikulusid.

Pärast novembris jõustunud kohtuotsust kutsus Telia Company suve hakul väikeaktsionäre üles pöörduma hüvitise taotlemiseks Teliat esindava advokaadibüroo, Ellex Raidla poole. Büroo kodulehel avaldatud juhised väikeaktsionärile leiab siit.

Sorainen juhib aga tähelepanu asjaolule, et sel viisil Telia poolt tasutud summa ei pruugi sisaldada kõiki viiviseid, mille saamiseks võib väikeaktsionäridel õigus olla. Sorainenile teadaolevalt ei tasu Telia viiviseid rohkem kui kolme aasta eest, kuid peaks hetkeseisuga tasuma seitsme aasta eest. Viivise suurus tuleneb seadusest ja on 7-8% aastas.

Väikeaktsionäride esindaja, Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni märkis, et vaidlus on veninud üle igasuguste mõistlike piiride. „Kui nüüd Telia püüab venitamise tulemusena tekkinud viiviste maksmise kohustusest välja vingerdada väitega, et need olla aegunud, naeruvääristab see põhimõtteid, miks neid viiviseid üldse maksta tuleb,“ sõnas Hänni.

Teiseks ei arvesta Telia hüvitise tasumisel asjaoluga, et Harju Maakohus jättis menetluskulud Telia kanda, kuigi kulude täpne suurus ei ole veel kindlaks määratud. See tähendab, et kui väikeaktsionärid praegu Ellex Raidla kaudu Telialt kompensatsiooni saavad, siis jääb Sorainenil aktsionäride vastu individuaalselt üles nõue õigusabikulude osas.

Soraineni tasu koosneb tunnitasust ja tulemustasust, millele viitas Harju Maakohus 2010. aasta määruses, millega aktsionäridele ühised esindajad määrati. Tasu suurus sõltub sellest, kas aktsionär tasus õigusabikulude ettemaksu kohtu deposiiti (ettemaksu tasunute tulemustasu on 10% täiendavast hüvitisest, teistel 30%). Tasuarvestuse alused on täpsemalt lahti kirjutatud Nasdaq OMX kaudu 2010. aasta suvel väikeaktsionäridele saadetud kirjas.

Ühine esindus tõi lisahüvitise

Õigus tasule tekib Sorainenil kui kohtu poolt määratud esindajal sellest, et büroo on käinud kõikide väikeaktsionäride nimel tänaseks seitse aastat kohut ning just selle töö tulemusel määrati kõigile aktsiaomanikele lisahüvitist 64 senti aktsia pealt. Soraineni esinduseta poleks olnud kohtuotsust ega seega ka hüvitise summat, millelt protsenti arvestada.

Kristjan Hänni sõnul tähendab Telia samm üksikute avalduste kogumiseks katset endised väikeaktsionärid erinevatesse klassidesse jagada ja ühine esindus laiali lüüa. „Sellega tekiks olukord, kus väikeaktsionärid oleksid killustatult liiga nõrgad finantsiliselt palju võimsama ja oma venitamisoskust veenvalt demonstreerinud vastase kõrval, et võtta ette uut aastaid jätkuvat kohtuteed,“ märkis väikeaktsionäride esindaja. „Minu ja kõigi teiste sellesse olukorda jäänud ettevõtte endiste aktsionäride huvides on, et kui ühise esindamise võimalus on juba seadusesse kirjutatud ja praegune pretsedenti loov vaidlus ette võetud, tuleb see nagu kord ja kohus sellesama esindaja poolt lõpuni vaielda.“

Sorainen soovib Telialt kohtumääruse täitmist

Sorainen jätkab kohtuvõitlust. Büroo eesmärk on jõuda kohtu kaudu olukorrani, kus kõigile Eesti Telekomi endistele väikeaktsionäridele – ka neile, kes avaldust ei esita – laekub kontole nii täiendav lisahüvitis kui ka viivised kõigi vahepealsete aastate eest. Samuti soovib Sorainen, et kohus määraks kindlaks menetluskulude suuruse, mis Harju Maakohtu otsusega Telia kanda jäid, ning mõistaks kulud Telialt ka välja.

Järgmine kohtuistung toimub oktoobris. Hoiame väikeaktsionäre kohtumenetlusega jätkuvalt kursis pressiteadete kaudu, samuti on kõik aktsionärid teretulnud võtma ühendust kohtu poolt määratud esindajatega, kelleks on Soraineni partnerid Carri Ginter (carri.ginter@sorainen.com)  ja Reimo Hammerberg (reimo.hammerberg@sorainen.com).

Juhime tähelepanu ka sellele, et aktsionärid, kes Telia Company/Ellex Raidla poole lähiajal ei pöördu, ei kaota oma nõudeõigust. Olenemata kohtu edasistest otsustest võivad aktsionärid taotleda Telia esindaja kaudu hüvitist ka edaspidi.

Sorainen määrati esindajaks seitse aastat tagasi

Advokaadibüroo Sorainen partnerid Reimo Hammerberg ja Carri Ginter määras kohus esindama endisi ASi Eesti Telekom väikeaktsionäre, kes kuulusid aktsionäride nimekirja 12. jaanuari 2010 seisuga ning kellelt Telia Company AB aktsiad üle võttis (Harju Maakohtu tsiviilasi 2-10-2551). Taoline ühine esindus oli esmakordne Eestis ja puudutab kokku ligi 1500 endist aktsionäri.

28. novembril 2016 jõustus Harju Maakohtu määrus, millega kohus kinnitas, et 2010. aastal toimunud aktsiate ülevõtmise käigus ei maksnud Telia Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist.

Maakohus sedastas otsuse rahuldada aktsionäride nõue järgmiselt: „Rahuldada avaldajate nõue aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsionäridele hüvitise suuruse määramiseks. Määrata 12.01.2010 kella 11.00 seisuga aktsiaseltsi Eesti Telekom vähemusaktsionäride nimekirja kuulunud isikute ühe aktsia õiglase hüvitise suuruseks 6.59 eurot (kuus eurot ja 59 senti). Arvestades, et väikeaktsionäridele on välja makstud aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsia eest (93 krooni) 5.94 eurot, kuulub väikeaktsionäridele lisahüvitisena väljamaksmisele 0.64 eurot (64 senti) aktsia kohta.“

Vaata lisaks Soraineni 12. mai pressiteadet, Informatsioon ASi Eesti Telekom sundülevõetud aktsiate omanikele

Vaata lisaks Nasdaq OMX kaudu 2010. aasta suvel saadetud kirja, Selgitused ja juhised Eesti Telekom ASi väikeaktsionäridele ühise taotluse tegemiseks TeliaSonerale lisahüvitise saamiseks sundülevõetud aktsiate eest

Lisainfo:

Carri Ginter, mobiiltelefon 5 018 498, carri.ginter@sorainen.com
Reimo Hammerberg, mobiiltelefon 5 017 632, reimo.hammerberg@sorainen.com