Täna allkirjastas Tallinna-Helsingi vahelise tunneli FineEst Link arendaja Finest Bay Area Development Oy kaks taotlust, millega asutatakse edasi suur samm tunneli arenduses. Üks taotlus esitatakse Rahandusministeeriumile riigi eriplaneeringu algatamiseks, et kavandada Soome-Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart ning teine Tehnilise Järelevalve Ametile Soome-Eesti vahelise raudteetunneli ja tehissaare ehitamise aluseks oleva hoonestusloa menetluse algatamiseks. Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eesmärk on terviklikult lahendada raudteetunneliga seonduvad küsimused nii meres kui ka maismaal. Täpsemalt soovitakse leida raudteetunnelile parim võimalik asukoht majandusvööndis, territoriaalmeres ning maismaal. Hoonestusloa taotluse peamine eesmärk on alustada vajalike keskkonnauuringute tegemisega samaaegselt riigi eriplaneeringu menetlusega, et Soome poolel tehtavad uuringud ning sellega seonduv piiriülene avalikkuse teavitamine ja kaasamine toimuks paralleelselt Eestis toimuvate tegevustega.

Eestit ja Soomet ühendav raudteetunnel on ehitis, mille sarnaseid ei ole Eestis varem kavandatud ega ehitatud ning tegu oleks teadaolevalt seni pikima veealuse tunneliga maailmas. Tunnel võimaldaks siduda Rail Balticu Soome raudteevõrgu ja sealt lähtuvate rahvusvaheliste raudteekoridoridega. Püsiühendus aitaks tõsta kogu piirkonna konkurentsivõimet ja looks paremad eeldused võimalike investeeringute toomiseks Eestisse, sh Tallinna ning Harju maakonda. Tunnel on kavandatud teenindama mitte ainult reisijaid ja kaubatransporti – seda oleks võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks. Praeguse stsenaariumi kohaselt kasvaks reisijate transiit eeldatavalt 9 miljonilt (2017) 51 miljoni inimeseni (2030 koos tunneliga). Päevaseks reisijate hulgaks eeldatakse 107 000 inimest. Transiidimahud kasvaksid järk-järgult 5 aasta üleminekuperioodi jooksul alates tunneli avamisest detsembris 2024.

Helsingi-Tallinna raudteetunneli pikkuseks on ca 100 km ning raudtee projekteerimisel võetakse aluseks arvutuslik maksimaalne kiirus 360 km/h. Lisaks arvestatakse tunneli kavandamisel tulevikutehnoloogiatega (Hyperloop, Loop).

Sorainen nõustab FinEst Bay arendajat Eesti õigusega seotud küsimustes, sh riigi eriplaneeringu algatamise ning hoonestusloa taotluse koostamisel ja läbi rääkimisel. Soraineni meeskonda kuuluvad partner Paul Künnap ja jurist Sandra Mikli. Tunneli ehitusega seotud tehnilistes küsimustes nõustab arendajat Entec Eesti.