Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetuseks läbi Sihtasutuse KredEx ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse. Pakett hõlmab tööturutoetust Eesti Töötukassalt, haigushüvitisi ja maksusoodustusi ning näeb ette ka teise samba pensionimaksete ajutise peatamise, samuti ärajäetud ürituste otseste kulude osalise hüvitamise.   

Viimati teadaoleva info kohaselt on kasutusele võetud või kokku lepitud järgnevad meetmed:

Maksud

Maksu- ja Tolliamet on peatanud maksuvõlgadelt intresside arvestamise 1. märtsist kuni 1. maini 2020. Valitsus toetas ettepanekut peatada kaheks kuuks intresside arvestamine ja lubada tasuda maksuvõlgu maksegraafiku alusel senisest madalama intressimääraga. Pärast eriolukorra lõppu vähendatakse maksuintressi poole võrra.

Sihtasutuse KredEx meetmed

1) Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks

 • Kuni 90% tagatavast laenust ja liisingust; ehitus-, jae- ja hulgikaubandusettevõtja kohustuse korral kuni 60% tagatavast laenust ja liisingust
 • Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas
 • Käendus kehtib kuni 72 kuud
 • Käenduse tasu on 1% käenduse jäägilt aastas, suurettevõtjale pikema kui 36-kuulise käenduse korral 2% käenduse jäägilt aastas

2) Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks

 • Käendatakse olemasolevaid kohustusi, millel pole KredExi käendust ja millele pank võimaldab vähemalt 6-kuulist maksepuhkust
 • Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas
 • Käendus kehtib kuni 72 kuud
 • Käenduse tasu on 1% käenduse jäägilt aastas, suurettevõtjale pikema kui 36-kuulise käenduse korral 2% käenduse jäägilt aastas

3) Erakorraline laen

 • Ettevõte on saanud pangalt või liisinguandjalt laenutaotlusele eitava vastuse või positiivse otsuse ebamõistlikel tingimustel
 • Laenu eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
 • Kuni 5 miljonit eurot
 • Laenuperiood on kuni 72 kuud
 • Intressimäär alates 4% aastas vähemalt 50% ulatuses tagatud laenul

Eeldused, millele peavad vastama kõik KredExi abi taotlejad:

 • KredExi käendussummade jääkide ning KredExi poolt ettevõtjale antud laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtja ja temaga seotud ettevõtjate kohta ei saa olla suurem kui 5 miljonit eurot
 • Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ja nõutud aruanded on esitatud
 • Ettevõtja on esitatud finantsprognooside kohaselt pikas perspektiivis jätkusuutlik ning maksejõuline
 • Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõte 31.12.2019 seisuga
 • Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning krediidiasutustele, mis on tekkinud varem kui 01.01.2020
 • Ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust
 • Kõik meetmed on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
 • Kõik meetmed on kättesaadavad kuni 31.12.2020

Palgakärped

Eesti Töötukassa tööturumeetmed katavad tööandjate tehtud palgakärpeid kokku 250 miljoni euro ulatuses järgmistel tingimustel:

 • Hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest;
 • Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust, hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot;
 • Hüvitise suurus arvestatakse välja töötaja eelneva 12 kuu töötasu brutopalga põhjal, tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto). Hüvitise suuruse arvutamiseks arvestatakse välja töötaja ühe kalendripäeva keskmine töötasu: selleks võetakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasude summa ja jagatakse see 270ga. Kui töötajale on tehtud väljamakseid lühema aja kui 12 kuu jooksul, võetakse töötamise kuudena arvesse kuud, millal on välja makstud tasusid, jagades summa töötatud kuude arvuga ja korrutades selle 30ga. Töötukassa ja tööandja maksavad töötasult kõik tööjõumaksud.

Toetuse saamiseks peab ettevõte vastama vähemalt kahele tingimusele kolmest:

 • Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • Tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja tööandja rakendab töölepingu seaduse § 35 või § 37 (töömahu vähenemisel maksab tööandja keskmist töötasu või vähendab töötasu);
 • Tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani ja on rakendanud töölepingu seaduse § 37.

Hüvitis makstakse otse töötajatele. Ka gruppi käsitletakse tööandjana. Töötukassa tasub hüvitistelt tööjõumaksud. Maksed peaksid algama aprillis.

Haigusleht

Märtsist maini hüvitab riik töövõimetuslehe alusel kõigile kolm esimest haiguspäeva. Valitsus kaalub lisaks ka ravikindlustuse seaduse muutmist, et tagada, et nakkushaigusest mõjutatud inimesed (kellel puuduvad sümptomid, kuid kes peavad olema kodus) saaksid samuti haigushüvitist (alates esimesest päevast kuni töövõime taastumiseni), kuid selles osas puudub veel selgus.

Maaettevõtjad

Maaettevõtjad saavad taotleda Maaelu Edendamise Sihtasutuselt käendusi pangast väljastatud laenudele (kuni 50 miljonit eurot), käibe- ja investeerimislaene (kuni 100 miljonit eurot) või põllumaa kapitalirendi finantseeringuid (kuni 50 miljonit eurot). 

Füüsilisest isikust ettevõtjad

Füüsilisest isikust ettevõtjad saavad vabastuse sotsiaalmaksu ettemaksust.

Teine sammas

Sissemaksed pensionifondi teise sambasse peatatakse ajutiselt.

Üritused

Riik hüvitab koroonaviiruse tõttu märtsis ja aprillis ärajäänud kultuuri- ja spordisündmuste otsesed kulud kokku kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Lisaeelarve

 1. aprillil avalikkuse ette toodud lisaeelarve hõlmab endas valitsuse poolt juba heaks kiidetud majandusmeetmete rahastamist (vt ülal) ja ka mõningaid lisameetmeid, mis peaksid aitama nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid: maksuvõlgade ajatamine, ajutine riigipoolsete maksete peatamine pensioni teise sambasse, aktsiiside langetus ning ärajäänud ürituste otseste kulude ja saamata jäänud tulude osaline hüvitamine. Lisaeelarve toetab ka omavalitsusi, ehitussektorit, IT-arendust, haridust ja uurimistegevust ning hõlmab muid erakorralisi meetmeid ja kulusid.

Arutlusel on plaan alandada elektri-, gaasi- ja diislikütuse aktsiise 2017. aasta tasemeni, et hoida tarbijate ja ettevõtete kulud minimaalsel tasemel. Kui majanduskasv ületab taas 2%, hakkaksid aktsiisid jälle aegamööda tõusma.

Valitsus kavatseb toetada ka omavalitsuste investeeringuid, maapiirkondade korterelamute renoveerimist ja kiirema interneti viimist maapiirkondadesse. Perioodika digitellimuste käibemaks plaanitakse viia samale tasemele raamatute käibemaksuga.

Tallinna linna abimeetmed ettevõtjatele

Kõik linna rentnikud, sh toitlustus-, kaubandus- ja teenusettevõtted ning spordi-, hobi-, kunsti- ja kultuuriasutused ning ka välimeediaettevõtted on vabastatud rendimaksetest. Rentnikud, kes üürivad linnalt kontoripindu, saavad üürimaksetelt 20%-lise allahindluse. Soodustus ei laiene üldhuviteenustele (elekter, vesi, soojus jne).