Balandþio 28-29 d. Vilniuje vyko SORAINEN ir Charlie Oscar“ organizuojama metinë konferencija „Games Industry Law Summit“, á kurià susirinko tarptautinës þaidimø industrijos profesionalai iš 24 valstybiø. Didþiausiø pasaulyje kompiuteriniø þaidimø kompanijø („Valve“, „GOG“, „Wargaming“, „Bethesda“, „Riot Games“) ir šiame sektoriuje besispecializuojanèiø advokatø kontorø („Allen & Overy“, „Frankfurt Kurnit Klein & Selz“, „Taylor Wessing“) atstovai konferencijoje aptarë aktualiausius þaidimø industrijos klausimus.

Jau antrà kartà Vilniuje surengtoje konferencijoje buvo pristatyta ávairiø regionø (ES, JAV, Jungtinës Karalystës, Rusijos ir kt.) þaidimø industrijos problematika ir analizuoti naujausi praktiniai atvejai. Daug dëmesio buvo skiriama e-sporto temai, þaidimø industrijai aktualiausiems mokesèiø klausimams, konfliktø sprendimui, investicijoms á þaidimø studijas, duomenø apsaugai ir kt.

Konferencija sutelkë kompiuteriniø þaidimø sektoriuje dirbanèius specialistus efektyviai diskusijai aktualiomis temomis bei suteikë galimybæ uþmegzti naujø ryšiø. Renginys skirtas þaidimus kurianèiø studijø teisininkams, intelektinës nuosavybës srityje dirbantiems verslo plëtros specialistams ir  sektoriaus atstovus konsultuojanèiø advokatø kontorø teisininkams.

Konferencijoje pranešimus skaitë ir diskusijose dalyvavo þymiausi šios srities ekspertai – S. Gregory Boyd („Frankfurt Kurnit Klein & Selz“, JAV), Tobias Schelinski („Taylor Wessing“, Vokietija), Tobias Haar („Gameforge Group“, Vokietija), Roman Zanin („Wargaming“, Kipras), Jas Purewal („Purewal & Partners“, Jungtinë Karalystë), Fred Fierst („Fierst, Kane & Bloomberg LLP“, JAV) ir kiti.

Daugiau informacijos apie „Games Industry Law Summit“ – internetiniame puslapyje http://gameslawsummit.org