Rugsëjo 7 d. SORAINEN Lietuvos biuro teisininkas Artûras Asakavièius atstovaus Lietuvai Europos Komisijos organizuojamame seminare „Sutelktinio finansavimo galimybës ir geriausia praktika Europos Sàjungoje“. Seminaro dalyviams Artûras pristatys sutelktinio finansavimo naujoves ir prognozuojamas ateities tendencijas.

Vidaus rinkos, pramonës, verslumo ir MVÁ generalinis direktoratas palaiko sutelktiná finansavimà taip siekdamas pagerinti alternatyvaus finansavimo galimybes maþoms ir vidutinëms ámonëms. Tokia pozicija atitinka Europos Komisijos strategijà, nustatytà 2014 m. komunikate dël sutelktinio finansavimo.

SORAINEN yra pirmoji advokatø kontora 2014 m. atlikusi išsamià sutelktinio finansavimo reguliavimo Baltijos šalyse analizæ. Kontoros teisininkai taip pat prisidëjo ágyvendinant ávairius tyrimus, rengiant apþvalgas ir ataskaitas bei bendradarbiavo su Lietuvos banku rengiant pirmàjá Sutelktinio finansavimo ástatymo projektà.

Teisininkas Artûras Asakavièius yra SORAINEN Bankininkystës ir finansø bei Draudimo praktikos grupiø narys, vienas iš SORAINEN Startuoliø praktikos grupës vadovø. Pagrindinës Artûro specializacijos sritys yra bankininkystë, finansinës paslaugos ir reguliavimas, kapitalo rinkø ir rizikos kapitalo sandoriai bei draudimo teisë. Jis turi sukaupæs reikšmingos patirties konsultuojant sutelktinio finansavimo, tarpusavio skolinimosi, mokëjimø ir elektroniniø pinigø klausimais. Artûras taip pat daug prisideda vystant finansiniø technologijø reguliavimà Lietuvoje.

Graco mieste vyksiantis seminaras yra didelio dëmesio sulaukæs vienas svarbiausiø sutelktinio finansavimo renginiø Europoje, pirmà kartà subursiantis ekspertus iš 28 Europos Sàjungos valstybiø nariø bei kitø šaliø.