„Sorainen“ vyresnysis teisininkas Artûras Asakavièius vadovaus Lietuvos delegacijai „Crowd Dialog Europe 2017“ konferencijoje, vyksianèioje rugsëjo 21 d. Atënuose. Konferencija, organizuojama bendradarbiaujant su ES Komisija ir Graikijos nacionaliniu banku, suburs 450 delegatø iš 28 ES valstybiø nariø.

Renginyje bus aptariamos šios temos:

  1. Sutelktinis finansavimas. Kokia yra alternatyviø finansavimo modeliø taksonomija ir padëtis Europoje? Ar jie gali patenkinti greitai besipleèianèiam segmentui keliamus lûkesèius ir kaip ši plëtra gali padëti pritraukti institucinius investuotojus?
  2. Sutelktiniø ištekliø panaudojimas. Kaip heterogeniška þmoniø grupë ir skaitmeninë transformacija pakeis mûsø poþiûrá á darbà?
  3. Sutelktinës inovacijos. Kaip puoselëti inovacijas átraukiant skirtingus þmones ir tuo pat metu skatinti bendradarbiavimà?

„Sorainen“ yra pirmoji advokatø kontora 2014 m. atlikusi išsamià sutelktinio finansavimo reguliavimo Baltijos šalyse analizæ. Kontoros teisininkai taip pat prisidëjo ágyvendinant ávairius tyrimus, rengiant apþvalgas ir ataskaitas bei bendradarbiavo su Lietuvos banku rengiant pirmàjá Sutelktinio finansavimo ástatymo projektà.

Artûras Asakavièius yra „Sorainen“  Bankininkystës, finansø ir draudimo praktikos grupës narys, vienas iš „Sorainen“ Startuoliø praktikos vadovø Lietuvoje. Pagrindinës Artûro specializacijos sritys yra bankininkystë, finansinës paslaugos ir reguliavimas, kapitalo rinkø ir rizikos kapitalo sandoriai bei draudimo teisë. Jis turi sukaupæs reikšmingos patirties konsultuojant sutelktinio finansavimo, tarpusavio skolinimosi, mokëjimø ir elektroniniø pinigø klausimais. Artûras taip pat daug prisideda vystant finansiniø technologijø reguliavimà Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie renginá galite rasti èia »