„Infobalt“ ákûrë daugiau nei 20 nariø vienijanèià grupæ „Fintech Lithuania“, kuriai vadovauti išrinktas „Sorainen“ vyresnysis teisininkas Artûras Asakavièius. Grupë ákurta siekiant kuo efektyviau išnaudoti finansiniø technologijø sektoriaus plëtros galimybes Lietuvoje. Šiuo metu tai viena iš intensyviausiai šalyje vystomø srièiø, kurios augimà patvirtina nuolatinës þinios apie finansiniø technologijø startuoliø ir pasauliniø bendroviø sprendimus savo veiklà vystyti Lietuvoje.

Po „Infobalt“ stogu susibûrusios finansø ástaigos, IT paslaugas teikianèios bendrovës ir kelios asociacijos, sieks paskatinti finansiniø inovacijø naudojimà, suformuoti tinkamà infrastruktûrà, o sukurtas finansines inovacijas – eksportuoti. Šios grupës ákûrimas – tai dar vienas þingsnis siekiant Lietuvà paversti Baltijos ir Šiaurës šaliø regiono finansiniø technologijø centru.

Siekis suburti finansiniø technologijø grupæ ar asociacijà buvo iškeltas ir tarp Finansø ministerijos, Lietuvos banko bei kitø valstybës institucijø sudarytø sektoriaus plëtros skatinimo pasiûlymø, kurie prieš keletà mënesiø buvo áteikti Vyriausybei.

„Artimiausiais metais matysime, kaip informaciniø technologijø bendrovës persiorientuoja á finansines technologijas, tradicinës finansø ástaigos vis aktyviau kelsis á virtualià erdvæ, kredito ástaigos ir draudimo bendrovës pirks arba jungsis su kitomis finansiniø technologijø bendrovëmis, o pastarosios – konsoliduosis. Visame pasaulyje augantis susidomëjimas finansinëmis technologijomis, Lietuvoje ásikurianèios šios srities bendrovës bei Vyriausybës palaikymas paskatino „Fintech Lithuania“ grupës ásikûrimà. Kadangi „Infobalt“ glaudþiai susijusi su finansiniø technologijø sektoriumi bei vienija daug šioje srityje veikianèiø nariø, imtasi iniciatyvos ir sukurta grupë, kuri, išnaudodama turimà „Infobalt“ struktûrà, gali veikti efektyviau ir greièiau pasiekti pastebimø rezultatø nei naujai kuriama asociacija“, – teigia „Infobalt“ „Fintech Lithuania“ grupës pirmininkas, advokatø kontoros „Sorainen“ vyresnysis teisininkas Artûras Asakavièius.