Baltijos susijungimø, ásigijimø ir privataus kapitalo forumo metu vykusioje apdovanojimø ceremonijoje jau ketvirtà kartà buvo paskelbti ásigijimø rinkos metø sandoriai. Reikšmingiausi 2017 m. sandoriai buvo apdovanoti trijose kategorijose.

  • Baltijos ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) metø sandoris – „Nordea“ ir DNB verslo sujungimo Baltijos šalyse

Viena stambiausiø Norvegijos kapitalo finansiniø paslaugø ámonë DNB ir didþiausia finansiniø paslaugø grupë Šiaurës Europoje „Nordea“ susitarë sujungti savo veiklà Baltijos šalyse ir ásteigti naujà subjektà, taip sukuriant pirmaujantá skandinaviškø tradicijø bankà Baltijos šalyse.

Apdovanojimas sandoriui skirtas dël išskirtinës apimties – tai didþiausio masto sandoris Baltijos šaliø istorijoje – bendra turto vertë lygi 13 mlrd. eurø. Sandorio išskirtinumà taip pat lëmë tai, kad já patvirtinti turëjo Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas.

  • Baltijos privataus kapitalo ir rizikos kapitalo metø sandoris – „PAG Capital“ ir „Meridian Capital Management“ investicija á bendroviø grupæ „Food Union“

Honkongo bendrovë „PAG Capital“ investuos 161,6 mln.  eurø ir Rusijos bendrovë „Meridian Capital“ investuos 52,4 mln. eurø á bendroviø grupæ „Food Union“. Šis sandoris leis „Food Union“ plësti ir stiprinti pieno produktø verslà Kinijoje. Bendrovë „Food Union“ veikia devyniose šalyse ir joje dirba 2 500 darbuotojø.

Sandorio vertë – 214 mln. eurø. Stambios privataus kapitalo investicijos iš Azijos regiono sudarys sàlygas Baltijos ámonei padidinti savo eksportà á Azijos šalis.

  • Metø Baltijos šaliø investicija á uþsienio rinkas – Latvijos ámonës „European Lingerie Group“ ágyvendintas Vokietijos bendrovës „Felina“ ásigijimas

Latvijos kapitalo bendrovë „European Lingerie Group“ (buvusi „Lauma International“) ásigijo Vokietijos kapitalo apatinio trikotaþo gamintojà ir maþmeninës prekybos ámonæ „Felina“ iš Vokietijos privataus kapitalo bendrovës „Palero Capital“. Sandorá finansavo „Citadele Bank“ ir „Baltikums Bank“. „Felinos“ ásigijimas leis ámonei „European Lingerie Group“ išplësti apatiniø drabuþiø gamybà bei prekybà ir sukurti naujà, vertikaliai integruotà ámoniø grupæ, kurios bendros pajamos viršys 75 mln. eurø ir kurioje dirbs 1 250 darbuotojø.

„Felina“ oficialiai paskelbë, kad ámonës minimalios pajamos 2016 m. siekë 41 mln. eurø ir ámonëje dirbo daugiau nei 700 darbuotojø, t. y. ásigytos ámonës dydis panašus ar didesnis, palyginti su perkanèios ámonës dydþiu.

Apie ankstesniais metais apdovanojimus pelniusius sandorius skaitykite èia: 2016, 2015, 2014.

2017 m. apdovanojimø nugalëtojus rinko nepriklausoma komisija, kurià sudarë ásigijimø sektoriaus atstovai iš Baltijos šaliø:

  • Jûratë Aþelionytë, Europos investicijø fondas
  • Kristiina Koort, Estijos privataus ir rizikos kapitalo asociacija
  • Prof. Enn Listra, Talino technologijø universiteto verslo ir valdymo mokykla
  • Jûratë Majauskienë, Finansø analitikø asociacija, „Summa Advisers“
  • Jânis Janevics, „Imprimatur Capital“
  • Rûdolfs Krese, „ZGI Capital“

Komisija išrinko reikšmingiausius metø sandorius atsiþvelgdama á tokius kriterijus kaip sandorio vertë ir jo strateginë svarba Baltijos šaliø regionui, inovatyvumas, finansavimo struktûra ir regiono atstovø (vadovø, konsultantø, finansuotojø ir pan.) dalyvavimas.

Iškilmingo vakaro metu Europos investicijø fondas taip pat paskelbë Metø pasiekimo uþ Baltijos privataus ir rizikos kapitalo rinkos vystymà apdovanojimo nugalëtojà. Apdovanojimas atiteko Europos rekonstrukcijos ir plëtros bankui (ERPB). Organizacija buvo apdovanota uþ programà „Baltics Integrated Approach“ ir fondø valdytojø gebëjimø stiprinimà.

Apie Baltijos ásigijimø, susijungimø ir privataus kapitalo forumà 2017

Trijø šaliø verslo þiniasklaidos lyderiai – „Verslo þinios“ (Lietuva), „Dienas bizness“ (Latvija) ir „Aripaev“ (Estija) drauge su „Sorainen“ jau septintus metus organizuoja Baltijos ásigijimø ir susijungimø bei privataus kapitalo forumà, suburiantá pirmaujanèiø Lietuvos, Latvijos ir Estijos privataus bei rizikos kapitalo fondø, investicinës bankininkystës atstovus, konsultantus, teisininkus, ámoniø vadovus ir savininkus. Šiø metø forumas vyksta spalio 4–5 d. Vilniuje. Plaèiau skaitykite èia»