„Sorainen“ asmens duomenø apsaugos teisës ekspertai sukûrë vartotojø poreikiams pritaikytà mokymo priemonæ, padësianèià mûsø klientams suprasti Bendràjá duomenø apsaugos reglamentà ir uþkirsti kelià galimiems paþeidimams. „Sorainen“ pristato vienus pirmøjø e. mokymø Baltijos šalyse, pritaikytus vartotojams, neturintiems patirties teisës ar asmens duomenø apsaugos teisës srityje.

Bendrasis duomenø apsaugos reglamentas (toliau – reglamentas) ásigalios visose ES šalyse jau š. m. geguþës 25 d. Jis aktualus visoms organizacijoms, tvarkanèioms ES gyventojø asmens duomenis, neatsiþvelgiant á tai, kurioje šalyje duomenys tvarkomi. Naujuoju reglamentu átvirtinamos nuostatos turës didelës átakos ámoniø vykdomai asmens duomenø tvarkymo veiklai ir procedûroms.

Kodël verslo atstovams bûtina išmanyti naujàjá reglamentà?

  • Tai didþiausias asmens duomenø apsaugos reglamentavimo pasikeitimas per pastaruosius dešimtmeèius.
  • Reglamentas taikomas beveik visoms ámonëms.
  • Reikalingas aktyvus pasiruošimas naujø taisykliø taikymui.
  • Visø lygiø darbuotojai privalo bûti susipaþinæ su naujomis taisyklëmis.
  • Uþ paþeidimus gresia didelës baudos: iki 20 milijonø eurø, arba 4 % ámonës ankstesniø finansiniø metø bendros metinës pasaulinës apyvartos, atsiþvelgiant á tai, kuri suma yra didesnë.
  • Taisykles paþeidusiai ámonei gali bûti uþdrausta tvarkyti asmens duomenis. 

E. mokymuose, pasitelkiant praktinius pavydþius, pristatomos naujosios taisyklës ir jø taikymas. Á mokymø paketà taip pat átrauktas testas, suteikiantis vartotojams galimybæ ávertinti savo þiniø lygá. Mokymai gali bûti naudojami kaip ávadas á reglamentà, taip pat kaip priemonë pagilinti þinias tiems, kurie jau yra susipaþinæ su naujosiomis duomenø apsaugos taisyklëmis. Mokymai pritaikyti ávairiø sektoriø ámonëms ir yra aktualûs visø lygiø darbuotojams, be to, vartotojai gali mokytis savarankiškai, bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Siekiant pritaikyti mokymus individualiems poreikiams, siûlome galimybæ uþduoti klausimus lektoriams.

Mokymø kuratorës:

Bendrojo duomenø apsaugos reglamento e. mokymai:

Norëdami uþsiregistruoti ar daugiau suþinoti, kaip šie mokymai gali pagilinti Jûsø komandos þinias ir padëti išvengti brangiai kainuojanèiø klaidø, susisiekite su mokymø kuratore Jûsø šalyje.