Naujausiuose „Chambers Global“ reitinguose „Sorainen“ Estijos biuro Ginèø sprendimo praktikos grupë pakilo á pirmàjà vietà. Šiuo metu net trijø „Sorainen“ biurø Ginèø sprendimo ir Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupës uþima pirmàsias pozicijas. Lietuvos biuro praktikos grupës reitingø viršûnëse laikosi ilgiausiai: Ginèø sprendimo praktikos grupë – 13 metø, Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupë – 9 metus.

„Sorainen“ Estijos biuro Ginèø sprendimø praktikos grupë – pirmoje vietoje

„Sorainen“ Estijos biuro Ginèø sprendimo praktikos grupë uþima pirmà vietà „Chambers Global“ reitinge, jos vadovui Carri Ginter taip pat suteiktas aukšèiausias ávertinimas. Pasak Carri, tam, kad komanda taptø geriausia, lyderiai privalo padëti juo supantiems talentingiems þmonëms augti. „Stipriausi talentai nelinkæ slëptis uþ þymiø advokatø nugarø, jie nori veikti“, – pastebi Carri.

Lietuvos biuro Ginèø sprendimo praktikos grupë pirmàjà vietà reitinge uþima jau 13 metø iš eilës, grupës vadovas Kæstutis Švirinas taip pat išlieka reitingo viršûnëje.

Latvijos biuro Ginèø sprendimo praktikos grupë išlieka antrojoje reitingø lentelës vietoje, o jai vadovaujantis Agris Repšs uþima pirmàjà vietà. Pasak „Chambers“, Agris yra sukaupæs áspûdingà patirtá ir demonstruoja á verslà orientuotà poþiûrá.

Baltarusijos biuro Ginèø sprendimo praktikos grupë išlieka pirmoje reitingo vietoje treèius metus iš eilës, jos vadovas Alexey Anischenko taip pat išlaiko aukšèiausià ávertinimà.

Á perspektyviø teisininkø sàrašà átraukti Kadri Härginen of (Estija) ir Raivo Raudzeps bei Viktorija Jarkina (Latvija).

Dešimtmetis aukšèiausiø ávertinimø Lietuvos biuro komandoms

Lietuvos biuro Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupei aukšèiausi ávertinimai skiriami jau devynerius metus iš eilës, Laimonui Skirbarkai atitenka aukšèiausia vieta teisininkø reitinge. Estijos biuro Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupë pirmoje vietoje yra jau penktus metus iš eilës, Toomas Prangli taip pat pelno aukšèiausià ávertinimà.

Latvijos biuro Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupë išlieka antroje vietoje, o Eva Berlaus, uþimanti pirmàjà vietà teisininkø reitinge, apibûdinama kaip gebanti išklausyti ir išlikti rami átemptose situacijose. Baltarusijos biuro Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupë išlieka pirmoje vietoje ketvirtus metus iš eilës. Aku Sorainen pripaþintas þymiu šios srities teisininku.

Á perspektyviø teisininkø sàrašà ámoniø ir prekybos teisës srityje átrauktas Paul Künnap (Estija). Drauge su dar trimis teisininkais jis neseniai papildë „Sorainen“ partneriø gretas, kuriose šiuo metu yra 33 partneriai.

„Chambers and Partners“ nuo 1990 m. vertina geriausius teisininkus ir advokatø kontoras iš 185 šaliø. „Chambers and Partners“ yra nepriklausomas vertintojas, todël jo ávertinimus lemia tik sëkmingas advokatø kontorø darbas.