„Sorainen“ advokatas, ekspertas Darius Raulušaitis dalyvavo Teisingumo ministerijos liepos 13 d. organizuotame susitikime su Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (toliau – EBPO) Darbo grupe prieš valstybës tarnautojø papirkinëjimà sudarant tarptautinius verslo sandorius (angl. OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions).

Ši diskusija – vienas iš EBPO Darbo grupës ekspertø susitikimø su Lietuvos viešojo ir privataus sektoriø atstovais,  kuriuose buvo renkama informacija Lietuvos vertinimui. Šis vertinimas yra vienas iš privalomø etapø Lietuvai siekiant 2018 m. ástoti á EBPO. Jo metu išsamiai nagrinëjamas Lietuvos teisinës ir institucinës bazës kovai su uþsienio pareigûnø papirkinëjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose praktinis veikimas.

Diskusijoje su EBPO Darbo grupe, kurioje dalyvavo Lietuvos advokatûros atstovai, Lietuvos baudþiamosios teisës mokslininkai ir advokatø kontorø atstovai, buvo svarstomi šie klausimai:

  • informuotumas apie kyšininkavimà uþsienyje ir Konvencijà dël kovos su uþsienio pareigûnø papirkimu;
  • kyšininkavimo uþsienyje nusikaltimas ir gynyba;
  • sankcijos uþ korupcinio pobûdþio nusikaltimus;
  • teismo proceso dël kyšininkavimo uþsienyje nutraukimas, áskaitant atleidimà nuo baudþiamosios atsakomybës uþ prisipaþinimà, bendradarbiavimà, savarankiškà pranešimø teikimà ir kompensacijà;
  • ir kt.

Narystë EBPO yra svarbi ne tik Lietuvos valdþios institucijoms, bet ir verslo sektoriaus atstovams, vykdantiems prekybà su uþsienio šalimis. EBPO, sukaupusi daug vertingos patirties ir gerosios praktikos kovos su korupcija srityje, suteikia progà Lietuvai susipaþinti ir ádiegti paþangiausius ir efektyviausius metodus, skirtus atskleisti, tirti ir uþkirsti kelià uþsienio šaliø pareigûnø papirkimui ir kitoms korupcinio pobûdþio nusikalstamoms veikoms.