Naudos gavėjas – naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ar kontroliuoja klientą arba kurio interesais yra vykdomas sandoris. Tikrasis įmonės naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris kontroliuoja įmonę arba nuosavybės teise valdo 25 proc. ir daugiau įstatinio kapitalo arba balsavimo teisę suteikiančių akcijų, įskaitant netiesiogiai įsigytą dalį.

Jei gaunate ar norite gauti Sorainen biuro Baltarusijoje (ИООО „Сорайнен и партнеры“) teikiamas paslaugas, pateikite atitinkamą informaciją apie kiekvieną fizinį asmenį, kuris kontroliuoja įmonę arba turi 10 proc. ir daugiau įstatinio kapitalo ar balsavimo teisę suteikiančių akcijų, įskaitant netiesiogiai įsigytą dalį.

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, Baltarusijoje ar trečiojoje šalyje yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, įskaitant aukšto valdžios institucijos pareigūno (pavyzdžiui, valstybės vadovo), vyriausybės vadovo, ministro, viceministro arba ministro pavaduotojo, ministro pavaduotojo, jei tokios pareigos egzistuoja, valstybės sekretoriaus ar kito aukšto rango vyriausybės pareigūno, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kanclerio; parlamento ar panašios įstatymų leidybos institucijos nario; aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, nario (teisėjo); savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ar kito aukšto rango savivaldybės pareigūno; aukščiausiosios valstybės audito ar kontrolės institucijos valdymo organo nario ar centrinio banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo arba valdybos ar tarybos nario; ambasadoriaus, laikinojo reikalų patikėtinio, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininko; valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo nario, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal (Lietuvos Respublikos) įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo nario; tarptautinės organizacijos arba tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovo, jo pavaduotojo, valdymo ar priežiūros organo nario; politinės partijos vadovo, jo pavaduotojo, valdymo organo nario pareigas, arba einantis pareigas, įtrauktas į asmenų, susijusių su užsienio valstybės pareigūnais, tarptautinių organizacijų pareigūnais, sąrašą ir Baltarusijos Respublikos prezidento nustatytą valstybės pareigybių sąrašą, patvirtintą Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 27.

Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens naudai, pavyzdžiui, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, vienintelis savininkas ar vienintelis naudos gavėjas.

Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens artimas šeimos narys – sutuoktinis arba sutuoktiniui prilyginamas asmuo (asmuo laikomas sutuoktiniui prilyginamu asmeniu tik tuo atveju, jei toks statusas yra suteiktas pagal atitinkamos valstybės teisės aktus, pavyzdžiui, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis)), tėvai, seneliai, anūkai, broliai, seserys, vaikai, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens sutuoktinio ar sutuoktiniui prilyginamo asmens, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens vaikų sutuoktinio ar sutuoktiniui prilyginamo asmens (įskaitant vaikų sugyventinius, tačiau jais neapsiribojant) ir politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens sutuoktinio ar sutuoktiniui prilyginamo asmens vaikų vaikai, įtėviai ir įvaikiai.