Sorainen konsultavo ámonæ „Blue Ocean Invest“ dël 100 % bendrovës „Interneto partneris“, didþiausios skydþiø bilietø platinimo ir kitø paslaugø tiekëjos Baltijos šalyse, akcijø paketo pardavimo. Naujuoju platformos akcininku tapo „Otravo Group“ – skrydþiø bilietø pardavimo internetu lyderis Beniliukso ir Skandinavijos šaliø rinkose.

„Interneto partneris“ valdo platformas „greitai.lt“ Lietuvoje, „flysiesta.lv“ Latvijoje, „bookinghouse.ee“ Estijoje, „flysiesta.pl“ Lenkijoje, „flysiesta.ru“ Rusijoje, „aviagid.com.ua“ Ukrainoje ir „Flysiesta.com“ kitose šalyse.

„Dþiaugiamës galëdami tapti dalimi tokios bendrovës kaip „Otravo“. Abiejø bendroviø „know-how“ bei veiklos sinergija leis mûsø verslà Europoje pakelti á dar aukštesná lygá. Tai leis padidinti mûsø uþimamà rinkos dalá šalyse, kuriose savo veiklai skiriame didþiausià dëmesá – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat ir kitose Europos šalyse. Neabejoju, kad dël to tapsime dar konkurencingesni ir galësime suteikti klientams galimybæ nusipirkti lëktuvø bilietus dar geresnëmis kainomis“, – teigia Alvydas Vitkauskas, „Interneto partnerio“ vadovas.

Sorainen konsultavo pardavëjà derybose, proceso struktûrizavimo ir sandorio dokumentø rengimo klausimais. Klientà konsultavo advokatas, ekspertas Mantas Petkevièius ir vyresnioji teisininkë Karina Andriukaitienë.