Sëkmingai išsprendus ginèus, 2015 metais bendrovës „Lidl Lietuva“ ásigyto buvusio Vilniaus keliø policijos pastato Giraitës gatvëje ir jam priskirto 2,2 ha sklypo vystymo projektas gali þengti á kità etapà.

Procedûras buvo sustabdæ nesutarimai, ar buvæs Keliø policijos pastatas nëra paveldo objektas, bei ar jo nevertëtø išsaugoti. Nesutarimas tarp Kultûros paveldo departamento, Vilniaus savivaldybës ir „Lidl Lietuva“ išspræstas taikos sutartimi, visoms šalims pripaþástant, kad pastatui nereikalingas kultûros vertybës apsaugos reþimas ir pastatas gali bûti griaunamas, þemës sklype plëtojant biurø parko kompleksà pagal vieno iš architektûrinio konkurso nugalëtojø architektûriniø pasiûlymø koncepcijos pagrindu parengtà projektà.

„Sorainen“ atstovavo bendrovei „Lidl Lietuva“ derybose su Kultûros paveldo departamentu, Lietuvos architektø sàjunga ir Vilniaus miesto savivaldybe bei pasirašant taikos sutartá. Teisininkø komandai vadovavo partnerë Aušra Mudënaitë ir vyresnysis teisininkas Simonas Skukauskas.