Gruodþio 7 d. vykusioje „Mergermarket“ apdovanojimø ceremonijoje „Sorainen“ buvo paskelbta „Metø M&A teisës patarëja Baltijos šalyse“ (angl. Baltic M&A Legal Adviser of the Year 2017). Šis prestiþinis apdovanojamas „Sorainen“ skirtas jau penktà kartà. „Mergermarket“ kasmet apdovanoja Europos ámoniø ásigijimø ir susijungimø (angl. M&A) rinkoje pirmaujanèias advokatø kontoras ir finansø patarëjus. „Sorainen“ apdovanojimà pelnë uþ inovatyvius sprendimus ágyvendinant sudëtingus didelës reikšmës sandorius Baltijos šalyse.

„Konsultavome ágyvendinant išskirtinius šiø metø sandorius, áskaitant ir tris didþiausius sandorius Baltijos šalyse. Tokio lygio projektai reikalauja ne tik inovatyviø bei unikaliø sprendimø, bet ir itin sklandaus bendradarbiavimo tarp kontoros komandø skirtingose šalyse. Dþiaugiamës, kad klientai pasitiki „Sorainen“, o mûsø darbo rezultatai yra ávertinami tarptautiniu lygiu“, – komentuoja Sergejus Butovas, „Sorainen“ Ámoniø teisës ir ásigijimø praktikos grupës vadovas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje.

Svarbiausi 2017 m. sandoriai, kuriuos ágyvendinant konsultavo „Sorainen“:

„Mergermarket“ apdovanojimo laimëtojai išrenkami per tris etapus, remiantis empiriniais duomenimis ir nepriklausomø ekspertø vertinimais. Komisija, kurià sudaro „Mergermarket“ stambiø privataus kapitalo fondø ir tarptautiniø advokatø kontorø ekspertai, kasmet vertina tarptautiniø sandoriø strateginæ reikšmæ, sudëtingumà ir novatoriškumà.