36 % organizacijø per pastaruosius dvejus metus susidûrë su ekonominiais nusikaltimais
22 % organizacijø per pastaruosius dvejus metus neatliko në vieno sukèiavimo rizikos vertinimo
Vienas iš dešimties ekonominiø nusikaltimø atskleidþiamas atsitiktinai

 → teigiama 2016 m. PwC Pasaulio ekonominiø nusikaltimø apþvalgoje


„Sorainen“ stiprina „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø komandà

Atsiþvelgiant á klientø poreikius ir stebinat auganèià su ekonominiais nusikaltimais susijusiø konsultacijø paklausà, „Sorainen“ siûlo „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø paslaugas. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje subûrëme šios srities specialistø komandà, kurià sudaro teisininkai, buvæ tyrëjai, kaltintojai ir teisëjai.

Bendrovëms pleèiantis ir jø savininkams atitrûkstant nuo kasdienio ámoniø valdymo auga rizika, kad vadovai ar darbuotojai gali pakenkti ámonei. Tarp galimø þalø yra kenksmingos sutartys, bendrovës turto pasisavinimas ar þalos bendrovës turtui darymas.

Teisë šiuo atveju apsaugo tik iš dalies ir daþniausiai tik tuomet, kai þala jau padaryta. Todël visø pirma, bendrovës privalo numatyti galimas rizikas ir ágyvendinti bûtinas vidines procedûras. Prioritetai priklauso nuo bendrovës dydþio ir veikos srities. Vienos ámonës turëtø didesná dëmesá skirti verslo paslapèiø apsaugojimui, kitos – konkurencijos taisykliø laikymuisi ir karteliniø susitarimø vengimui ar tinkamam bendravimui su vyriausybës agentûromis, nekeliant átarimø dël papirkinëjimo.

Rugsëjo mënesá prie „Sorainen“ prisijungë buvæs Estijos Teisingumo misterijos generalinis sekretorius ir generalinis prokuroras Norman Aas, didþiàjà dalá savo dvidešimt metø besitæsianèios karjeros skyræs „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimui. Jis dar labiau sustiprino kontoros „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø komandà, kurioje nuo 2016 m. dirba  Lietuvos generalinio prokuroro pareigas ëjæs Darius Raulušaitis.

Pagrindinës „Baltøjø apykakliø“ nusikaltimø tyrimø praktikos veiklos sritys yra:

  • padedame klientams ávertinti rizikas ir sustiprinti vidaus kontrolæ;
  • konsultuojame klientus, átarianèius sukèiavimo atvejus, ir atliekame vidinius tyrimus;
  • konsultuojame nukentëjusias ámones bendradarbiaujant su valstybës agentûromis baudþiamojo proceso metu: rengiame reikalavimus atlyginti þalà, atstovaujame klientà baudþiamojo proceso metu, teikiame pagalbà renkant árodymus;
  • konsultuojame ir atstovaujame klientams visø instancijø teismuose;
  • konsultuojame turto sekimo, atgavimo ir vykdymo klausimais;
  • padedame surinkti ákalèius tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu.