Jau devynioliktà kartà rengiamuose „International Financial Law Review“ (IFLR) apdovanojimuose „Sorainen“ buvo pripaþinta „Metø advokatø kontora Baltijos šalyse“. Šá titulà „Sorainen“ komanda pelno jau šeštà kartà.  

„Savoy“ viešbutyje Londone surengtoje iškilmingoje ceremonijoje buvo áteikti apdovanojimai advokatø kontoroms, konsultavusioms ágyvendinant inovatyviausius tarptautinius sandorius 2017 m. „Sorainen“ pripaþinimà pelnë uþ sandorius, pareikalavusius daug pastangø áveikiant reguliavimo kliûtis ir patvirtinusius „Sorainen“ galimybes teikti visapusiškas teisines konsultacijas. Tarp reikšmingiausiø „Sorainen“ projektø, atkreipusiø IFLR ekspertø dëmesá, buvo:

„Didþiuojamës, kad mus pasirinko teisës patarëjais ágyvendinant šiuos reikšmingus tarptautinius 2017 m. verslo sandorius. Tai buvo mûsø komandos galimybiø išbandymas ir puiki proga pademonstruoti visiškai integruotos komandos – tiek skirtingose šalyse, tiek ávairiose praktikos grupëse – galimybes siekiant reikšmingø rezultatø, – komentuoja Rûdolfs Eòìelis, „Sorainen“ Bankininkystës, finansø ir draudimo praktikos grupës vadovas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. – Esame dëkingi uþ šá apdovanojimà kaip mûsø darbo ávertinimà, taèiau svarbiausiu rodikliu mums išlieka rezultatai, lemiantys klientø sëkmæ.“

Keletas mûsø klientø citatø apie ágyvendintø sandoriø svarbà jø verslui:

„Tikime, jog šie pokyèiai padidins Baltijos vertybiniø popieriø rinkos konkurencingumà bei suteiks pridëtinës vertës visiems kapitalo rinkos ekosistemos dalyviams. Efektyvus  bendradarbiavimas  su reguliavimo institucijomis, centriniais bankais, rinkos dalyviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis Baltijos šaliø regione ir uþ jo ribø leido sëkmingai ágyvendinti šiuos svarbius pokyèius.“

Indars Asèuks, „Nasdaq“ Baltijos rinkos vadovas ir „Nasdaq CSD“ vadova

 

„Luminor“ valdymo struktûra buvo kuriama glaudþiai bendradarbiaujant su Europos ir Baltijos šaliø centriniais bankais, orientavomës á geriausias rinkos praktikas. Tai leis mums uþtikrinti nepriekaištingà rizikø valdymà, o tuo paèiu sukurs galimybes sparèiai vystyti mûsø paslaugas ir uþtikrinti gerà partnerystæ su kitomis institucijomis bei treèiosiomis šalimis.“

Nils Melngailis „Luminor Group“ direktoriø tarybos pirmininkas

 

„Tai yra pirmasis atvejis Lietuvos rinkoje, kai valstybës kontroliuojama bendrovë diversifikuoja skolos portfelá išleisdama obligacijas, ir pirmas kartas, kai yra išleidþiamos þaliosios obligacijos, investuotojø lëšas investuojant á þaliosios energetikos projektus. Šis sëkmingas debiutas uþtikrina gerà „Lietuvos energijos“ reputacijà tarptautinëse finansø rinkose.“

Dalius Misiûnas, tuometinis „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktoriu

2017 m. rugsëjis   2017 m. spalis   2017 m. liepa

„Sorainen“ yra pelniusi „Metø advokatø kontoros Baltijos šalyse“ apdovanojimà 2014, 2013, 2012, 2010 ir 2009 m. IFLR Europos apdovanojimai teikiami advokatø kontoroms kiekvienoje Europos jurisdikcijoje. Šiuose apdovanojimuose ypaè daug dëmesio skiriama pasiekimams tarptautiniuose sandoriuose finansavimo, kapitalo rinkø, restruktûrizavimo bei ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) srityse. IFLR ekspertai renka nugalëtojus atsiþvelgdami á klientø rekomendacijas, sandoriø novatoriškumà ir sudëtingumà. IFLR priklauso „Euromoney Legal Media Group“ ir yra finansø teisës publikacijø, skirtø finansø institucijø ir ámoniø teisininkams bei privaèiai dirbantiems teisës specialistams, rinkos lyderë.