Konkurencijos teisës paþeidimai sukelia rimtø padariniø tiek bendrovëms, tiek jø vadovams, o šiø paþeidimø grësmë yra aktuali visiems verslo sektoriams. Siekdami padëti ámonëms sumaþinti šià rizikà, „Sorainen“ konkurencijos teisës ekspertai parengë prie vartotojø poreikiø pritaikytà mokymo priemonæ, supaþindinanèià su pagrindiniais konkurencijos teisës principais.

„Sorainen“ pristato vienus pirmøjø e. mokymø Baltijos šalyse, pritaikytus vartotojams, neturintiems patirties teisës ar konkurencijos teisës srityje. Mokymai gali bûti naudojami kaip ávadas á konkurencijos teisæ, taip pat kaip priemonë pagilinti þinias tiems, kurie jau yra susipaþinæ su šia teisës sritimi. Mokymai pritaikyti ávairiø sektoriø ámonëms ir yra aktualûs visø lygiø darbuotojams, be to, vartotojai gali mokytis savarankiškai, bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Siekiant pritaikyti mokymus individualiems poreikiams, siûlome galimybæ uþduoti klausimus lektoriams.

„Verslo aplinkoje sparèiai augant supratimui apie skaudþias konkurencijos teisës taisykliø paþeidimø pasekmes, pastebime didëjantá susidomëjimà šia teisës sritimi. Pagrindiniø konkurencijos teisës principø išmanymas yra bûtinas tiek ámoniø darbuotojams, tiek vadovams, todël reikalinga universali ir patogi priemonë, supaþindinanti su šia teisës sritimi. Dþiaugiamës galëdami pasiûlyti tokià priemonæ,“ – komentuoja „Sorainen“ Konkurencijos praktikos vadovas Daivis Švirinas.

Kodël ámoniø darbuotojams bûtina išmanyti konkurencijos teisæ?

 • Konkurencijos teisës paþeidimai gresia visoms ámonëms.
 • Paþeidimai daþniausiai ávykdomi dël konkurencijos taisykliø neþinojimo.
 • Konkurencijos teisës paþeidimai daþniausiai árodomi remiantis elektroniniais laiškais, kuriuos išsiuntë ávairiø lygiø darbuotojai.
 • Europos Komisija ir nacionalinës konkurencijos institucijos yra itin budrios.

Konkurencijos teisës paþeidimø pasekmës Baltijos šalyse:

 • didelës baudos – iki 10 % bendrovës metiniø pajamø;
  • Lietuvoje 2016 m. sumokëta apie 19 mln. eurø baudø;
  • Estijoje didþiausia bauda, skirta uþ dalyvavimà karteliniame susitarime, yra apie 11 mln. eurø;
  • Latvijoje didþiausia ámonei skirta bauda yra 5,8 mln. eurø;
 • draudimas dalyvauti viešøjø pirkimø konkursuose;
 • asmeninë vadovø atsakomybë, pvz.: draudimas uþimti vadovaujamas pareigas ar net baudþiamoji atsakomybë (Estijoje gresia ákalinimas iki 3 metø);
 • þalos atlyginimas nukentëjusiems;
 • neigiama átaka bendrovës reputacijai.

Norëdami uþsiregistruoti ar daugiau suþinoti, kaip šie mokymai gali pagilinti Jûsø komandos konkurencijos teisës þinias ir padëti išvengti brangiai kainuojanèiø klaidø, susisiekite su mokymø kuratore, vyresniàja teisininke Monika Mališauskaite.

Plaèiau apie mokymus »