Baltijos šaliø vyriausybës skandina verslininkus biurokratijoje – tokia yra pagrindinë keturiø naujø „Sorainen“ partneriø þinutë. „Labiau pasitikëkite þmonëmis“, – apibendrindamas siûlo Paul Künnap.

 

Vyresnysis partneris
Aku Sorainen

Iki šiol niekada nesame vienu metu pakvietæ prisijungti keturiø partneriø. Šis þingsnis itin svarbus ir dël to, kad visi keturi teisininkai „uþaugo“ kontoroje ir tapo pirmaujanèiais specialistais savo praktikos srityse: Mantas – M&A ir privataus kapitalo, Augustas – bankø ir finansø, Mihkel – IT, intelektinës nuosavybës ir duomenø apsaugos, Paul – nekilnojamojo turto M&A sandoriø, statybø ir mokesèiø.

 

Šá mënesá „Sorainen“ lyderiø gretas papildë rekordinis skaièius naujos kartos partneriø – Mihkel Miidla ir Paul Künnap Estijoje bei Augustas Klezys ir Mantas Petkevièius Lietuvoje. „Sorainen“ šiuo metu turi 33 partnerius keturiose šalyse.

 
  Augustas Klezys
  emailLinkedIn

Augustas Klezys

Augustas (34) prie kontoros prisijungë 2011 m. Nuo 2013 m. jis sëkmingai vadovauja vienai iš sparèiausiai auganèiø „Sorainen“ sektoriaus grupiø – Finansiniø paslaugø ir draudimo. Augustas konsultavo pasaulines finansø ástaigas ir stambiausius Lietuvos bankus ágyvendinant strateginius projektus. Jo visapusiškas bankininkystës verslo išmanymas ir gebëjimas tiksliai suprasti klientø poreikius nestebina – Augustas ne vienerius metus dirbo teisininku banke.

Šalies finansø rinkos dalyviai vertina Augustà kaip patyrusá ekspertà ir patikimà konsultantà. Kolegoms Augustas yra komandos narys ir draugiškas patarëjas, á kurá visuomet kreipiasi jaunesnieji teisininkai.

  Mihkel Miidla
  emailLinkedIn

Mihkel Miidla

Mihkel (34) karjerà „Sorainen“ Estijos biure pradëjo prieš dešimt metø kaip teisininko padëjëjas. Jis buvo pirmasis kontoros Prekybos ir reguliuojamø industrijø praktikos grupës darbuotojas ir nuo pat pradþiø tapo viena pagrindiniø šios grupës varomøjø jëgø. Entuziastingai besidomintis interneto, komunikacijø ir technologijø sritimis Mihkel sëkmingai stojo uþ Komunikacijø, þiniasklaidos ir technologijø sektoriaus grupës vairo. Pastaruoju metu Mihkel yra pagrindinis ekspertas, á kurá kreipiamasi sprendþiant su Bendruoju duomenø apsaugos reglamentu susijusius klausimus.

Mihkel þino, kad teisininkai privalo judëti ta paèia kryptimi, kuria juda rinka, ir niekada neuþstrigti praeityje. Technologijoms ir toliau vystantis tokiu greièiu, Mihkeliui neturëtø pritrûkti jo mëgstamø iššûkiø. Kolegø akyse Mihkel yra profesionalus teisininkas su puikiu humoro jausmu.

  Mantas Petkevièius
  emailLinkedIn

Mantas Petkevièius

Mantas (37) „Sorainen“ komandoje jau keturiolika metø. Jis sëkmingai vadovauja kontoros Privataus kapitalo praktikai Lietuvoje ir konsultuoja ágyvendinant ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) sandorius. Pagal „Mergermarket“ statistikà jis uþima treèià vietà tarp individualiø teisininkø pagal konsultuotø stambiø ámoniø ásigijimo ir susijungimo sandoriø vertæ Baltijos šalyse (26 sandoriai, kuriø bendra atskleista vertë siekia 2,678 mlrd. eurø, 2005–2018 metais). Manto aštrus þvilgsnis ir greita reakcija, praverèianti ne tik badmintono aikštelëje, bet ir sprendþiant teisës klausimus, padëjo jam pelnyti kolegø pasitikëjimà ir išvystyti stiprià Privataus kapitalo praktikà. Praëjusiais metais „Sorainen“ konsultavo steigiant visus tris privataus ir rizikos kapitalo fondus Lietuvoje. Mantas taip pat vertinamas uþ diplomatinius ir organizacinius gebëjimus.

  Paul Künnap
  emailLinkedIn

Paul Künnap

Paul (41) yra išbandyta ir uþgrûdinta „Sorainen“ uola. „Sorainen“ komandoje jis jau dvidešimt metø. Plati Paulo patirtis ávairiose teisës srityse leidþia jam matyti visà paveikslà. Pagrindinës Paulo specializacijos sritys yra ámoniø ir sutarèiø teisë bei mokesèiai. Jis vadovauja Nekilnojamojo turto ir statybø praktikos grupei Estijoje.

Suomijoje uþaugæs Paul studijavo teisæ Estijos ir Suomijos universitetuose. Jis kelerius metus dirbo teisininku Suomijoje, todël gerai išmano ir šios šalies teisinæ sistemà. Paul vadovaujasi taisykle, kad geras teisës patarëjas privalo ne tik puikiai išmanyti rinkà ir verslà, gebëti atskirti, kas svarbu, o kas ne, ir greitai reaguoti, bet ir išlikti kuklus bei niekada nemanyti, kad viskà þino. Šiomis taisyklëmis jis vadovaujasi kiekvienà dienà.