„Mergermarket“ paskelbë 2015 metø ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) teisës ekspertø reitingus.

SORAINEN pirmauja tarp advokatø kontorø Baltijos šalyse ir Baltarusijoje bei yra vienintelë Baltijos šalyse, kurià „Mergermarket“ átraukë tarp 15 geriausiø teisës patarëjø Centrinës ir Rytø Europos regione. Aukštà vietà „Mergermarket“ reitinge SORAINEN uþtikrino sëkmingas darbas prie penkiolikos išskirtiniø projektø, kuriø bendra vertë siekia daugiau nei 204 mln. eurø.

2015 metais SORAINEN komanda dirbo prie stambiausiø regiono ámoniø ásigijimø ir susijungimø sandoriø:

„Mergermarket“, priklausanti „Financial Times“ grupei, renka ir teikia informacijà apie ámoniø susijungimø ir ásigijimø sandorius, kuriø vertë viršija 5 mln. JAV doleriø (apie 4,7 mln. eurø) arba sandorius, kuriais parduodamø ámoniø metinë apyvarta viršija 10 mln. JAV doleriø (apie 9,4 mln. eurø). Su „Mergermarket“ reitingø ataskaita galite susipaþinti èia>>