„Sorainen“ Latvijos biuro Nekilnojamojo turto ir statybø komandos vadovë Lelde Laviòa buvo pakviesta nuo 2017 m. sausio 1 d. tapti dvidešimt aštuntàja „Sorainen“ partnere.

Prisijungusi prie kontoros 2005 m. Lelde tapo pirmaujanèia statybø teisës specialiste Latvijoje. Klientai vertina Leldës ir jos komandos energijà, atsidavimà ir entuziazmà, taip pat akcentuoja jø profesionalumà ir patirtá, ágytà dirbant prie stambiausiø šalyje nekilnojamojo turto ir statybø projektø. Lelde taip pat prisidëjo rengiant teisës aktus dël padalytos nuosavybës prevencijos ir nuosavybës ekspropriacijos.

„Nekilnojamojo turto ir statybø komandai naudinga turëti partneræ, didelá dëmesá skirianèià praktikos auginimui. Šios komandos nariai yra motyvuoti, nuolat demonstruoja gebëjimà bendradarbiauti ir efektyvø komandiná darbà, tai yra ne tik tvirtas pagrindas praktikos augimui, bet ir tolesniam Baltijos šaliø ir Baltarusijos komandos bei visos kontoros stiprëjimui,“ – teigia kontoros vyresnysis partneris Aku Sorainen.

Leldæ nekilnojamojo turto kategorijoje rekomenduoja tarptautiniai teisës þinynai – „Chambers“ ir „Legal 500“. Pasak „Chambers“, „Leldes Laviòos patirtis statybø sutarèiø ir savivaldybiø susitarimø srityje yra áspûdinga. „Su ja itin malonu dirbti,“ – teigia klientai.“

Aktyvus Leldës poþiûris gerai þinomas ir uþ kontoros ribø – ji ne vienerius metus laimëjo Latvijos advokatø kolegijos organizuojamà teniso turnyrà.