Prie „Sorainen“ Nekilnojamojo turto ir statybø praktikos grupës prisijungë Laura Nalivaikienë, devynerius metus vadovavusi Valstybinei teritorijø planavimo ir statybos inspekcijai. Laura Nalivaikienë konsultuos klientus teritorijø planavimo, projektavimo ir statybø, nekilnojamojo turto bei infrastruktûros plëtros klausimais.

„Dþiaugiamës Lauros prisijungimu, kuris sustiprins „Sorainen“ Nekilnojamojo turto ir statybø praktikos grupæ. Laura reikšmingai prisidëjo formuojant teritorijø planavimo, statybø reguliavimà Lietuvoje ir yra viena stipriausiø šios srities ekspertø šalyje. Neabejojame, kad Lauros patirtis, per 15 metø sukaupta valstybës tarnyboje, bus vertinga konsultuojant tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus klientus“, – teigia advokatø kontoros „Sorainen“ partnerë, viena iš Nekilnojamojo turto ir statybø praktikos grupës vadovø Lietuvoje Aušra Mudënaitë.

Eidama Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos viršininkës pareigas Laura buvo atsakinga uþ šios institucijos strateginiø tikslø ágyvendinimà, veiklos efektyvinimà ir teisës aktø tobulinimà. Ji daug dëmesio skyrë inspekcijos veiklos skaidrinimui bei teritorijø planavimo ir statybos srityse teikiamø paslaugø perkëlimui á elektroninæ erdvæ, ûkio subjektø konsultavimui, metodinës pagalbos statybos dalyviams teikimo tobulinimui ir pastatø modernizavimo kokybës prieþiûrai.

Laura Nalivaikienë turi teisës magistro laipsná, kurá ágijo Lietuvos teisës akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete).

„Antrajai kadencijai Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijoje einant á pabaigà nusprendþiau tæsti karjerà privaèiame sektoriuje. Sprendimà prisijungti prie „Sorainen“ lëmë èia dirbanti stipriø specialistø komanda ir tai, kad šios advokatø kontoros darbo principai ir didelis dëmesys skaidrumui bei atvirumui sutampa su mano darbo etika. Darbas advokatø kontoroje suteiks galimybæ per daugelá metø sukauptas teritorijø planavimo ir statybos reguliavimo þinias pritaikyti naujame kontekste“, – sako Laura Nalivaikienë.

„Sorainen“ Nekilnojamojo turto ir statybø praktikos grupë teikia teisines paslaugas pirmaujantiems nekilnojamojo turto ir statybø rinkos dalyviams, maþmeninës prekybos atstovams, pramonininkams ir ávairioms institucijoms ágyvendinant stambiausius projektus Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. „Sorainen“ nuolat konsultuoja nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, finansavimo, vystymo ir valdymo bei susijusiø sandoriø sudarymo ir ágyvendinimo klausimais, taip pat vykdant vietos ir tarptautinius statybos projektus.