PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas

Sutarties vykdymo tikslais Jūsų perduotų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra Sorainen biurai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje
(„Sorainen“).

Duomenų perdavimo už ES ribų (į Baltarusiją) saugumas užtikrinamas sutartimi tarp Sorainen biuro Baltarusijoje ir kitų Sorainen biurų pagal
standartines sutartines nuostatas, patvirtintas Europos Komisijos.

Duomenų apsaugos pareigūnas
el. paštas: privacy@sorainen.com

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Sorainen tvarkys Kliento, jei jis yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų (atstovų, darbuotojų ir kt.) asmens duomenis šiais tikslais ir teisiniais
pagrindais:

 • Teisėtas duomenų tvarkymas, siekiant sudaryti ir vykdyti šią Sutartį, grindžiamas būtinybe ir teisine pareiga tinkamai, sąžiningai ir
  efektyviai įvykdyti šią Sutartį arba būtinybe Sorainen pasinaudoti iš šios Sutarties kylančiomis teisėmis. Reglamento 6 str. 1 d. b) ir
  c) p.
 • Atskiroms asmens duomenų tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą taip pat gali sudaryti Sorainen taikomų teisinių prievolių
  vykdymas (pavyzdžiui, mokesčių deklaravimo, interesų konflikto vengimo, Kliento teisinio patikrinimo, Kliento atžvilgiu taikomų
  apribojimų patikrinimo ir kt.). Reglamento 6 str. 1 d. c) p.
 • Teisėtas tiesioginės rinkodaros priemonių (naujienlaiškių, kvietimų, pranešimų) naudojimas grindžiamas teisėtais Sorainen
  interesais vykdyti savo veiklos plėtrą. Reglamento 6 str. 1 d. f) p.
 • Teisėtas statistinių duomenų rengimas ir analizė grindžiami teisėtais Sorainen interesais stebėti ir tobulinti vykdomą veiklą.
  Reglamento 6 str. 1 d. f) p.

Gaunamų ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Sorainen gali gauti ir tvarkyti šiuos duomenis:

 • vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, įskaitant asmens tapatybės dokumentų kopijas;
 • kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas, adresas);
 • užimamos pareigos, darbovietė, darbovietės kontaktiniai duomenys;
 • informacija apie įgaliojimus (atstovavimą), įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, dokumentų kopijas;
 • susirašinėjimas su Sorainen;
 • duomenys, pateikti anketose apie pinigų plovimo prevenciją ir tarptautines sankcijas;
 • kiti duomenys, surinkti ar suformuoti šios Sutarties su Sorainen vykdymo metu, atsižvelgiant į teikiamų teisinių paslaugų pobūdį
  (dokumentų pasirašymas, paklausimų teikimas, registrų įrašai, šeiminė padėtis ir pan.);
 • kalba;
 • politinio pažeidžiamumo, persona non grata požymiai.

Sorainen tvarkomus duomenis gali gauti arba prieigą prie jų turi:

 • Sorainen atstovai, atsakingi už Jums teikiamas paslaugas, šiuos atstovus aptarnaujantis Sorainen personalas;
 • trečiosios šalys, kurios teikia paslaugas Sorainen, tarp jų – rinkodaros įmonės, informacinių technologijų paslaugų teikėjai,
  informacinių sistemų priežiūros paslaugų teikėjai, verslo analitikos ir verslo planavimo paslaugų teikėjai, audito įmonės ir kiti tiek,
  kiek tai reikalinga tokioms funkcijoms atlikti;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija;
 • bankai;
 • kitos valstybinės institucijos ir subjektai tiek, kiek tai reikalinga Jums skirtoms paslaugoms teikti (teisėtiems reikalavimams vykdyti);
 • kiti Sorainen pasitelkiami duomenų tvarkytojai ir asmenys, susiję su šios Sutarties vykdymu;
 • subjektai, padedantys Sorainen realizuoti teises, kylančias iš šios Sutarties nuostatų (subjektai, teikiantys skolų išieškojimo ir
  atgavimo paslaugas, konsultantai, teismai ir kt.).

Duomenų saugojimo laikotarpis

Šios Sutarties ir teisinių prievolių vykdymo tikslais duomenys tvarkomi visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį ir saugomi iki ieškinio senaties
termino pabaigos.

Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol nepasinaudojate savo teise pareikšti nesutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo ir
bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 2 metus nuo tada, kai gavote paskutinius Sorainen pranešimus, t. y. atidarėte ir peržiūrėjote pranešimų turinį,
nepriklausomai nuo to, ar pasinaudojote pranešimuose pateikta informacija.

Statistinių duomenų rengimo ir analizės tikslais duomenys tvarkomi 5 metus nuo jų surinkimo.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Sorainen leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų
tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pareikšti nesutikimą. Klausimais,
susijusiais su Jūsų teisių įgyvendinimu, galite kreiptis į Sorainen duomenų apsaugos pareigūną.