VMI, vertindama įmonių susidomėjimą darbuotojų pasirinkimo sandoriais (opcionais) bei su tuo susijusių mokestinių aspektų aktualumą (įskaitant ir dėl su opcionų įgyvendinimu susijusių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams) atnaujino Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams priklauso nuo to, kokiu būdu įmonė įgyvendina opcioną. Taisyklės aktualios jau įgyvendintų planų atžvilgiu, taip pat ir sprendžiant dėl opcionų planų struktūros.

Kokiu būdu įmonės gali įgyvendinti pasirinkimo sandorį?

Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais pasirinkimo sandorio įvykdymas galimas:

  • išleidžiant vieneto akcijas ir jas darbuotojams perleidžiant nemokamai arba lengvatine kaina; tokiais atvejais leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tik faktiškai patiriamos su akcijų išleidimu susijusius sąnaudos;
  • nuperkant paties vieneto arba susijusio vieneto akcijas ir jas darbuotojams perleidžiant nemokamai arba lengvatine kaina; tą mokestinį laikotarpį, kurį įvykdomas pasirinkimo sandoris, įmonė turi pripažinti vertybinių popierių (akcijų) perleidimo turto vertės padidėjimo pajamas. VP vertės pajamomis bus pripažįstamas skirtumas tarp akcijų pardavimo tikrosios rinkos kainos ir jų įsigijimo kainos. Konkrečiai, tokiu atveju, kai (a) akcijos perleidžiamos nemokamai, vertės padidėjimo pajamoms priskiriama akcijų perleidimo suma; (b) akcijos perleidžiamos už lengvatinę kainą, turto vertės padidėjimo pajamoms priskirta akcijų perleidimo suma, atėmus darbuotojo faktiškai už įsigyjamas akcijas sumokėtą sumą.
  • sumokant kompensaciją susijusiam vienetui už darbuotojui suteikiamas susijusio vieneto akcijas. Tokiu atveju faktiškai sumokėta suma turėtų būti laikoma leidžiamais atskaitymais.

Priklausomai nuo pasirinkimo sandorio įgyvendinimo būdo skirsis sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams tvarka.

Kada turi būti atskaitomos išlaidos?

Išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir iš pajamų atskaitomos tą mokestinį laikotarpį, kurį pasirinkimo sandoris yra realizuojamas.

Tuo tarpu įmonės, kurios nuo pasirinkimo sandorių sudarymo dienos, ruošdamosi sudaryto pasirinkimo sandorio įgyvendinimui, finansinėje apskaitoje formuoja atidėjinius akcijų, kurias perleis darbuotojams, įsigijimui, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, šių atidėjinių sąnaudas, priskiria neleidžiamiems atskaitymams.

Komentare aptariamos ir kitos su išlaidų priskyrimu leidžiamiems atskaitymams susijusios situacijos, tame tarpe, kai dėl darbuotojo perkėlimo į kitą grupės įmonę, kaštai, susiję su pasirinkimo sandoriais, yra kompensuojami darbuotoją perėmusiam vienetui proporcingai už laikotarpį, kurį darbuotojas dirbo tokias išlaidas kompensuojančioje įmonėje.