Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, Statybos įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai, įtvirtinantys pritarimų projektiniams pasiūlymams (PP) teisėtumo tikrinimo procedūrą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI).

Ką tai reiškia vystytojams?

 • gali reikšmingai pailgėti projektavimo ir statybos leidimo gavimo terminai;
 • kyla piktnaudžiavimo rizika teikiant skundus dėl pritarimo PP teisėtumo tikrinimo;
 • galimi teisminiai ir ginčai dar iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo;
 • tapo aktualiau prieš viešinant PP atidžiai įvertinti, ar PP sudėtis (pateikiami brėžiniai ir kiti dokumentai) ir PP sprendiniai atitinka visus (net ir formalius) jiems nustatytus reikalavimus.

Pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, viešojo administravimo subjektai ir kiti asmenys iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo turės teisę kreiptis į VTPSI su skundais (prašymais) dėl savivaldybės administracijos pritarimo PP teisėtumo patikrinimo.

Ką tikrins VTPSI?

VTPSI, tikrindama pritarimų PP teisėtumą, pateiks privalomąjį nurodymą savivaldybei, statytojui, kitiems asmenims per 10 d. d. pateikti visus su tikrinama procedūra susijusius dokumentus.

Gavusi dokumentus, VTPSI tikrins, ar:

 • statytojo prašyme informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą nurodyti visi pagal teisės aktų reikalavimus privalomi duomenys;
 • statytojas su prašymu informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą pateikė visus privalomus dokumentus;
 • PP sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus;
 • statytojas atitinka jam Statybos įstatyme nustatytus reikalavimus;
 • PP pasirašė visi juos privalėję pasirašyti asmenys, ar šie asmenys turėjo teisę rengti ir pasirašyti PP;
 • PP teisingai nurodyta statinio naudojimo paskirtis, kategorija ir statybos rūšis;
 • PP sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams;
 • laikytasi Aplinkos ministro nustatytų visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą terminų.

VTPSI gali kreiptis į statinio projektą tikrinančias institucijas

VTPSI, atlikdama patikrinimą, prireikus kreipiasi į Statybos įstatyme nurodytas statinio projektą tikrinančias institucijas ir kitus subjektus (jų padalinius), pateikdama privalomuosius nurodymus per 10 d. d. pateikti išvadas, ar PP sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus.

Patikrinimas įprastai užtruks iki 20 darbo dienų nuo visos informacijos surinkimo

Pritarimų PP teisėtumo patikrinimas turi būti atliktas per 20 d. d. nuo visos informacijos, būtinos skundui išnagrinėti, gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą patikrinimo negalima atlikti, VTPSI gali šį terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 d. d. Patikrinimas įforminamas VPTSI surašomu patikrinimo aktu.

VTPSI gali reikalauti savivaldybės panaikinti pritarimą PP

Nustačiusi pažeidimų, VTPSI per 5 d. d. nuo patikrinimo akto pasirašymo gali nuspręsti pareikalauti pašalinti pažeidimus arba reikalauti iš savivaldybės panaikinti pritarimą PP.

Jeigu nustatyti techninio pobūdžio ar mažareikšmiai procedūriniai pažeidimai, nustatyta kitų trūkumų, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, VTPSI gali pateikti pažeidimus padariusiems asmenims privalomąjį nurodymą juos pašalinti.

Kai nustatomi ne mažareikšmiai pažeidimai, VTPSI gali savivaldybės administracijai surašyti privalomąjį nurodymą per ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą panaikinti pritarimą PP ir šį pritarimą IS „Infostatyba“ pažymėti kaip negaliojantį.

VTPSI surašius privalomąjį nurodymą panaikinti pritarimą PP, draudžiama išduoti SLD.