Vasaros pradžioje Seimas priėmė Darbo kodekso (DK) pakeitimus, apimančius daugelį darbo teisės aspektų. Iš viso DK atlikta daugiau nei 40 straipsnių pakeitimų, kurių didžioji dalis įsigalioja jau nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos. Pateikiame esminių pokyčių, kurie yra aktualūs tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, apžvalgą.

Darbo sutarties nutraukimas, darbuotojų diskriminacija ir mobingas

1.  Diskriminacija ir atleidimas darbdavio valia. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja papildytas kriterijų, kuriais yra draudžiama diskriminuoti, sąrašas, papildomai įtraukiant draudimą diskriminuoti dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi DK numatytomis teisėmis.

2. Mobingas. Naujoje DK redakcijoje taip pat atsirado reikšmingi pakeitimai, susiję su darbe patiriamu psichologiniu smurtu:

 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdavys turi paskelbti informaciją apie psichologinio smurto prevenciją įprastais darbovietėje būdais ir imtis aktyvių veiksmų padėti asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje.
 • Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigalioja pakeitimai, apibrėžiantys kas yra mobingas, kas yra smurtas ir priekabiavimas, įskaitant smurtą bei priekabiavimą dėl lyties. Tokiu smurtu laikomas bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala.
 • Mobingo, smurto ir priekabiavimo veiksmai yra draudžiami ne tik darbo vietose, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį, bet ir pertraukų metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis. Smurtas bus draudžiamas su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu, su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu, darbdavio suteiktame būste, pakeliui į darbą ar iš darbo.
 • Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 50, įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti bei įgyvendinti.

3. Trumpesnis įspėjimo terminas nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioję pakeitimai numato:

 • Kaip ir anksčiau, darbuotojas darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių gali nutraukti įspėjęs darbdavį prieš 20 kalendorinių dienų, tačiau atleidimo data gali būti ankstesnė, jei darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.
 • Be to, naujai numatyta, kad darbuotojas neturi teisės realizuoti teisės atšaukti įspėjimą per 3 darbo dienas, jeigu darbo sutartis jau nutraukta.

4. Keičiasi įspėjimo terminai nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja nuostata, kuri numato, kad įspėjimo terminas taip pat trigubinamas darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Darbo laikas, bandomasis laikotarpis ir atostogos

1. Išbandymo terminas. Naujoje DK redakcijoje yra trumpinamas darbuotojo išbandymo terminas, kai jis dirba pagal terminuotą darbo sutartį. Jeigu terminuota darbo sutartis yra sudaroma trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui (atitinkamai trumpesnis nei 3 mėn.). Ši nuostata bus taikoma terminuotoms darbo sutartims, sudarytoms po 2022 m. rugpjūčio 1 d.

2. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja papildytas sąrašas, kuomet darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti ne visą darbo laiką, papildomai įtraukiant šias sąlygas:

 • Jei darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį;
 • jei to reikalauja darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų.

3. Darbo laiko režimas. DK atsirado nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusi nuostata, susijusi su darbuotojo prašomu darbo laiko režimu:

 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatybių tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų.

4. Tėvystės atostogos. Nuo 2023 m. sausio 1 d. tėvystės atostogos galės būti skaidomos ne daugiau kaip į dvi dalis. Ankstesniame reguliavime buvo numatyta, kad tėvystės atostogos turi būti nepertraukiamos.

5. Vaiko priežiūros atostogos. Naujame reguliavime atsirado nuostata, numatanti neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas kiekvienam iš tėvų. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios pakeitimas, kuris numato:

 • Kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų), imdamas atostogas vaikui prižiūrėti, bet kuriuo metu iki vaikui sukaks 18 ar 24 mėnesiai, pirmiausia turi teisę pasinaudoti 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalimi, kuri niekam negali būti perleista.
 • Neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų (įtėvių, globėjų).
 • Neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalies abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu.

6. Nemokamas laisvas laikas. Iki šiol DK redakcijoje nebuvo numatyti atvejai, kuomet darbdavys privalo suteikti nemokamą laiką darbuotojui. Tačiau nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

7. „Mamadieniai“ ir „tėvadieniai“. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. DK įsigalioja nauji pokyčiai tėvams, auginantiems vieną ir daugiau vaikų. Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per tris mėnesius,. Tuo tarpu, darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, suteikiamos dvi dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę.

Ankstesniame reguliavime darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų nebuvo suteikiama papildoma poilsio diena arba trumpinamas darbo laikas. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, buvo suteikiama tik viena poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę.

Darbo santykiai ir darbo sąlygų keitimas

1. Papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas iki darbo pradžios. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja papildytas sąrašas, numatantis kokia informacija turi būti pateikta darbuotojui darbo sutartyje ar kitame dokumente, papildomai įtraukiant:

 • Išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmę ir sąlygas;
 • darbo sutarties pasibaigimo tvarką;
 • viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo už juos tvarką ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarką;
 • teisę į mokymo paslaugas, jei tokia teisė darbdavio yra suteikiama;
 • socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimus ir informaciją apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Šiuo atveju darbdavys dokumente gali pateikti nuorodas į minėtas sritis reglamentuojančias darbo teisės normas. Ankstesniame reguliavime informacijos sąrašas buvo trumpesnis, nebuvo numatyta galimybė pateikti nuorodas į teisės aktų šaltinius.

2. Darbo sąlygų keitimas. Naujoje DK redakcijoje įtraukta papildoma nuostata, sakanti, kad jeigu darbo sutartis yra keičiama darbuotojo iniciatyva ir darbo sutarties pakeitimas yra terminuotas, pasibaigus šiam terminui, darbuotojas grįžta dirbti buvusiomis darbo sąlygomis. Šis pakeitimas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

3. Nuotolinis darbas. 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja papildytas sąrašas atvejų, kuomet darbdavys privalo leisti darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, jeigu neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, papildomai įtraukiant:

 • Darbuotojus, auginančius vaiką iki aštuonerių metų;
 • darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos būkle, neįgalumu ar būtinybe slaugyti šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį. Tokie darbuotojai turi teisę nuotoliniu būdu dirbti visą laiką.

Ankstesnėje redakcijoje darbuotojų, turinčių teisę į šią garantiją, sąrašas buvo trumpesnis. Be to, jie turėjo teisę penktadalį viso darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

4. Papildomi reikalavimai, kuriuos turės atitikti laikinojo įdarbinimo įmonės. Nauji pakeitimai, kurių anksčiau nebuvo:

 • Nuo 2022 rugpjūčio 1 d. laikinojo įdarbinimo įmonės kartą per mėnesį turi teikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.
 • Ne mažiau negu 3 paeiliui einančius kalendorinius mėnesius turės turėti laikinųjų darbuotojų.

Jeigu Valstybinė darbo inspekcija iš darbdavio negaus informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių, inspekcija per 5 darbo dienas priims sprendimą, kad darbdavys neatitinka jam keliamų kriterijų ir išbrauks jį iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo (prieš tai nustačius 3 darbo dienų terminą šiai informacijai pateikti, skaičiuojamą nuo pranešimo dėl informacijos pateikimo gavimo dienos).

Taip pat, jeigu darbdavys Valstybinei darbo inspekcijai nurodo, kad daugiau nei 3 paeiliui einančius kalendorinius mėnesius neturi laikinųjų darbuotojų, inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka jam keliamų kriterijų ir jį išbraukia iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.

Komandiruotės ir kompensacijos

1. Atsirado darbdavio pareiga pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojantys pakeitimai:

 • Nustatytas naujas reikalavimas, kad be kitos informacijos, nurodytos DK 44 str. 1 ir 2 d., tokios komandiruotės atveju darbuotojas turės būti iš anksto informuojamas apie valstybę (-es), į kurias bus vykstama.
 • Jeigu darbuotojas į kitą ES valstybę ar EEE valstybę komandiruojamas laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su kitoje valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę įteikiamuose dokumentuose papildomai turi būti nurodoma:
  a. darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal valstybės, į kurią jis komandiruojamas, teisę;
  b. dienpinigiai ir išmokos, skirtos su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, jeigu taikoma;
  c. nuoroda į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus.

Ankstesnis reguliavimas nenumatė reikalavimo iš anksto informuoti apie valstybę, į kurią (kurias) bus vykstama, tačiau vis dar išlieka reikalavimas nurodyti darbo funkcijos atlikimo vietą.

Nors tai nauja nuostata, tačiau toks reguliavimas dalinai persidengia su DK 44 str. 1 d. nuostatomis – reikalavimas darbuotojui pateikti informaciją apie darbo užmokestį ir jo sudedamąsias dalis. Anksčiau galiojęs reguliavimas nenumatė reikalavimo pateikti informaciją apie dienpinigius ir išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, (jeigu taikoma) ir nuorodos į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus.

2. Mažinamos kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Nauji pakeitimai:

 • Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 30 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.
 • Ankstesnis reguliavimas numatė, kad už nurodyto pobūdžio darbą galėjo būti mokama 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio kompensacija.
 • Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Nuo 2023 m. birželio 1 d. ši nuostata neteks galios, tai yra, nebeliks galimybės mokėti šią kompensaciją.

Darbo taryba

1. Atsirado galimybė steigti darbo tarybą darbdavio veiklą vykdančiuose struktūriniuose organizaciniuose dariniuose (filialuose, atstovybėse ar kituose struktūriniuose padaliniuose). Iki šiol nebuvo galimybės sudaryti jungtinę darbo tarybą darbdavio lygmeniu ir darbo tarybą darbovietės lygmeniui struktūriniame organizaciniame darinyje, tačiau nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja nauji pakeitimai, kurie sako, kad:

 • jei įmonė veikia šalyje ir (ar) jei įmonėje yra darbdavio veiklą vykdančių struktūrinių organizacinių darinių (filialų, atstovybių ar kitų struktūrinių gamybos, prekybos padalinių), kuriuose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, išskyrus kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, darbovietės lygmeniu gali būti renkama struktūrinio organizacinio darinio darbo taryba, o darbdavio lygmeniu gali būti sudaroma jungtinė darbo taryba.