2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pakeitimas, kuriuo siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos direktyvos (ES) 2021/514 (toliau – DAC-7) bei Taisyklių nuostatas.

Šis įstatymo pakeitimas įpareigoja skaitmeninių platformų operatorius periodiškai rinkti, kaupti bei teikti duomenis mokesčių administratoriui apie skaitmeninės platformos naudotojus, kurie verčiasi:

  • nekilnojamojo turto, įskaitant gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto, taip pat bet kokio kito nekilnojamojo turto ir automobilių stovėjimo vietų nuoma;
  • asmeninių paslaugų teikimu;
  • prekių pardavimu;
  • bet kokios rūšies transporto priemonių nuoma.

Atitinkamai, 2023 m. spalio mėn. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė naujus Skaitmeninių platformų operatorių ataskaitų teikimo pavyzdinių taisyklių įgyvendinimo (toliau – taisyklės) išaiškinimus. Šie išaiškinimai buvo ruošiami atsižvelgiant į dažniausiai skaitmeninių platformų operatorių užduodamus klausimus.

Patikslinta skaitmeninės platformos apibrėžtis

Skaitmeninė platforma yra apibrėžiama kaip bet kokia programinė įranga (internetinės svetainės ar jos dalys, taikomosios bei mobiliosios programėlės), kuria gali naudotis pardavėjai bei kiti platformos naudotojai, ir kuri tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia pardavėjams teikti naudotojams atitinkamas prekes ar paslaugas (toliau – skaitmeninė platforma).

Pagal naujus EBPO išaiškinimus, skaitmeninė platforma neapima programinės įrangos, leidžiančios išimtinai:

  • tvarkyti mokėjimus, susijusius su atitinkamų prekių ir paslaugų teikimu;
  • teikti prekių ir paslaugų reklamos paslaugas;
  • nukreipti ar perkelti naudotojus į skaitmeninę platformą.

Taigi, programinė įranga, susijusi tik su platformos palaikymo, grafinio dizaino elementais, mokėjimų tvarkymo (inicijavimo) ar vidinės pagalbos funkcijų atlikimu, nėra laikoma skaitmenine platforma ar sudėtine jos dalimi.

Be to, programinė įranga, per kurią prekes (paslaugas) tiekia vienas konkretus subjektas, nėra laikytina skaitmenine platforma. Pavyzdžiui, prekės (paslaugos), kurias bendrovė teikia per savo individualią specializuotą internetinę svetainę nėra pripažįstamos per skaitmeninę platformą teikiamomis prekėmis (paslaugomis). Šiuo atveju nėra skirtumo, ar per programinę įrangą bendrovė atlieka konkretaus – prekių (paslaugų) pardavimo, supirkimo – ar įvairaus pobūdžio ekonomines operacijas.

Išaiškinimuose taip pat patikslinta, jog NT nuomos platforma, kuri apmoka NT nuomos paslaugų kainą pardavėjams, o vėliau savo vardu teikia NT nuomos paslaugas platformos naudotojams, taip pat gali būti pripažįstama skaitmenine platforma, jeigu NT nuomos veikla atitinka kitus kvalifikuojančius kriterijus.

Tokiais atvejais platformos operatoriai taip pat privalo  pateikti ataskaitą apie pardavėjo gautą atlygį už suteiktas prekes (paslaugas).

Patikslinta asmeninių paslaugų apibrėžtis

Tokios paslaugos, kurios pasižymi prieigos suteikimu prie iš anksto įrašyto ir specialiai klientui nepritaikyto skaitmeninio turinio (pavyzdžiui, internetinių kursų, vaizdo įrašų ar muzikos įrašų), nėra pripažįstamos asmeninėmis paslaugomis. Tas pats taikoma ir kitoms paslaugoms, teikiamoms pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, nepriklausomai nuo vieno ar daugiau naudotojų prašymo, įskaitant iš anksto suplanuotus grupinius užsiėmimus, (pavyzdžiui, viešosios transporto paslaugos, kalbų kursai ar ekskursijos po miestą). Atitinkamai, platformoms, kurios teikia aukščiau paminėtas paslaugas, taikoma duomenų teikimo prievolė.

Pateiktos gairės dėl platformų naudotojų informacijos rinkimo remiantis mokesčių mokėtojų identifikaciniais kodais (MMIN)

EBPO nurodo, kad, vykdant išsamaus mokesčių mokėtojo patikrinimo procedūras, platformos operatoriai turi naudotis ne tik savo sukauptais duomenimis bei įrašais, bet ir bet kokiomis viešai prieinamomis automatinėmis tikrinimo priemonėmis, kurios leidžia patvirtinti MMIN legitimumą bei struktūrą.

Tačiau platformos operatoriams neturi būti keliamas reikalavimas savarankiškai tikrinti MMIN patikimumą renkant papildomą informaciją ar dokumentus.

Išaiškinta, kas laikoma žinomu ar pagrįstai numanomu atlyginimu už suteiktas prekes / paslaugas, patikslinta praneštinų duomenų teikimo tvarka, kai atlygis mokamas natūra

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, atlygis už suteiktas prekes / paslaugas yra suprantamas kaip bet kokia forma pardavėjui sumokėta ar įskaityta kompensacija už suteiktas prekes / paslaugas, kurių suma yra žinoma arba pagrįstai numanoma platformos operatoriui.

Atsižvelgiant į naujai pateiktas EBPO gaires, sąvoka „žinoma ar pagrįstai numanoma” yra suprantama kaip bet kokios pardavėjo ar skaitmeninės platformos operatoriaus žinios dėl prekių / paslaugų, teikiamų per platformą, kainos. Tokios žinios apima ir skaitmeninės platformos operatoriaus ar kito subjekto užfiksuotą informaciją apie pardavėjo bei naudotojo inicijuotą mokėjimą per platformą.

Remiantis EBPO pateiktomis nuorodomis, atlygiu už prekes (paslaugas) pripažįstamas bet kokios formos teisėtas mokėjimas (įskaitant, bet neapsiribojant: bankinius pavedimus, barterinius mainus, atsiskaitymus kriptoturtu, kuponais, čekiais, vekseliais ir t.t.). Todėl sandoriai, susiję su atitinkamų prekių (paslaugų) teikimą už atlygį natūra, tiesiogiai patenka į praneštinų sandorių sritį. Tačiau duomenis teikiantis platformos operatorius informaciją apie tokius sandorius turi pranešti tik tais atvejais, kai operatoriui yra žinoma arba gali būti žinoma atlygio suma, t. y. žinoma arba gali būti žinoma mokėjimo natūra vertė [jurisdikcijos] vietos valiuta.

Išaiškinta atsiskaitymo už suteiktas prekes (paslaugas) kuponais tvarka

Vadovaujantis EBPO išaiškinimais, pardavėjo išduotas kuponas, kuris įpareigoja pardavėją suteikti prekę (paslaugą) ir kuriame nurodoma kupono įsigijimo kaina, taip pat turi būti laikomas tinkamu atlyginimu už suteiktas prekes (paslaugas).

Ataskaitas teikiantis platformos operatorius taip pat turi galimybę savarankiškai leisti kuponus, kurie vėliau galėtų būti naudojami kaip atlygis mainais už atitinkamos prekės (paslaugos) teikimą. Platformos operatoriaus išduodami kuponai būtų traktuojami kaip atlygis už prekes (paslaugas) tik tais atvejais, kai šie yra teikiami per operatoriaus koordinuojamą Skaitmeninę platformą. Kupono išpirkimas turėtų būti traktuojamas kaip atlygio sumokėjimas už atitinkamą prekę (paslaugą).

Duomenų rinkimas ir kaupimas apie prekių (paslaugų) teikimą tarp praneštinų Pardavėjų

Tais atvejais, kai prekių (paslaugų) teikimas per platformą vyksta tarp dviejų praneštinų pardavėjų, platformos operatorius turi rinkti, kaupti bei teikti informaciją apie abu pardavėjus kaip apie atskirus praneštinus platformos naudotojus. Atitinkamai informacija apie atliktą sandorį turi būti pranešama kiekvieno pardavėjo atžvilgiu, nebent platformos operatorius turi galimybę patikimai priskirti praneštiną sandorį konkrečiam pardavėjui. Tokiu atveju duomenys turi būti renkami, kaupiami ir teikiami tik tokio pardavėjo atžvilgiu.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai pardavėjas per platformą veikia kaip kito asmens atstovas (pvz., NT agentūra, atstovaujanti nuomojamo NT savininkų interesus), o prekes (paslaugas) įsigyjantis platformos naudotojas taip pat įregistruotas pardavėju, informacija turi būti renkama, kaupiama bei teikiama tik apie prekes (paslaugas) įsigyjantį naudotoją.