Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (PADKM) – naujas ES instrumentas, kuriuo siekiama mažinti anglies dioksido nutekėjimą, suvienodinti konkurencijos sąlygas, susijusias su anglies dioksido išskyrimu, gaminant atitinkamas prekes ES ir trečiosiose šalyse.

Kam taikomi reikalavimai?

Fiziniams ar juridiniams, kurie importuoja PADKM reglamento priede išvardytas prekes. Prekių kategorijos yra šios:

 • Cementas;
 • Elektros energija;
 • Trąšos;
 • Geležis ir plienas;
 • Aliuminis;
 • Cheminės medžiagos (vandenilis ir anglies dioksidas).

Šiuo atveju importas reiškia:

 • prekių iš šalies, nepriklausančios ES, į ES ir išleidimas į laisvą apyvartą ES;
 • prekių iš šalies, nepriklausančios ES, į ES laikinasis įvežimas perdirbti, po kurio perdirbtos prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

Pareigos importuotojams nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Teikti ataskaitas apie išvardintų prekių importą į Europos Sąjungą. Ataskaitose privaloma nurodyti:

 • importuotų prekių kiekius;
 • tiesiogines ir netiesiogines šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, susijusias su atitinkamų prekių gamyba;
 • prekių kilmės šalyje sumokėtus taršos mokesčius, gautas kompensacijas ir subsidijas.

Per šį laikotarpį, šias ataskaitas asmuo privalo pateikti kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį (pirmasis ataskaitų teikimo terminas 2024 m. sausio 31 d.;

Ataskaitos teikiamos per specialų PADKM portalą.

Pareigos importuotojams nuo 2026 m. sausio 1 d.

 • Reikalavimas tapti įgaliotuoju PADKM deklarantu

Minėtas prekes importuoti į ES galės tik įgaliotieji PADKM deklarantai, kurie prieš importuodami šias prekes asmuo privalės per PADKM registrą pateikti prašymą, su kuriuo turės būti teikiama išsami informacija apie asmenį, kuris teikia prašymą

Pateikus prašymą, valstybės narės, kurioje prašymo teikėjas įsisteigęs, kompetentinga institucija (Lietuvoje kompetentinga institucija dar nepaskirta) suteikia įgaliotojo PADKM deklaranto statusą, jei laikomasi kriterijų.

 • Reikalavimas įsigyti PADKM sertifikatus

Taip pat importuotojai privalės įsigyti mokamus emisijų sertifikatus (PADKM sertifikatus). Įsigyjamų PADKM sertifikatų skaičius turi prilygti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaičių – vienas sertifikatas = viena su importuojamomis prekėmis susijusių emisijų tona.

Valstybės narės pardavinės sertifikatus per Europos Komisijos sukurtą centrinę platformą. PADKM sertifikatų kaina apskaičiuojama kiekvieną savaitę pagal Europos apyvartinių taršos leidimų vidutinę aukcionų kainą. 2023 m. pavasarį vieno emisijos sertifikato kaina buvo 85-90 eurų.

Valstybės narės galės perpirkti perteklinius sertifikatus, tačiau sertifikatų, kuriuos galima perpirkti, skaičius negali viršyti trečdalio viso PADKM sertifikatų, kuriuos įgaliotasis PADKM deklarantas įsigijo per praėjusius kalendorinius metus, skaičiaus.

Daugiau informacijos galima rasti PADKM reglamente.