2022 m. atneša nemažai pokyčių vartotojų teisių apsaugos srityje, kurie itin aktualūs verslams, užsiimantiems internetine prekyba bei teikiantiems skaitmeninį turinį ar paslaugas, taip pat elektroninių prekyviečių valdytojams.

Šie pokyčiai susiję su Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimu:

 • Direktyva dėl geresnio Europos Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir modernizavimo, taip pat žinoma kaip „Omnibus“ direktyva (Direktyva (ES) 2019/2161);
 • Direktyva dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (Direktyva (ES) 2019/770);
 • Direktyva dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų (Direktyva (ES) 2019/771).

Naujienlaiškyje aptariame, kokius pagrindinius pokyčius šios direktyvos atneša į Lietuvos teisę ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį verslui.

Nauji vartotojų informavimo reikalavimai

Naujasis reguliavimas numato, kad verslas privalo informuoti vartotojus apie:

 • mokamas reklamas, kurios yra susijusios su siūlomų produktų aukštesne vieta paieškos užklausos rezultatuose;
 • rodomų atsiliepimų patikimumo priemones, t. y. kaip įmonė užtikrina, kad atsiliepimai yra autentiški;
 • parametrus, pagal kuriuos nustatoma siūlomo produkto paieškos rezultatų vieta paieškos užklausos rezultatuose;
 • kainos individualizavimą taikant automatizuotą sprendimų priėmimą.

Plečiasi nesąžiningos komercinės veiklos apibrėžimas

Vadovaujantis naujuoju reguliavimu, daugiau veiksmų vykdant komercinę veiklą pripažįstami nesąžiningais. Viena svarbiausių naujovių yra ta, kad nuo šiol nesąžiningu veiksmu pripažįstamas produkto pardavimas kaip tapataus kitam (tokiam pačiam) produktui, kai iš tikrųjų šio parduodamo produkto sudedamosios dalys arba savybės skiriasi iš esmės (plačiau žinomi kaip dvigubos kokybės produktai). Dvigubos kokybės gaminiai buvo nustatyti Vakarų ir Rytų Europoje, kai į Rytų Europos šalis platinti produktai buvo prastesnės kokybės nei tokie patys produktai, kurie buvo platinami Vakarų Europoje. Minėtomis naujienomis siekiama užkirsti kelią tokiai praktikai.

Nesąžininga komercine veikla taip pat laikomas:

 • atsiliepimų, kurie nebuvo patikrinti kaip realių vartotojų atsiliepimai, skelbimas;
 • netikrų atsiliepimų skelbimas;
 • paieškos rezultatų pagal vartotojo interneto paieškos užklausą, kuomet aiškiai nėra atskleidžiama jokios apmokėtos reklamos ar mokėjimo, kuriuo siekiama aukštesnio produktų reitingo paieškos rezultatuose, pateikimas;
 • bilietų į renginius, kuriuos komercinės veiklos subjektas įsigijo naudodamasis automatizuotomis priemonėmis, kad išvengtų nustatyto bilietų, kuriuos asmuo gali nusipirkti, kiekio apribojimo arba kitų bilietų pirkimo–pardavimo taikomų taisyklių, pardavimas vartotojams (perpardavimas).

Už nesąžiningos komercinės veiklos vykdymą priežiūros institucijoms suteikiama teisė skirti baudas iki 6% komercinės veiklos subjekto praėjusių finansinių metų metinių pajamų.

Be to, numatyta, kad nesąžiningos komercinės veiklos atveju nukentėję vartotojai turi teisę reikšti civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo, kainos sumažinimo ar sutarties nutraukimo.

Naujos taisyklės sudarant sutartis dėl skaitmeninio turinio ir paslaugų teikimo

Skaitmeninio turinio ar paslaugų teikimo sutartims nustatytos naujos taisyklės, apimančios:

 • skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės reikalavimus;
 • naujinių (angl. updates) teikimo reikalavimus, su tokiais produktais susijusias vartotojų teises (garantijos pagal įstatymą ir verslininko atsakomybės terminą);
 • specifines sudarytų sutarčių nutraukimo pasekmes, įrodinėjimo naštos paskirstymą.

Šios taisyklės taikomos tiek skaitmeniniam turiniui, kuris pateikiamas fizinėje laikmenoje (pvz., DVD, CD, USB atmintinėse ir atminties kortelėse), tiek pat pačiai fizinei laikmenai, su sąlyga, kad tokia fizinė laikmena naudojama tik kaip skaitmeninio turinio laikmena, tiek į fizinę laikmeną neįrašytam skaitmeniniam turiniui; taip pat skaitmeninių paslaugų teikimui.

Šios nuostatos yra privalomos ir taikomos papildomai prie pagrindinių esamų vartojimo sutarčių elementų. Tai reiškia, kad, kai prekybininkas vartotojui parduoda programinę įrangą, sudaryta sutartis turi atitikti tiek bendrąsias vartojimo sutarčių sąlygas, tiek papildomas nuostatas dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo.

Klientų asmens duomenys pripažįstami mokėjimo forma

Vartotojo asmens duomenys laikomi turinčiais ekonominę vertę verslininkui, o tai reiškia, kad vartojimo sutarčių reikalavimai gali būti taikomi ir tais atvejais, kai vartotojai atsiskaito ne valiuta, o savo asmens duomenimis. Asmens duomenų pateikimas laikomas mokėjimo forma tais atvejais, kai vartotojas už skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas pateikia asmens duomenis arba yra įpareigotas tai padaryti.

Pokyčiai pirkimo–pardavimo sutarčių reikalavimams

 • Jei vartotojas pateikia užsakymą pagaminti daiktą, toks sandoris laikomas prekių pardavimu ir jam taikomos pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatos.
 • Naujosios nuostatos papildo prekių, parduodamų pagal vartojimo sutartį, sampratą. Atskira preke laikomas materialus kilnojamasis daiktas, į kurį įtrauktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga (arba su pastaraisiais susietas taip, kad be jų negalėtų atlikti savo funkcijų) – tokia prekė apibrėžiama kaip skaitmeninių elementų turinti prekė. Svarbu pažymėti, kad tokiai prekei nauji specialieji reikalavimai dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo nebus taikomi.
 • Naujuoju reguliavimu pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį parduodamai prekei numatyti kokybės reikalavimai yra labiau detalizuoti. Visiškai naujai numatoma, kad prekės turi būti pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas), kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje; taip pat prekės turi būti tiekiamos su naujiniais, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje.
 • Skaitmeninių elementų turinčių prekių atžvilgiu numatomi nauji reikalavimai, susiję su naujinių teikimu.
 • Prezumpcija, jog parduotos prekės trūkumas egzistavo prekės pardavimo metu, pratęsiama nuo 6 mėnesių iki 1 metų. Tai reiškia, jog per vienerius metus nuo prekės pardavimo preziumuojama, kad prekės trūkumas jau buvo pardavimo momentu, nebent pardavėjas gali įrodyti priešingai. Taigi, įrodinėjimo pareiga priskirta būtent pardavėjui, galimai padidinsianti ne visuomet pagrįstų pretenzijų nagrinėjimo naštą verslui.
 • Patikslinta vartotojų teisių gynimo tvarka, kai nusiperkama nekokybiška prekė: numatyta dviejų pakopų vartotojų teisių įgyvendinimo sistema: iš pradžių vartotojas turi prašyti pardavėjo prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės preke (1 pakopa) ir tik po to gali reikalauti (pardavėjui neįgyvendinus pirmosios pakopos prašymo) sumažinti prekės kainą arba nutraukti prekės pirkimo–pardavimo sutartį (2 pakopa). Vartotojas gali iš karto reikalauti kainos sumažinimo ar sutarties nutraukimo tuomet, kai prekės trūkumas yra esminis ir jis negali būti pataisytas arba verslininkas per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
 • Nekokybiškos prekės atveju, ją taisant ar keičiant, pardavėjui nustatyta pareiga tai atlikti nemokamai, per protingą terminą ir nesukeliant vartotojui didelių nepatogumų. Naujos nuostatos papildomai aptaria išlaidų, susijusių su prekės montavimu, paskirstymą – jeigu iki trūkumo paaiškėjimo prekė buvo tinkamai įdiegta, pardavėjo pareiga pataisyti ar pakeisti prekę apima ir prekės pašalinimą bei pataisytos ar pakeistos prekės įdiegimą arba išlaidų už prekės pašalinimą ir įdiegimą padengimą.
 • Be to, įtvirtinta vartotojo teisė sustabdyti prekės kainos ar jos dalies mokėjimą, iki kol pardavėjas įvykdys jam nustatytas pardavėjo pareigas, susijusias su prekės kokybe. Taip pat įtvirtinta vartotojo pareiga pranešti apie trūkumus per 2 mėnesius nuo jų pastebėjimo.
 • Taip pat papildytos nuostatos, susijusios su prekių garantija. Patikslinta garantijos pagal įstatymą apimtis laike, tuo atveju, kai parduodama skaitmeninių elementų turinti prekė – jeigu skaitmeninių elementų turinčios prekės pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, pardavėjas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kurių atsiranda ar kurie paaiškėja per dvejus metus nuo skaitmeninių elementų turinčios prekės pristatymo. Jeigu sutartyje numatytas ilgiau negu dvejus metus trunkantis nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas, pardavėjas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kurie atsiranda ar kurie paaiškėja šiuo sutartyje numatytu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo laikotarpiu.

Numatyta, kad garantija pagal įstatymą gali būti pardavėjo ir vartotojo susitarimu sutrumpinta naudotų prekių atveju, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu vieneri metai. Tai itin aktualu naudotų automobilių ir kitų nenaujų prekių pardavėjams.

Nauji reikalavimai elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjui

Numatytos naujos atsakomybės elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjui (verslininkui, suteikiančiam vartotojams galimybę naudotis elektroninės prekyvietės paslauga). Elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjam kyla pareiga pateikti vartotojui bendrąją informaciją apie:

 • pagrindinius parametrus, pagal kuriuos nustatomas vartotojams pasiūlytų produktų reitingas (rezultatai) pagal paieškos užklausą, ir tų parametrų santykinį reikšmingumą, palyginti su kitais parametrais;
 • tai, ar prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlo verslininkas;
 • tai, kad vartotojų teisių apsaugos reikalavimai netaikomi sutarčiai, kai prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlantis asmuo nėra verslininkas;
 • jeigu reikalinga, informaciją apie prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlančio asmens ir elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų paskirstymą.

Mūsų rekomendacijos verslui

Naujieji pakeitimai numato ganėtinai daug naujų pareigų verslui ir suteikia atitinkamų teisių vartotojams. Todėl jei parduodate prekes ar paslaugas (įskaitant ir prekybą internetu), būtina įsitikinti, kad prekių reklama, pateikiama informacija, sudaromos sutartys ir prekių kokybės užtikrinimo procesai atitinka naujuosius reikalavimus.

Jei tiekiate skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas, įdėmiai peržiūrėkite naudojamų sutarčių sąlygas, įsivertinkite atvejus, kai už skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimą atsiskaitoma vartotojų asmens duomenimis.

Na o elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjams rekomenduojame atkreipti dėmesį į tai, kad esate atsakingi už tam tikrų informavimo pareigų įvykdymą.