Dabartinė krizė suteikia puikių galimybių mokesčių ir sandorių kainodaros srityse. Bendrovės turi nuspręsti, kaip valdyti jų grupės vidaus sandorių ir sandorių kainodaros sistemas, siekiant sumažinti dabartines mokesčių sąnaudas pakeičiant įmonių tarpusavyje taikomas kainas.

Dabartinė padėtis

Pandemija kelia aiškų ir realų pavojų pasaulio ekonomikai. Sutrikdyta įmonių tiekimo grandinių veikla, daugelis įmonių susiduria su sumažėjusia paklausa, darbuotojų skaičiaus mažinimu ir sumenkusiu vartotojų pasitikėjimu. Įmonės, bandydamos išlikti, mobilizuoja pajėgas ir pastangas suvaldyti pinigų srautus. Dėl sumažėjusių pajamų ir padidėjusių išlaidų daugelis tarptautinių įmonių grupių patirs nuostolių arba ženkliai pablogės jų veiklos rezultatai.

Pandemijos poveikis ekonomikai turės akivaizdžių mokestinių ir sandorių kainodaros pasekmių tarptautinėms įmonių grupėms, ypač toms, kurios taiko centralizuotus veiklos modelius. Sandorių kainodaros požiūriu šiuo metu matome tokį galimą poveikį ribotos atsakomybės subjektams, prisiimantiems nedidelę riziką:

  • verslui susiduriant su pinigų srautų poreikiu, ribotos rizikos subjektų pajamos išliks stabiliai teigiamos;
  • vietos mokesčių administratoriai ginčys nenumatytų išlaidų ar nuostolių atskaitymą;
  • dėl vietinės likvidumo stokos padidės įmonių tarpusavio finansavimo poreikis.

Dėl pokyčių sandorių kainodaros srityje patvirtinus mokestinės bazės sumažinimo ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) veiksmų planą bendrovės turėtų ne tik pagrįsti kainodaros pakeitimus, bet ir nurodyti komercinį pagrindą įmonių tarpusavio sandoriams keisti.

Norint pakeisti įmonių tarpusavio sandorius, reikia peržiūrėti įmonių tarpusavio susitarimus teisiniu ir ekonominiu aspektu.

Teisiniu požiūriu pakeisti įmonių tarpusavio susitarimuose numatytą kainodarą galima atsižvelgiant į, pavyzdžiui, šiuose susitarimuose nustatytas kainų koregavimo, nenugalimos jėgos ar nutraukimo sąlygas. Jei tokių sąlygų nėra, būtų galima remtis trečiųjų asmenų elgesio vertinimu pagal komercinę teisę.

Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, nepaisant teisinės peržiūros arba nesant įmonių tarpusavio susitarimų, bendrovės turės įsivertinti galimybę keisti dabartinius įmonių tarpusavio sandorius atsižvelgiant į faktinį susijusių šalių elgesį. Nagrinėjant šią galimybę, reikės įvertinti:

  1. kokias funkcijas vykdo tam tikra sandorio šalis bei kokią riziką ji valdo ir prisiima,
  2. šiuo metu pastebimą trečiųjų šalių elgesį ir
  3. ar kainų koregavimas abiejų suinteresuotų šalių atžvilgiu gali būti laikomas racionaliu komerciniu požiūriu.

Sandorių kainodaros pakeitimai turėtų būti užfiksuoti sandorių kainodaros dokumentuose (šalies byloje), parengtuose 2020 finansiniams metams (ir galimai vėlesniems metams), kuriuose be kita ko turėtų būti pateikiama pakeistų tarpusavio kainų lyginamoji analizė. „Ištiestos rankos“ principo taikymas priklauso nuo rinkos kainų ir jų dinamikos tarp nepriklausomų šalių analizės. Dabartiniai pasiūlos ir paklausos pokyčiai tikėtina, jog  rinkos kainas paveiks daugelyje sektorių. Todėl tampa itin sudėtinga nustatyti teisingas susijusių asmenų tarpusavio sandorių kainas.

 Galimybių paieškos

Ieškant galimybių ekonomikos nuosmukio metu, mažesnė vertė gali būti naudinga vykdant  persitvarkymus. Tarptautinės įmonės, kurios jau anksčiau norėjo persitvarkyti, tačiau manė, kad pasitraukimo išlaidos yra gerokai per didelės, šiuo metu dėl mažesnės turto vertės turi galimybę pasitraukti mažesnėmis išlaidomis. Tai taikytina ne tik vykdant verslo pertvarkymą sandorių kainodaros prasme, bet ir keičiant nuosavybės struktūrą, kai akcijų paketai perleidžiami grupės viduje. Grupės persitvarkymai taip pat turėtų būti užfiksuoti sandorių kainodaros dokumentuose.

Kai kurios bendrovės yra sudariusios susitarimus dėl  būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų (BSK, angl. advance pricing arrangements) su mokesčių administratoriumi. Tuomet kyla klausimas, ar dėl pandemijos būtų paneigtos esminės sudarytų BSK prielaidos, arba koks bus jos poveikis būsimam pelningumui dėl ko reiktų persvarstyti esminių prielaidų nustatymą, o tai netgi galėtų lemti poreikį iš naujo aptarti BSK su mokesčių administratoriumi.

Jeigu norėtumėte išsamiau aptarti šį klausimą, prašome kreiptis į Sorainen sandorių kainodaros specialistus.