Lietuvoje valstybės lėšos nukreipiamos verslui remti per Lietuvos valstybės įmonę INVEGA, kuri paskelbė priemonių sąrašą trijose pagrindinėse srityse.

Garantijos

Portfelinės garantijos paskoloms 2 (PGP2) ir lizingui 2 bei eksporto kreditui

 • Skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei didelėms įmonėms, jeigu vykdoma viena iš nurodytų sąlygų:
  • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 %;
  • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
  • kritinio likvidumo rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1 (reikšmė pablogėjo, palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d.).
 • INVEGA garantuos bankams ir kitoms finansų įstaigoms, įskaitant lizingo bendroves, suteiktų paskolų ir naujų paskolų grąžinimą. Paskolos, kurioms gali būti suteikta garantija:
  • anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų paskolos grąžinimo sąlygų;
  • naujos apyvartinės paskolos (įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius), skirtos įmonės likvidumui palaikyti.
 • Priemonė netaikoma paskoloms, suteiktoms įmonėms, kurios:
  • tiesiogiai dalyvauja organizuojant azartinius žaidimus; arba
  • vykdo veiklą ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo ir pardavimo sektoriuose.
 • Garantuojama iki 80 % paskolos pagrindinės sumos ir ne daugiau kaip 5 mln. EUR suma vienai ar kelioms vienos įmonės paskoloms.

Eksporto kredito garantijos

 • Skirtos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios vykdo veiklą ilgiau nei vienerius metus ir kurių paskutinių metų pajamos viršija 100 000 EUR.
 • Maksimali visų eksporto kredito garantijų suma kiekvienam eksportuotojui negali viršyti 2 mln. EUR.
 • Maksimali visų eksporto kredito garantijų suma kiekvienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui negali viršyti 750 000 EUR.
 • Padengiama ne daugiau kaip 90 procentų visų atidėtųjų mokėjimų sumos.

 Portfelinės garantijos faktoringui 2 (PGF2)

 • Ši priemonė skirta garantuoti faktoringo limitų, kuriuos finansų įstaigos nustato labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, padengimą.
 • Bus garantuojama iki 80 % faktoringo sandorio limito, kai maksimali vieno faktoringo limito suma vienai įmonei sudaro 1 875 000 EUR arba 937 500 EUR krovinių vežimo keliais įmonių atveju.
 • Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių.

Paskolos

Paskolos mokėtinoms sąskaitoms iki 500 000 EUR padengti

 • Mažoms įmonėms, negaunančioms apmokėjimo už sąskaitas faktūras, išrašytas nuo šių metų sausio 1 d. iki kovo 31 d.
 • Paskola gali būti padengta iki 85 procentų neapmokėtos sąskaitos faktūros vertės.
 • Pareiškėjas ir įmonė, kuri neapmokėjo sąskaitos faktūros (prekių ar paslaugų pirkėjas), neturi priklausyti tai pačiai įmonių grupei.
 • Pareiškėjas turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbuotojų, palyginti su jų skaičiumi 2020 m. kovo 1 d.
 • Įmonė, neapmokėjusi sąskaitos faktūros, turi būti įtraukta į COVID-19 paveiktų įmonių sąrašą (kurį rengia ir atnaujina Valstybinė mokesčių inspekcija).
 • Paskola pradedama grąžinti praėjus 6 mėnesiams po paskolos išmokėjimo. Grąžinimo laikotarpis yra 12 mėnesių (su galimybe pratęsti paskolos grąžinimo terminą iki 36 mėnesių).

Finansinė priemonė „Alternatyva“ iki 200 000 EUR

 • Ši priemonė skirta mažų ir vidutinių įmonių finansavimui, kurį teikia alternatyvūs finansuotojai, skatinti.
 • Finansavimas teikiamas paskolos, faktoringo arba finansinės nuomos (lizingo) forma.
 • Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:
  • Lietuvoje įsteigta ir veikianti finansų įstaiga (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones);
  • kolektyvinio investavimo subjektas, turintis teisę investuoti savo lėšas paskolos forma, arba kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės, jeigu jų valdymas perduotas valdymo įmonėms.
 • Iki 2020 m. gruodžio 1 d. priemonės „Alternatyva“ lėšomis gali būti finansuojamas suteiktų paskolų refinansavimas, jeigu esamiems paskolų gavėjams pagerinamos finansavimo sąlygos.
 • Maksimalus finansinės priemonės „Alternatyva“ laikotarpis yra 24 mėnesiai.

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms iki 1 000 000 EUR

 • INVEGA planuoja (per finansų įstaigas) teikti lengvatines paskolas įmonėms jų likvidumui palaikyti.
 • Priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms veiklą labiausiai paveiktuose sektoriuose, jeigu
  • įmonės veikla yra visiškai uždrausta ir ji visiškai negauna pajamų arba apyvarta yra sumažėjusi daugiau kaip 30 %;
  • įmonė atitinka minimalius patikimo verslo kriterijus (t. y. nėra nemoki, jai nebuvo skirtos mokesčių sankcijos ir pan.);
  • įmonė išlaikė ne mažiau kaip 50 procentų darbuotojų, palyginti su jų skaičiumi 2020 m. kovo 1 d.
 • Paskolos dydis neviršys sumos, reikalingos būtinosioms įmonės išlaidoms padengti nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Paskolos bus išduodamos kas mėnesį. Maksimali paskolos suma – 1 000 000 EUR.
 • Paskola pradedama grąžinti praėjus 6 mėnesiams po paskolos išmokėjimo. Paskolos grąžinimo laikotarpis yra 24 arba 36 mėnesiai.
 • Paskoloms taikoma fiksuota palūkanų norma:
  • iki 12 mėnesių – 0,1 procento, ir
  • nuo 13 iki 36 mėnesių – 0,19 procento.

 Kompensacijos

100% paskolos palūkanų kompensavimas

 • Priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 • Priemone siekiama 6 mėnesius kompensuoti 100 % mokėtinų palūkanų (iki 7 % per metus) už paskolas ar lizingo įmokas, jeigu paskolos grąžinimo terminas buvo atidėtas po 2020 m. kovo 16 d.
 • Gali būti kompensuojama dalis darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio.
 • Palūkanų kompensacija mokama kas mėnesį.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas įmonėms

 • Priemonė skirta juridiniams asmenims ir verslininkams.
 • Nuomininkai, siekiantys dalinio nuomos mokesčio kompensavimo, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
  • pagrindinė nuomininko veikla karantino laikotarpiu buvo uždrausta ir nuomininkas nevykdė šios veiklos draudimo laikotarpiu;
  • po karantino paskelbimo datos nuomotojas sumažino nuomos mokestį ne mažiau kaip 30 %;
  • 2019 m. nuomininko metinės pajamos neviršijo 50 mln. EUR arba turto apskaitinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. EUR;
  • nuomos sutartis pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., o paraiškos pateikimo metu galioja ir yra registruota Registrų centre;
  • tuo metu, kai nuomininkas kreipiasi dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo, jis yra pateikęs Registrų centrui 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
 • Maksimalus dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį yra 50 % nuomos mokesčio.
 • Bendra vieno nuomininko finansavimo suma negali viršyti 800 000 EUR.
 • Kompensacija apima laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Paraiškas galima teikti iki 2020 m. gruodžio 1 d.

Lietuvos banko asociacijos paskelbti laikini mokėjimų moratoriumai fiziniams ir juridiniams asmenims

Moratoriumas fiziniams asmenimis

 • Galioja nuo 2020 m. balandžio 17 d. iki 2020 m. liepos 1 d.
 • Kredito įstaigos įsipareigoja pakeisti savo klientams, kurie yra fiziniai asmenys, išduotų su nekilnojamuoju turtu susijusių paskolų, vartojimo kreditų ir lizingo grąžinimo grafikus.
 • Kitos paskolos sutarties sąlygos neturi būti keičiamos.
 • Skolininkas turi atitikti šiuos kriterijus:
  • neturėti reikšmingų (daugiau nei 30 dienų) įsipareigojimų vykdymo vėlavimų per pastaruosius 12 mėnesių iki karantino dėl COVID-19 paskelbimo;
  • nebūti pripažintas nemokiu, jam neiškelta bankroto byla;
  • nurodyti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį (darbo netekimas, pajamų netekimas ar kita).
 • Būsto paskolų grąžinimas bus atidėtas iki 12 mėnesių.
 • Vartojimo kreditų grąžinimas ir privačių asmenų lizingo įmokų mokėjimas bus atidėtas iki 6 mėnesių.

Moratoriumas juridiniams asmenims

 • Galioja nuo 2020 m. balandžio 24 d. iki 2020 m. liepos 1 d.
 • Kredito įstaigos įsipareigoja pakeisti paskolų grąžinimo grafikus, numatydamos dalinį grąžinimą, įskaitant:
  • apyvartinių lėšų finansavimo priemones su privalomai mažėjančiu panaudojimo limitu, ir
  • lizingo sutartis, kuriose numatyti lizinguojamo turto vertės daliniai dengimo terminai, pvz. amortizuotos paskolos, suteiktos jų klientams.
 • Kitos paskolos sutarties sąlygos neturi būti keičiamos.
 • Moratoriumas netaikomas paskoloms, suteikiamoms iš valstybės lėšų, pvz., paskoloms labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, kaip aprašyta aukščiau.
 • Klientas privalo:
  • neturėti reikšmingo (daugiau nei vieną kartą ir ilgiau nei 30 dienų) įsipareigojimų vykdymo vėlavimo finansų įstaigoms per pastaruosius vienerius metus iki karantino dėl COVID-19 paskelbimo;
  • nebūti pripažintas nemokiu;
  • jam nepritaikytos restruktūrizavimo priemonės;
  • turėti teigiamą nuosavą kapitalą 2019 finansiniais metais;
  • nurodyti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį.
 • Paskolos grąžinimas bus atidėtas iki 6 mėnesių.