Situacija dėl COVID-19 vienaip ar kitaip palietė visas šalies įmones. Įvedus karantiną įmonės praranda pajamas, vėluoja partnerių atsiskaitymai. Daugelis įmonių šiuo metu susiduria su įvairaus lygio mokumo problemomis ir yra nežinioje dėl ateities perspektyvų.

Šioje situacijoje verslui gali padėti šiais metais įsigaliojęs Juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Pagal naująjį teisės aktą, įmonės gali lanksčiau įgyvendinti restruktūrizavimui reikalingus pokyčius. Laiku pasinaudojus restruktūrizavimo galimybe gali būti išsaugota įmonės veikla, darbuotojai apsaugoti nuo darbo vietos praradimo, o kreditoriai nuo skolininkų nemokumo.

Restruktūrizavimo procesas gali būti pradedamas bet kuriuo metu, kai įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą, kuri, tikėtina, leis atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Šis procesas gali būti pradėtas ir esant šiandieninei situacijai, kai daugelio įmonių veikla yra apribota arba net laikinai sustabdyta, o veiklos perspektyvos yra neaiškios.

Kas ir kada gali inicijuoti restruktūrizavimą?

Jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau dar tęsia veiklą ir yra gyvybinga, restruktūrizavimo procesą gali inicijuoti įmonės vadovas arba kreditorius, kurio reikalavimas (pradelstas) viršija 10 minimalių mėnesinių algų (MMA).

Nauja sąlyga restruktūrizavimo bylos iškėlimui – įmonės gyvybingumas

Įmonė gyvybinga laikoma tada, kai dar tęsia savo veiklą ir tokios veiklos vykdymas leis vykdyti įmonės prievoles ateityje. Kitais žodžiais tariant, įmonė neturi būti nutraukusi savo veiklos ir tokios veiklos rezultatas leis įmonei atsiskaityti su savo kreditoriais.

Privalomos skolininko ir kreditoriaus derybos

Pagal naująjį Juridinių asmenų nemokumo įstatymą pirmasis ir privalomas restruktūrizavimo etapas yra derybos. Siekiant pradėti restruktūrizavimo procesą, privaloma visiems kreditoriams išsiųsti pranešimus su siūlymu sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Deryboms numatytas 15–30 dienų laikotarpis. Šiuo sudėtingu laikotarpiu susitarimas dėl pagalbos gali tapti realia galimybe išsaugoti įmonės veiklą.

Derybų metu galima prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pavyzdžiui:

  • jau taikomų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas,
  • vykdymo veiksmų atidėjimas,
  • vykdomųjų bylų sustabdymas.

Taip pat derybų metu restruktūrizuojama įmonė gali gauti iš kreditorių finansavimą, reikalingą įmonės veiklos tęsimui ar išlikimui ateityje. Papildomą finansavimą suteikusių kreditorių reikalavimai tolimesniame įmonės nemokumo procese bus finansuojami prioriteto tvarka. Be to, derybų metu suteiktas kreditorių finansavimas negalės būti pripažintas negaliojančiu ar niekiniu kaip žalingas kreditoriams.

Restruktūrizavimo procesas teisme

Kada kreipiamasi į teismą? Įmonei ir kreditoriams pasiekus susitarimą, įmonės veikla gali būti išsaugota be teismo įsikišimo. Nepavykus susitarti ir pasibaigus derybų laikotarpiui, dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo galima kreiptis į teismą. Teisė kreiptis į teismą po derybų etapo pabaigos galioja 3 mėnesius.

Taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės siekiant užtikrinti įmonės ir jos kreditorių interesus. Įmonės ir kreditorių atžvilgiu įsijungia dviguba apsauga:

  • įmonė apsaugoma nuo jos turto pardavimo pagal jau išduotus vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo, ir
  • įvedamas kreditorių lygiateisiškumas siekiant, kad nei vienas kreditorius savo reikalavimo nepatenkintų anksčiau už kitus.

Restruktūrizavimo planas. Svarbu žinoti, kad įmonei būtina parengti restruktūrizavimo planą, kuriam reikalingas 50 % akcininkų ir visų kreditorių grupių 50 % balsų daugumos pritarimas. Dėl plano balsuoti turi teisę tik tie kreditoriai, kuriuos paveikia planas ir tą privalo daryti grupėse (hipotekos kreditoriai ir kiti kreditoriai).

Nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos yra sustabdomas įmonės prievolių vykdymas, atsiranda draudimas atlikti įskaitymus, įmonės atžvilgiu skaičiuoti netesybas ir palūkanas, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą jai išsaugoti ir kita.

Teismui patvirtinus restruktūrizavimo planą įmonė ir jos kreditoriai privalo laikytis restruktūrizavimo plano nuostatų. Tai reiškia, kad įmonė turi pareigą vykdyti visas restruktūrizavimo plane numatytas priemones įmonės mokumui atkurti ir laikytis sutartos prievolių vykdymo kreditoriams tvarkos. O kreditoriai negali reikalauti prievolių įvykdymo anksčiau, nei yra numatyta restruktūrizavimo plane, ir turi pareigą suteikti įmonei pagalbą, dėl kurios buvo susitarta restruktūrizavimo plane.

Teismas gali atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Svarbu įsivertinti tai, kad, jei teismas mano, kad plane nurodytos priemonės nepakankamos veiklai išsaugoti, teismas turi teisę restruktūrizavimo bylos neiškelti ir, jei konstatuotas nemokumas – iškelti bankroto bylą.

Sėkmingas restruktūrizavimo įgyvendinimas. Restruktūrizavimas gali trukti iki 4 metų (su teise pratęsti dar vieniems metams).

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas numato galimybę pertvarkyti verslą savarankiškai, be nemokumo administratoriaus pagalbos.

Sėkmingai įgyvendinus restruktūrizavimo planą ir įmonei atkūrus mokumą, tolesnę savo veiklą įmonė gali tęsti be jokių apribojimų, gerokai sumažinusi arba visiškai eliminavusi turėtus skolinius įsipareigojimus.

Esame pasiruošę Jums padėti.