Baltijos šaliø ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) bei privataus kapitalo forumo iškilmingame vakare Rygoje buvo paskelbti inovatyviausi 2016 m. sandoriai. Nugalëtojais tapo „Trilini Energy“, „Providence Equity Partners“ ir „FCR Media Group“.

Pateikiame laimëjusiø sandoriø apþvalgà:

  • Metø ámoniø ásigijimø ir susijungimø (M&A) sandoris – „Trilini Energy“ ásigijo „Eesti Gaas“iš „Fortum“ ir „Gazprom“

„Trilini Energy“, Estijoje ásikûrusi kontroliuojanèioji (angl. holding) bendrovë, ásigijo 51 proc. „Eesti Gaas“ akcijø iš „Fortum“ (sandorio vertë neatskleidþiama) ir 37 proc. akcijø iš „Gazprom“ uþ 24,5 mln. eurø.

Apdovanojimas skirtas šiam energetikos sektoriaus sandoriui dël strateginës sektoriaus reikšmës ir sandorio vertës. Sandorio išskirtinumà taip pat lëmë tai, jog vietos kapitalo ámonë išpirko turtà iš uþsienio investuotojo.

  • Metø privataus ir rizikos kapitalo sandoris – „Providence Equity Partners“ ásigijo bendrovæ „BITË Group“.

„Providence Equity Partners“ – JAV privataus kapitalo fondas, valdantis daugiau nei 45 mln. JAV doleriø – ásigijo „Bite Finance International“ iš Jungtinës Karalystës privataus kapitalo bendrovës „Mid Europa Partners“. Sandorio vertë neatskleidþiama. „BITË“ yra viena iš trijø pirmaujanèiø telekomunikacijø bendroviø regione, ji teikia mobiliojo ryšio ir mobiliojo interneto paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje.

Šis stambus tarpvalstybinis sandoris þymi uþbaigtà privataus kapitalo ámonës „Mid Europa Partners“ išëjimà ir kitos tarptautinës privataus kapitalo investicijø ámonës áþengimà á Baltijos šaliø rinkà.

  • Metø Baltijos šaliø investicija á uþsienio rinkas – „FCR Media Group“ ásigijo Belgijos bendrovæ „Truvo“

„FCR Media Group“, vietinës paieškos ir valdymo paslaugas teikianti Estijos bendrovë, ásigijo „Truvo“ – Belgijoje ásikûrusià spausdintø, internetiniø ir mobiliøjø telefonø knygø leidëjà. Sandorio vertë neatskleidþiama. Sandoris ágyvendintas po to, kai „Truvo“ paskelbë apie bankrotà. Sandorio dëka bus išsaugota 310 darbo vietø, nes „Truvo“ bus integruota á „FCR Media Belgium“.

Tai buvo vienas iš keliø sandoriø, kai Baltijos šaliø bendrovës ásigijo ámones uþ Baltijos šaliø ribø.

Nugalëtojus rinko nepriklausoma komisija, kurià sudarë atstovai iš Baltijos šaliø:

  • Kristiina Vassilkova, „EstVCA“ vykdanèioji direktorë
  • Kristo Oidermaa, LHV portfelio valdytojas
  • Edgars Pîgoznis, LVCA pirmininkas
  • Jânis Maršâns, „Dienas bizness“ valdybos narys
  • Dr Asta Klimavièienë, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentë
  • Valerij Judin, „Summa Advisers“ partneris

Renkant nugalëtojà kiekvienoje kategorijoje komisija vertino strateginæ sandorio svarbà Baltijos šaliø rinkai, sandorio vertæ, ásigyjamos bendrovës apyvartà, sandorio sudëtingumà ir inovatyvumà, finansavimo ir mokëjimo struktûrà, suinteresuotø šaliø iš Baltijos valstybiø ásitraukimà. Nominuoti sandoriai turëjo bûti ágyvendinti per praëjusius 12 mënesiø (2015 m. spalis – 2016 m. spalis).

Iškilmingo vakaro metu Europos investicijø fondas taip pat paskelbë Metø pasiekimo Baltijos privataus ir rizikos kapitalo rinkoje apdovanojimo nugalëtojà. Apdovanojimas atiteko trims Baltijos šaliø privataus ir rizikos kapitalo asociacijoms – EstVCA, LVCA ir LT VCA. Organizacijos buvo apdovanotos uþ lyderystæ regione, bendradarbiavimà, vizijà kuriant Baltijos šaliø privataus ir rizikos kapitalo rinkà bei informacijos apie jà skleidimà tarptautiniu mastu.

„Pagrindinis šiø apdovanojimø tikslas yra skatinti ir vystyti Baltijos šaliø ámoniø ásigijimø ir susijungimø, privataus bei rizikos kapitalo rinkà,“ – teigë „Sorainen“ vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka kalbëdamas apie jau tradicija tapusius apdovanojimus. Laimonas pridëjo, kad tiek nominuotieji, tiek apdovanotieji sandoriai yra išties reikšmingi Baltijos šalims.

Apdovanojimus pelnæ sandoriai atspindi tendencijas, kurias kovo mënesá atskleidë „Mergermarket“ Baltijos šaliø ámoniø ásigijimø ir susijungimø apþvalga (angl. Baltic M&A Monitor)“. Pasak „Mergermarket“ apþvalgos, energetikos, paslaugø sektoriai bei finansinës paslaugos pastaruoju metu sudarë daugiau nei pusæ visø sandoriø Baltijos šalyse vertës. 75 proc. ámoniø ásigijimø ir susijungimø sandoriø vertës sudarë áeinanèios investicijos (angl. inbound deals). Apþvalga taip pat prognozuoja ámoniø ásigijimø ir susijungimø sandoriø augimà telekomunikacijø, þiniasklaidos ir technologijø sektoriuje.