SORAINEN partnerë Renata Berþanskienë skaitë pranešimà „Teisinis reguliavimas Lietuvoje: garbës ir orumo apsauga“ balandþio 25–26 d. Vilniuje vykusiame seminare þurnalistams, kurá organizavo tarptautinë Šiaurës Karolinos universiteto strateginës komunikacijos iniciatyvinë grupë „Newsplex University of South Carolina“ ir ne pelno siekianti naujienø tyrimø organizacija „New England Center for Investigative Reporting“. Á seminarà susirinko daugiau nei 70 þurnalistø, taip pat dalyvavo JAV ambasados Lietuvoje atstovai.

Renata kalbëjo apie Civiliniame kodekse apibrëþtø teisiø á garbæ ir orumà gynimà, apþvelgë Þmogaus teisiø konvencijoje ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje ávardytas teises, apribojimus ir atsakomybæ uþ šmeiþimà bei áþeidimà, taip pat aptarë visuomenëje plaèiai nuskambëjusias bylas – „Facebook“ vartotojo byloje prieš Andriø Uþkalná, Montgomerio visuomenës apsaugos komisaro L. B. Sullivan byloje prieš „New York Times“, estø verslininko byloje prieš „Delfi“ Estijoje.