„Sorainen“ konsultavo „Ringier Axel Springer Media AG“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisës klausimais ásigyjant 100 proc. „CV Keskus“ akcijø. „CV Keskus“ yra viena pirmaujanèiø darbo skelbimø portalø grupiø, Lietuvoje jai priklauso „cvmarket.lt“, Latvijoje – „cvmarket.lv“ ir Estijoje – „cvkeskus.ee“.

„CV Keskus“ buvo ákurta Estijoje2000 m., 2004 m. ámonë išsiplëtë á Lietuvà ir Latvijà. Nuo 2007 m. ši grupë priklauso ámonei „HeadHunter Group“. Povilas Kytra, „CV Keskus“ dirbantis jau 10 metø, ir toliau eis vadovo pareigas.

„CV Keskus“ grupës portalai per mënesá sulaukia virš 1,8 mln. lankytojø (šaltinis: „Google Analytics“, 2017 m. vasaris). Portaluose kas mënesá publikuojama virš 6000 darbo skelbimø, o grupës valdomà CV duomenø bazæ sudaro apie 1 mln. aktyviø CV (vidiniai duomenys).

„Plësdami savo klasifikuotø darbo skelbimø verslà á Baltijos šalis, mes strategiškai áþengiame á šá sparèiai augantá regionà. Baltijos šalys yra tarp labiausiai skaitmenizuotø ekonomikø Europos Sàjungoje. Stiprus BVP augimas turës átakos ir personalo paslaugø industrijos augimui. Tai padidins darbuotojø paieškos ir atrankos poreiká bei turës teigiamos átakos darbo skelbimø rinkai. Mûsø bendras darbas bus grindþiamas turimomis ekspertinëmis þiniomis klasifikuotø darbo skelbimø srityje“, – teigia „Axel Springer Media AG“ direktorius Mark Dekan.

„Dþiaugiuosi, kad suvienijæ mûsø grupës stiprybæ ir „Ringier Axel Springer“ patirtá bei þinias, toliau vystysime ir tobulinsime Baltijos regione teikiamas paslaugas“, – teigia Povilas Kytra, „CV Keskus“ grupës vadovas Baltijos šalyse.

„Sorainen“ komanda teikë teisines konsultacijas bendrovei „Ringier Axel Springer Media AG“ atliekant teisiná patikrinimà, taip pat derybø ir sandorio ágyvendinimo etapuose. Komandai vadovavo partneris Toomas Prangli, komandà sudarë vyresneji teisininkai Piret Lappert, Renate Purvinska ir Jonas Kiauleikis.